آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی سهلان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 796,807 157,463,133,545 Rls. 3,749,123 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 02013090 ـ ـ ـ سایر/گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده. 548,279 134,924,125,537 Rls. 3,212,479 $
3 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 462,000 49,188,921,340 Rls. 1,171,167 $
4 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله براي توليد ترا کتوركشاورزي، به استثناي لاستيک، با ساخت دا خل 31% و بيشتر 48,093 28,601,749,399 Rls. 680,994 $
5 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84289090 ماشين آلات ودستگاههاي بلندکردن جابجاکردن بارکردن ياتخليه کردن که درجاي ديگرمذکورنباشد 36,092 26,360,151,500 Rls. 627,623 $
6 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84518000 ماشين هاي چلاندن، آهارزدن، پردا خت کردن)، اندودن، يا اغشتن نخ هاي نسجي، پارچه ها يا اشياء نسجي 114,800 23,371,920,000 Rls. 556,474 $
7 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 18010090 دانه کاکائو کامل يا خرد شده. خام يا بوداده در بسته هاي بيش از ده کيلوگرم 147,000 23,168,891,200 Rls. 551,640 $
8 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39013000 کوپليمرهاي اتيلن واستات وينيل، به اشکال ا بتدا ئي 280,500 21,519,148,257 Rls. 512,363 $
9 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 85142000 كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند 21,440 17,999,876,192 Rls. 428,568 $
10 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 555,650 15,319,634,463 Rls. 364,753 $
11 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 29291090 ساير ایزو سیانات ها 131,750 15,081,888,768 Rls. 359,095 $
12 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع 250,000 13,447,746,000 Rls. 320,184 $
13 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 104,000 12,782,348,800 Rls. 304,341 $
14 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 28100010 اسيد بريک 444,800 12,563,872,832 Rls. 299,141 $
15 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 23,276 8,890,808,684 Rls. 211,686 $
16 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 75,969 8,708,672,140 Rls. 207,349 $
17 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 117,293 8,464,822,723 Rls. 201,543 $
18 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 44119310 ساير تخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0 گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0 گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 569,994 8,458,717,131 Rls. 201,398 $
19 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد سيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي، باپهناي 600mm يابيشترغير از رديف 72251100 196,890 6,702,921,643 Rls. 159,594 $
20 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 29171200 اسيد آدي پيك، املاح و استرهاي آن 100,000 6,222,542,342 Rls. 148,156 $
21 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 54026200 نخ از پلي استرها، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 133,381 5,886,399,106 Rls. 140,152 $
22 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39011010 پلی اتیلن خطی با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 102,000 5,586,597,120 Rls. 133,014 $
23 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 30,052 5,375,334,392 Rls. 127,984 $
24 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 68042290 ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر 24,750 5,178,196,189 Rls. 123,290 $
25 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 75,000 4,833,219,885 Rls. 115,076 $
26 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 35030090 ـ ـ ـ ساير 20,000 4,768,816,000 Rls. 113,543 $
27 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 32089030 ساير مواد افزودني رنگ بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيك يا طبيعي تغيير يافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه يا حل شده درمحيط غيرآبي 44,550 4,751,171,682 Rls. 113,123 $
28 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون و رسوبات و فرآورده هاي ضدخوردگي و ساير افزودنيها غير ازافزودنيهاي روغن هاي روان كننده غير مذكور 19,280 4,704,019,179 Rls. 112,000 $
29 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد فيلم 46,700 4,483,614,009 Rls. 106,753 $
30 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 13,070 4,137,758,100 Rls. 98,518 $
31 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 48103900 کاغذکرا فت غير از انواعي که براي مقاصدگرافيکي است، ا ندوده غير مذکور در جاي ديگر 97,912 4,003,395,494 Rls. 95,319 $
32 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 38123930 ـ ـ ـ پایدارکننده­های UV 24,000 3,361,070,918 Rls. 80,025 $
33 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 5,723 3,341,259,144 Rls. 79,554 $
34 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 6,300 3,082,252,888 Rls. 73,387 $
35 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 23,864 3,053,921,421 Rls. 72,713 $
36 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 6,068 2,774,319,983 Rls. 66,056 $
37 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 22,500 2,645,276,400 Rls. 62,983 $
38 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39019000 ساير پليمرهاي اتيلن که در جاي ديگر مذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 12,100 2,586,667,576 Rls. 61,587 $
39 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84158300 ماشينها و دستگاه هاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 11,960 2,356,078,400 Rls. 56,097 $
40 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 24,000 2,313,243,067 Rls. 55,077 $
41 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 38249930 --- مواد آبکاری 23,360 2,255,980,480 Rls. 53,714 $
42 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 93,800 2,218,182,400 Rls. 52,814 $
43 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 19,760 2,013,614,148 Rls. 47,943 $
44 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 14,489 1,979,205,822 Rls. 47,124 $
45 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39044000 کوپليمرهاي کلرور وينيل (غير ازا ستات)، به اشکال ا بتدا ئي 24,000 1,633,792,493 Rls. 38,900 $
46 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 32041310 رنگ هاي نساجي كاتيونيك 7,670 1,465,716,000 Rls. 34,898 $
47 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84452000 ماشين هاي ريسندگي مواد نسجي 10,500 1,453,569,000 Rls. 34,609 $
48 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 6,264 1,362,815,420 Rls. 32,448 $
49 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 48109900 کاغذ و مقوا ي، ا ندوده يا کائولن، يا با ساير مواد، غيرآلي که در جاي ديگر مذکور نباشد 46,000 1,356,043,520 Rls. 32,287 $
50 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 2,375 1,278,168,500 Rls. 30,433 $
51 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 34039100 فرآورده ها براي عمل آوردن مواد نسجي و چرم پوستهاي نرم يا ساير مواد فاقد روغن هاي نفتي يا معدني 11,580 1,110,526,716 Rls. 26,441 $
52 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 10,000 995,337,000 Rls. 23,698 $
53 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 12,480 993,216,000 Rls. 23,648 $
54 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 34031990 سايرفرآورده هاي روان کننده ضدزنگ با کمتر از 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني -روان کننده سيليکوني 5,930 872,559,811 Rls. 20,776 $
55 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 85043130 ترا نسفورماتورS.M.D به قدرت حداكثر 1 كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 1,100 770,518,361 Rls. 18,346 $
56 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 34039910 روان كننده سيليكوني 1,900 697,236,540 Rls. 16,601 $
57 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 28399090 ساير سيليکات ها )باستثناي سديم و پتاسيم) 10,000 646,334,934 Rls. 15,389 $
58 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 26060000 سنگ آلومينيم و کنسانتره هاي آن 25,000 644,741,391 Rls. 15,351 $
59 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 3,219 615,132,000 Rls. 14,646 $
60 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 4,999 608,890,300 Rls. 14,497 $
61 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39191090 صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 720 602,740,224 Rls. 14,351 $
62 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39022000 پلي ا يزوبوتيلن به اشکال ا بتدا ئي 5,500 586,537,875 Rls. 13,965 $
63 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 4,500 556,311,834 Rls. 13,246 $
64 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,600 531,796,224 Rls. 12,662 $
65 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,675 524,170,215 Rls. 12,480 $
66 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 38159090 مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر 4,000 491,628,800 Rls. 11,704 $
67 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 2,041 466,340,031 Rls. 11,103 $
68 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور 1,008 461,096,300 Rls. 10,978 $
69 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84138200 بالابرهاي آبگونها 757 339,853,921 Rls. 8,092 $
70 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس، غير قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 35 338,096,000 Rls. 8,050 $
71 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب (self-adhesive) 567 298,601,100 Rls. 7,110 $
72 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84139200 اجزاءو قطعات بالابرهاي آبگونها 82 290,441,425 Rls. 6,915 $
73 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 2,000 272,483,536 Rls. 6,488 $
74 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 38099300 مواد تکميل و حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف در چرم سازي غير از مواد نشاسته اي 1,800 251,538,924 Rls. 5,989 $
75 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84099950 کيت کامل گازسوز غير ازرديف 84099110 285 225,769,950 Rls. 5,375 $
76 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39069040 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 2,100 222,086,280 Rls. 5,288 $
77 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 32041290 موادرنگي اسيدي حتي متاليزه وفرآورده هابر اساس اين مواد، فرآورده هاي مواد رنگي دندانه، غير مذكور در جاي ديگر 750 210,934,308 Rls. 5,022 $
78 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني و فرآورده ها بر اساس ا ين مواد به غير ازخمير پيگمنت چاپ پارچه 138 205,617,665 Rls. 4,896 $
79 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 27101920 گريس 1,260 178,497,102 Rls. 4,250 $
80 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39211310 ساندويچ سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي ازپلي اورتان هاي اسفنجي 1,131 176,056,156 Rls. 4,192 $
81 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غير مذکور در جاي ديگر 165 141,572,475 Rls. 3,371 $
82 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 32081090 سايررنگ ها و ورني ها (ازجمله لعابها ولاكها) ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 1,000 138,104,320 Rls. 3,288 $
83 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 32029000 ساير مواد دباغي غيرآلي؛ فرآورده دباغي، حتي داراي مواد طبيعي دباغي، فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 1,235 129,367,641 Rls. 3,080 $
84 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39201030 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ شده 469 112,951,361 Rls. 2,689 $
85 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39234000 قرقره، دوک، ماسوره و تکيه گاه هاي مشابه ا ز مواد پلاستيکي 1,140 102,942,000 Rls. 2,451 $
86 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 32082040 مواد افزودني رنگ بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 200 102,515,379 Rls. 2,441 $
87 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 78060090 ساير مصنوعات ا زسرب غير مذكور در جاي ديگر 700 89,670,000 Rls. 2,135 $
88 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 400 80,024,832 Rls. 1,905 $
89 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 76101000 در، پنجره وچهارچوب آن ها، دوره وآستانه در، ا زآلومينيوم. 418 79,107,015 Rls. 1,884 $
90 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 38249990 --- سایر 915 75,600,000 Rls. 1,800 $
91 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 28492090 سايرکربورها از سيليسيم كه اندازه ذرات آن كمتر ومساوي 10 ميليمتر به خلوص كمتر از 98% نباشد 1,000 51,662,730 Rls. 1,230 $
92 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 73181510 پيچها و پيچهاي مهره خورحتي بامهره ها يا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل، حديدشده 90 41,306,160 Rls. 983 $
93 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 39209200 صفحه، ورق... ا زپلي آميدها، مستحکم و مطبق نشده، فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه بامواددي 195 33,184,200 Rls. 790 $
94 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 28181000 کوروندوم مصنوعي، حتي با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 1,000 30,808,050 Rls. 734 $
95 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 69091990 اشياء سراميكي براي مصرف آزمايشگاهي به استثناي چيني واشيايي كه سختي آن هادرمقياس موهس (mohs)كمتر از9باشد 205 29,323,123 Rls. 698 $
96 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 145 18,648,000 Rls. 444 $
97 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 28365000 کربنات کلسيم 1,580 15,726,325 Rls. 374 $
98 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 25081000 بنتونيت 1,750 14,930,055 Rls. 355 $
99 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی سهلان ترکيه 84662000 قطعه کارگيربراي ماشين هاي ا بزا ر 33 11,426,272 Rls. 272 $
مجموع کل
711,965,552,093 ريال
مجموع کل
16,951,565 دلار
[1]