آمار کل " واردات از" کشور (دانمارک) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تهران امور واردات دانمارک 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 4,669 34,335,275,494 Rls. 817,506 $
2 1 1398 تهران امور واردات دانمارک 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 3,852 13,725,504,000 Rls. 326,798 $
3 1 1398 تهران امور واردات دانمارک 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 6,385 6,834,669,324 Rls. 162,731 $
4 1 1398 تهران امور واردات دانمارک 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 30,000 4,029,619,200 Rls. 95,943 $
5 1 1398 تهران امور واردات دانمارک 21069010 استابيلايزر 2,100 928,656,960 Rls. 22,111 $
6 1 1398 تهران امور واردات دانمارک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 1 633,600 Rls. 15 $
مجموع کل
59,854,358,578 ريال
مجموع کل
1,425,104 دلار
[1]