آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (بندر امیرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بندر امیرآباد آلمان 10039000 جو به استثناي بذر 61,883,090 685,392,381,260 Rls. 16,318,868 $
2 1 1398 بندر امیرآباد آلمان 84793000 پرس ها براي ساختن تخته ازخرده چوب، تخته فيبر ساختماني از چوب يا ساير مواد چوبي و ساير دستگاه ها براي عمل اوردن چوب يا چوب پنبه 47,880 11,449,880,000 Rls. 272,616 $
مجموع کل
696,842,261,260 ريال
مجموع کل
16,591,484 دلار
[1]