آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري چک) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري چک 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 100 5,386,823,500 Rls. 128,258 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري چک 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 399 3,197,876,947 Rls. 76,140 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري چک 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 352 2,737,154,589 Rls. 65,171 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري چک 76130090 ـ ـ ـ ساير 205 1,489,450,725 Rls. 35,463 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري چک 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 1,255 814,554,887 Rls. 19,394 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري چک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 12 318,302,080 Rls. 7,579 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري چک 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 212 60,386,587 Rls. 1,438 $
8 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) جمهوري چک 40169990 ساير اشيا از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غير مذکور در جاي ديگر 9 48,525,696 Rls. 1,155 $
مجموع کل
14,053,075,011 ريال
مجموع کل
334,598 دلار
[1]