آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري کره) گمرک (البرز(فرودگاه پيام))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) جمهوري کره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 108,000 12,113,453,664 Rls. 288,416 $
2 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) جمهوري کره 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غير مذکور در جاي ديگر 3,984 5,118,123,064 Rls. 121,860 $
3 1 1398 البرز(فرودگاه پيام) جمهوري کره 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 24,000 2,866,718,361 Rls. 68,255 $
مجموع کل
20,098,295,089 ريال
مجموع کل
478,531 دلار
[1]