آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بازرگان آلمان 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 80,000 10,168,640,000 Rls. 242,110 $
2 1 1398 بازرگان آلمان 84148010 واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor) 4,961 6,872,565,000 Rls. 163,632 $
3 1 1398 بازرگان آلمان 76069290 سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژ آلومينيوم غير مذكور در جاي ديگر 7,223 1,798,335,808 Rls. 42,818 $
4 1 1398 بازرگان آلمان 84334000 منگنه کاه يا علوفه (همچنين ماشين جمع آوري و منگنه کردن) 15,174 1,611,498,000 Rls. 38,368 $
5 1 1398 بازرگان آلمان 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 150 42,566,400 Rls. 1,013 $
6 1 1398 بازرگان آلمان 90269000 اجزاء و قطعات و متفرعات آلات و دستگاه هاي سنجش يا کنترل متغيرهاي مايعات يا گازها مشمول رديف 9026 1 4,712,157 Rls. 112 $
مجموع کل
20,498,317,365 ريال
مجموع کل
488,053 دلار
[1]