آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 14,205,931 148,726,848,153 Rls. 3,541,114 $
2 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 73042300 ساير لوله هاي حفاري غير ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز 987,410 59,551,464,000 Rls. 1,591,647 $
3 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 44071190 --- سایر 2,076,484 29,927,618,329 Rls. 712,563 $
4 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 28230000 اکسيدهاي تيتان 180,000 19,182,150,000 Rls. 456,718 $
5 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 1,541,900 15,319,548,734 Rls. 364,751 $
6 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 28161090 هيدرواکسيد و پراکسيدمنيزيوم غير از ژل منيزيوم هيدروکسايد گريد دارويي و پودر منيزيوم هيدروکسايد گريد دارويي 420,000 10,523,001,600 Rls. 250,548 $
7 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 44123100 تخته چند لا، پانل هاي روكش شده و چوب مطبق شده همانند حداقل بايك لايه خارجي ازچوب مناطق حاره اي طبق يادداشت 1فرعي فصل 44 هرلايه باضخامت نه بيش از6 ميلمتر 110,155 2,603,364,480 Rls. 61,985 $
8 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه، پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6 ميلمتر 31,432 718,306,923 Rls. 17,102 $
9 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 19,485 488,685,600 Rls. 11,635 $
مجموع کل
287,040,987,819 ريال
مجموع کل
7,008,063 دلار
[1]