آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري کره) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 2,079 138,556,986,470 Rls. 3,298,974 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 292 38,913,895,599 Rls. 926,522 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 799 24,298,296,908 Rls. 578,531 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90181280 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسکن اولتراسونيک) اسکانر( 826 16,643,412,165 Rls. 396,273 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85235220 چيپهاي الکتريکي کارت هوشمند فاقد تکيهکگاه 125 13,443,858,000 Rls. 320,092 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90221390 دستگاه هاي را ديولوژي مصارف دندانپزشکي به غير ازدستگاه را ديوگرافي تک دندا ن 1,528 8,764,984,180 Rls. 208,690 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 20 8,418,524,400 Rls. 200,441 $
8 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 1,510 8,004,139,530 Rls. 190,574 $
9 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,863 6,476,345,856 Rls. 154,199 $
10 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 335 6,052,961,192 Rls. 144,118 $
11 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30064090 ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور 295 5,170,658,990 Rls. 123,111 $
12 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 658 5,151,291,200 Rls. 122,650 $
13 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 600 4,229,596,800 Rls. 100,705 $
14 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30064050 كامپوزيت 115 4,129,555,648 Rls. 98,323 $
15 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 600 3,601,632,939 Rls. 85,753 $
16 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 210 3,412,584,000 Rls. 81,252 $
17 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85365040 کليد فشاري (push buttom switch) 370 2,790,190,629 Rls. 66,433 $
18 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 536 2,777,765,024 Rls. 66,137 $
19 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 275 2,728,506,240 Rls. 64,964 $
20 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,798 2,716,525,062 Rls. 64,679 $
21 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 375 2,591,804,533 Rls. 61,710 $
22 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 50 2,451,243,600 Rls. 58,363 $
23 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 165 2,274,919,800 Rls. 54,165 $
24 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 220 2,196,151,108 Rls. 52,289 $
25 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 1,292 2,173,013,244 Rls. 51,740 $
26 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 352 2,105,652,091 Rls. 50,135 $
27 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 202 2,092,284,813 Rls. 49,817 $
28 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سواري سواري کار و وا نت 2,912 2,064,370,124 Rls. 49,151 $
29 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجراحي يا ا زمايشگاهي غير مذکور در جاي ديگر 300 1,861,000,000 Rls. 44,310 $
30 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 300 1,803,598,758 Rls. 42,943 $
31 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 369 1,773,404,736 Rls. 42,224 $
32 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 70101010 انواع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي) 2,300 1,748,927,856 Rls. 41,641 $
33 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 87088041 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 4,248 1,725,686,542 Rls. 41,088 $
34 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85369040 ساير قطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 257 1,650,677,223 Rls. 39,302 $
35 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85334090 ساير مقاومتهاي متغير و رئوستات ها و پتانسيومترها بجز موا رد مذکور 73 1,472,440,000 Rls. 35,058 $
36 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 821 1,447,810,802 Rls. 34,472 $
37 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 576 1,349,674,560 Rls. 32,135 $
38 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 170 1,183,104,000 Rls. 28,169 $
39 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84485100 پلاتين (platines)، سوزن و سايراشياءئي که درتشکيل چشمه هاي پارچه به کار مي روند 85 1,099,412,943 Rls. 26,176 $
40 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 30064010 سيلر 58 1,024,765,840 Rls. 24,399 $
41 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90278020 دستگاه سل کانتر براي شمارش گلبولهاي خون 111 849,819,000 Rls. 20,234 $
42 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 800 802,347,888 Rls. 19,104 $
43 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 59113200 پارچه هاي نسجي و نمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650 گرم و بيشتر. 398 773,341,626 Rls. 18,413 $
44 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85340000 مدا رهاي چاپي 560 660,240,000 Rls. 15,720 $
45 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 121 587,766,316 Rls. 13,994 $
46 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84821000 بلبرينگ. 300 454,200,281 Rls. 10,814 $
47 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر 568 416,204,800 Rls. 9,910 $
48 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85365090 سايرکليدهاغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 56 370,765,332 Rls. 8,828 $
49 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 39203000 صفحه، ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده با موادديگر 1,950 343,230,390 Rls. 8,172 $
50 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار، که در جاي ديگر گفته نشده ا ست. 13 323,977,600 Rls. 7,714 $
51 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84831020 بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي و کشاورزي 149 244,650,000 Rls. 5,825 $
52 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84248990 ساير وسايل مکانيکي حتي دستي براي پاشيدن موادابگون يا پودر، غير مذكور در جاي ديگر 120 205,051,305 Rls. 4,882 $
53 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 7 177,727,680 Rls. 4,232 $
54 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 128 168,000,000 Rls. 4,000 $
55 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 265 160,676,048 Rls. 3,826 $
56 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90121000 ميکروسکوپها، غير از ميکروسکوپهاي اپتيکي، ديفرا کتوگرافها 89 151,091,200 Rls. 3,597 $
57 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 73181690 ساير مهره ها غير ازجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل، حديد شده، ازچدن، اهن يافولاد 68 142,388,526 Rls. 3,390 $
58 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 61 84,000,000 Rls. 2,000 $
59 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 96121000 نوا رماشين تحرير يا نوارهاي همانند، مرکب زده يا به نحو ديگري براي ا ثر گذا ري آماده شده، حتي سوارشده روي قرقره يا در كارتريچ 14 63,000,000 Rls. 1,500 $
60 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84483900 اجزاءو قطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات و دستگاه هاي كمكي آن ها که در جاي ديگرمذکور نباشد 83 45,919,224 Rls. 1,093 $
61 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84212990 ساير ماشين آلات و دستگاه ها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 40 39,900,000 Rls. 950 $
62 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84834090 ساير چرخ دنده و مجموعه چرخ دنده ها، غير ازچرخهاي دندانه دار،چرخك زنجير خور و ساير آلات انتقال، پيچ ساچمه دار يا غلتك دار، جعبه دنده و ساير تغيير دهنده هاي سرعت، همچينين گشتاور پيچشي 35 39,484,200 Rls. 940 $
63 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 100 37,800,000 Rls. 900 $
64 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 7 37,354,772 Rls. 889 $
65 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84439910 كارتريج ليزي چاپگر 17 33,600,000 Rls. 800 $
66 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 72107010 با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 170 33,180,000 Rls. 790 $
67 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 29 29,820,000 Rls. 710 $
68 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84841020 درزگير و واشرهاي همانند ازورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 17 25,200,000 Rls. 600 $
69 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 90011090 سايرا لياف اپتيکي، دسته و کابل ا لياف اپتيکي بجزنوع آماده، باا تصالات، ا زا لياف منفردا غلاف نشده 26 20,409,480 Rls. 486 $
70 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 70111010 حباب لامپ رشته اي براي روشنايي برق 18 18,480,000 Rls. 440 $
71 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور 30 15,682,800 Rls. 373 $
72 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85011020 الکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات 20 13,188,000 Rls. 314 $
73 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 7 12,597,900 Rls. 300 $
74 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 8 10,500,000 Rls. 250 $
75 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 72083690 محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شكل طومار با پهناي 600mm و بيشتر غير مذكور در جاي ديگر 16 2,520,000 Rls. 60 $
76 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 85332990 ساير مقاومتهاي ثابت با ظرفيت بيش از20 وات غير مذکور در جاي ديگر 3 1,317,960 Rls. 31 $
77 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 55113000 نخ از الياف غير يکسره مصنوعي، آماده شده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 4 1,260,000 Rls. 30 $
78 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 34039910 روان كننده سيليكوني 30 1,260,000 Rls. 30 $
79 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 37039000 کاغذ، مقوا و مواد نسجي عکاسي، حساس شده، عکسبردا ري نشده که در جاي ديگرمذکور نباشد 4 1,260,000 Rls. 30 $
80 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري کره 59069900 پارچه هاي نسجي کائوچوزده، غير مذکور در جاي ديگر.... 4 840,000 Rls. 20 $
مجموع کل
349,771,705,733 ريال
مجموع کل
8,327,899 دلار
[1]