آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان هند 72029990 سايرآلياژهاي آهن (فروآلياژها) غير مذکور در جاي ديگر 402,790 23,222,383,769 Rls. 552,914 $
2 1 1398 اصفهان هند 29419030 سفيكسيم تري هيدرات 3,000 17,728,200,000 Rls. 422,100 $
3 1 1398 اصفهان هند 55095100 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر، مخلوط باا لياف غيريکسره مصنوعي، غير خرده فروشي غير از نخ دوخت 24,200 3,888,405,765 Rls. 92,581 $
مجموع کل
44,838,989,534 ريال
مجموع کل
1,067,595 دلار
[1]