آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 10,689 38,458,323,200 Rls. 915,675 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 4,740 28,297,747,906 Rls. 673,756 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 3,589 24,375,469,301 Rls. 580,369 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 849 19,602,721,457 Rls. 466,732 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90181280 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسکن اولتراسونيک) اسکانر( 697 14,654,835,000 Rls. 348,925 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 2,511 9,419,132,333 Rls. 224,265 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,365 8,391,204,360 Rls. 199,791 $
8 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 529 6,927,677,325 Rls. 164,945 $
9 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 310 5,693,808,500 Rls. 135,565 $
10 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 144 5,589,228,287 Rls. 133,077 $
11 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 01051140 جوجه مادريكروزه تخم گذار 944 5,513,210,470 Rls. 131,267 $
12 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,162 4,210,087,858 Rls. 100,240 $
13 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر 578 3,287,313,729 Rls. 78,269 $
14 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 2,500 2,596,880,000 Rls. 61,830 $
15 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 84483900 اجزاءو قطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات و دستگاه هاي كمكي آن ها که در جاي ديگرمذکور نباشد 602 2,463,055,691 Rls. 58,644 $
16 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 167 2,349,564,084 Rls. 55,942 $
17 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 20 2,128,409,682 Rls. 50,676 $
18 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 30023010 واكسن هاي توليد مشابه داخل 858 2,081,965,663 Rls. 49,571 $
19 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 84483200 اجزاءو قطعات و متفرعات ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 255 1,772,874,740 Rls. 42,211 $
20 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 396 1,517,050,080 Rls. 36,120 $
21 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 04071111 تخم نطفه دار بوقلمون براي توليد گوشت 2,820 1,359,616,752 Rls. 32,372 $
22 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 71069210 نقره آلياژي به صورت مفتول يا نوار 150 1,268,817,690 Rls. 30,210 $
23 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 84212990 ساير ماشين آلات و دستگاه ها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 6 1,262,083,680 Rls. 30,050 $
24 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 34021390 ساير موادآلي تانسيو اکتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 612 1,003,504,694 Rls. 23,893 $
25 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 62 922,272,000 Rls. 21,959 $
26 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 21069080 مكمل غذايي 134 804,985,584 Rls. 19,166 $
27 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 82083000 کارد و تيغه هاي برنده، براي وسائل آشپزخانه يا براي ماشين هاي صنايع غذايي 390 767,396,909 Rls. 18,271 $
28 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 38249990 --- سایر 160 542,104,288 Rls. 12,908 $
29 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غير مذکور 215 503,983,584 Rls. 12,000 $
30 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 39174000 لوا زم و ملحقات لوله و شيلنگ ا ز مواد پلاستيکي 155 469,204,278 Rls. 11,172 $
31 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 3 399,919,520 Rls. 9,522 $
32 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 29051490 سايربوتانول ها که درجاي ديگري مذکور نباشند 300 301,950,786 Rls. 7,189 $
33 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 250 253,786,000 Rls. 6,043 $
34 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 84819090 ساير اجزاء و قطعات شير و وسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 5 136,043,605 Rls. 3,239 $
35 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 29054300 مانيتول 30 118,852,410 Rls. 2,830 $
36 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 85359000 ساير دستگاه ها براي قطع ووصل و تغيير و حفاظت مدارهاي برقي، همچنين دوشاخه اتصال و جعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000، غير مذکور در جاي ديگر 102 94,592,000 Rls. 2,252 $
37 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 84759000 اجزاء و قطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 19 84,445,816 Rls. 2,011 $
38 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 28142000 آمونياک محلول در آب 63 80,325,876 Rls. 1,913 $
39 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 29152100 اسيد استيك 20 74,643,186 Rls. 1,777 $
40 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 28352400 فسفات هاي پتاسيم 8 54,132,884 Rls. 1,289 $
41 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 13023900 لعاب ها و مواد غليظ کننده، مشتق ا ز محصولات نباتي غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 100 47,121,568 Rls. 1,122 $
42 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 4 37,814,400 Rls. 900 $
43 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 28272000 کلرورکلسيم 3 35,464,196 Rls. 844 $
44 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 11 27,283,408 Rls. 650 $
45 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 55 27,143,400 Rls. 647 $
46 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 29054500 گليسرول 1 25,499,586 Rls. 607 $
47 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 86 23,648,000 Rls. 563 $
48 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 1 20,093,233 Rls. 478 $
49 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 28363010 سديم بي کربنات - غير تزريقي گريد دارويي 1 16,968,126 Rls. 404 $
50 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 20 16,800,000 Rls. 400 $
51 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 29224990 سايرا مينواسيدهاغير ازا نهاييکه دارايبيش ازيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غير مذکور 0 15,877,995 Rls. 378 $
52 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) فرانسه 28332920 سولفات کبالت، تيتانيوم 1 15,837,868 Rls. 377 $
مجموع کل
200,142,772,988 ريال
مجموع کل
4,765,306 دلار
[1]