آمار کل " واردات از" کشور (روماني) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بازرگان روماني 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 115,340 37,180,154,700 Rls. 885,242 $
2 1 1398 بازرگان روماني 87088011 كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 3,272 1,300,872,300 Rls. 30,973 $
3 1 1398 بازرگان روماني 84139200 اجزاءو قطعات بالابرهاي آبگونها 8,507 1,300,031,773 Rls. 30,953 $
4 1 1398 بازرگان روماني 87089311 کلاچ براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,499 610,647,565 Rls. 14,539 $
5 1 1398 بازرگان روماني 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 850 142,383,000 Rls. 3,390 $
6 1 1398 بازرگان روماني 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 28 63,990,528 Rls. 1,524 $
مجموع کل
40,598,079,866 ريال
مجموع کل
966,621 دلار
[1]