آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 1,658,246 179,654,248,876 Rls. 4,106,867 $
2 8 1397 يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 513,813 66,525,610,498 Rls. 1,583,942 $
3 12 1397 يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 655,908 62,428,591,530 Rls. 1,486,396 $
4 11 1397 يزد ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 60,835 60,270,765,748 Rls. 1,435,018 $
5 10 1397 يزد ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 552,504 59,473,943,508 Rls. 1,416,047 $
6 4 1397 يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 424,677 44,741,963,305 Rls. 1,051,142 $
7 7 1397 يزد ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 444,355 40,346,320,354 Rls. 960,627 $
8 9 1397 يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 324,174 37,082,039,479 Rls. 882,906 $
9 2 1397 يزد ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 369,019 32,775,492,803 Rls. 780,369 $
10 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 292,102 32,446,247,669 Rls. 772,530 $
11 1 1397 يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 323,607 28,221,789,030 Rls. 706,235 $
12 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 72029200 فرووا ناديوم. 8,521 28,169,812,488 Rls. 670,710 $
13 5 1397 يزد ترکيه 84295221 بيلهاي مکانيکي نو با قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 157,000 27,447,084,120 Rls. 630,968 $
14 6 1397 يزد ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 20,360 27,090,102,795 Rls. 645,002 $
15 12 1397 يزد ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 279,493 26,547,149,652 Rls. 632,075 $
16 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 331,286 26,287,083,525 Rls. 703,902 $
17 3 1397 يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 288,598 24,632,777,837 Rls. 586,164 $
18 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 269,168 24,042,596,969 Rls. 559,611 $
19 10 1397 يزد ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 11,115 23,941,350,000 Rls. 570,032 $
20 11 1397 يزد ترکيه 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا 500 kva بجز ترا نسفورماتور جريان و ولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 76,925 23,814,587,720 Rls. 567,014 $
21 6 1397 يزد ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 236,673 21,419,812,473 Rls. 499,605 $
22 10 1397 يزد ترکيه 84518000 ماشين هاي چلاندن، آهارزدن، پردا خت کردن)، اندودن، يا اغشتن نخ هاي نسجي، پارچه ها يا اشياء نسجي 58,634 21,329,005,566 Rls. 507,833 $
23 6 1397 يزد ترکيه 84295221 بيلهاي مکانيکي نو با قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 117,750 20,585,313,090 Rls. 473,226 $
24 2 1397 يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 221,648 19,891,684,918 Rls. 473,611 $
25 3 1397 يزد ترکيه 84295221 بيلهاي مکانيکي نو با قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 117,750 19,875,439,788 Rls. 472,326 $
26 5 1397 يزد ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 186,669 19,496,192,289 Rls. 454,094 $
27 9 1397 يزد ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 165,094 18,721,035,383 Rls. 445,739 $
28 12 1397 يزد ترکيه 28100010 اسيد بريک 456,000 15,755,533,248 Rls. 375,132 $
29 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 22,227 11,039,595,840 Rls. 259,389 $
30 12 1397 يزد ترکيه 32041490 ساير مواد رنگي مستقيم و فرآورده هاي بر اساس اين مواد غير از گرانول مستربچ 96,000 10,916,193,640 Rls. 259,910 $
31 10 1397 يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 96,876 10,422,876,438 Rls. 248,164 $
32 12 1397 يزد ترکيه 47071000 كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار 837,000 10,389,413,110 Rls. 247,367 $
33 11 1397 يزد ترکيه 32071030 جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک 21,836 10,142,641,978 Rls. 241,491 $
34 6 1397 يزد ترکيه 85362090 ساير قطع کننده هاي خودکار مدا رغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4,871 9,992,093,768 Rls. 232,911 $
35 6 1397 يزد ترکيه 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 35% و بيشتر با حذف شاسي 30,045 9,757,537,260 Rls. 232,322 $
36 4 1397 يزد ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 89,463 9,508,433,472 Rls. 223,412 $
37 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 98,543 9,096,661,013 Rls. 206,320 $
38 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو 23,870 9,022,835,752 Rls. 214,829 $
39 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 74,650 8,773,246,476 Rls. 208,887 $
40 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 74,605 7,534,851,133 Rls. 179,400 $
41 4 1397 يزد ترکيه 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 9,373 7,073,158,443 Rls. 167,333 $
42 1 1397 يزد ترکيه 84743900 ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 30,645 6,695,136,000 Rls. 159,408 $
43 5 1397 يزد ترکيه 38123930 پایدارکننده­های UV 51,000 6,664,517,544 Rls. 152,205 $
44 2 1397 يزد ترکيه 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 35% و بيشتر با حذف شاسي 12,840 6,599,142,202 Rls. 157,122 $
45 6 1397 يزد ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو 33,410 6,538,077,800 Rls. 155,669 $
46 9 1397 يزد ترکيه 84089010 ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 9,600 6,270,510,400 Rls. 149,298 $
47 6 1397 يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 72,534 6,156,363,785 Rls. 146,580 $
48 11 1397 يزد ترکيه 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 9,375 6,120,603,000 Rls. 145,729 $
49 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو 20,380 5,988,500,000 Rls. 142,583 $
50 8 1397 يزد ترکيه 84314100 سطل، بيل، چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429و8430 6,454 5,952,645,639 Rls. 141,730 $
51 5 1397 يزد ترکيه 28362000 کربنات دي سديم 359,750 5,943,118,032 Rls. 137,028 $
52 10 1397 يزد ترکيه 47071000 كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار 480,250 5,899,934,925 Rls. 140,475 $
53 4 1397 يزد ترکيه 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 35% و بيشتر با حذف شاسي 11,938 5,651,518,120 Rls. 133,494 $
54 3 1397 يزد ترکيه 32074090 ساير شيشه ها بصورت پودردانه تيغه وفلس 13,584 5,479,471,496 Rls. 130,216 $
55 11 1397 يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 50,266 5,426,205,853 Rls. 129,196 $
56 7 1397 يزد ترکيه 84743900 ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 25,000 5,321,800,000 Rls. 126,710 $
57 8 1397 يزد ترکيه 84795000 رباتهاي صنعتي،(industrial robots) که در جاي ديگر مذکور نباشد 2,450 5,207,954,055 Rls. 123,999 $
58 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 38,677 4,738,226,832 Rls. 127,874 $
59 5 1397 يزد ترکيه 84295111 لودرنو، بيل دار با بارگيري ازجلو، باقدرت 270 اسب بخار و كمتر 16,460 4,220,507,500 Rls. 97,923 $
60 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 48,003 4,211,609,449 Rls. 95,523 $
61 2 1397 يزد ترکيه 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور 4,180 4,206,875,400 Rls. 100,164 $
62 8 1397 يزد ترکيه 38123930 پایدارکننده­های UV 20,000 4,179,319,420 Rls. 99,508 $
63 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 45,333 4,163,195,948 Rls. 97,339 $
64 11 1397 يزد ترکيه 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 35% و بيشتر با حذف شاسي 35,688 4,148,409,840 Rls. 98,772 $
65 6 1397 يزد ترکيه 84361000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه عليق يا نوا له براي حيوانات 18,049 4,058,698,320 Rls. 96,636 $
66 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 47,207 4,009,422,690 Rls. 106,365 $
67 11 1397 يزد ترکيه 85363090 سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4,400 4,002,648,300 Rls. 95,301 $
68 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 85446090 ساير هادي هاي برق براي ولتاژ بيش از 1000 ولت غير مذکور در جاي ديگر 7,747 3,972,474,720 Rls. 105,385 $
69 10 1397 يزد ترکيه 85363090 سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,600 3,918,112,500 Rls. 93,288 $
70 10 1397 يزد ترکيه 28362000 کربنات دي سديم 240,000 3,751,426,800 Rls. 85,493 $
71 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 5,850 3,465,869,472 Rls. 82,521 $
72 10 1397 يزد ترکيه 35040000 پپتونها و مشتقات آن ها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آن ها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 4,440 3,426,782,587 Rls. 81,590 $
73 6 1397 يزد ترکيه 31022900 املاح مضاعف و مخلوط هاي سولفات آمونيوم ونيترا ت آمونيوم 21,260 3,328,673,799 Rls. 75,859 $
74 12 1397 يزد ترکيه 38099200 مواد تکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف درصنعت کاغذ سازي غير از مواد نشاسته اي 36,000 3,290,301,550 Rls. 78,341 $
75 4 1397 يزد ترکيه 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 11,400 3,217,974,000 Rls. 75,610 $
76 10 1397 يزد ترکيه 56050000 نخ هاي نسجي جورشده با فلز حتي به صورت گيپه متشكل از نخ هاي نسجي نوا ر،يااشكال همانند جور شده بافلز به شكل نخ، نوار، يا پودر يا پوشانده شده با فلز 16,951 3,207,258,550 Rls. 76,363 $
77 8 1397 يزد ترکيه 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 8,975 3,195,116,414 Rls. 76,074 $
78 8 1397 يزد ترکيه 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 4,686 3,088,786,800 Rls. 73,543 $
79 10 1397 يزد ترکيه 32041490 ساير مواد رنگي مستقيم و فرآورده هاي بر اساس اين مواد غير از گرانول مستربچ 24,000 3,085,453,500 Rls. 73,463 $
80 1 1397 يزد ترکيه 28362000 کربنات دي سديم 240,000 3,065,832,000 Rls. 81,941 $
81 11 1397 يزد ترکيه 85043310 ترا نسفورماتور جريان به قدرت بيش از 16 تا 500 كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 13,695 3,055,609,650 Rls. 72,753 $
82 9 1397 يزد ترکيه 38099200 مواد تکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف درصنعت کاغذ سازي غير از مواد نشاسته اي 38,400 2,917,068,000 Rls. 69,454 $
83 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 24,600 2,906,003,412 Rls. 69,191 $
84 9 1397 يزد ترکيه 84314100 سطل، بيل، چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429و8430 6,030 2,842,588,851 Rls. 67,681 $
85 7 1397 يزد ترکيه 27101950 روغن صنعتي 28,120 2,797,280,028 Rls. 66,602 $
86 8 1397 يزد ترکيه 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا 500 kva بجز ترا نسفورماتور جريان و ولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 9,065 2,789,527,104 Rls. 66,417 $
87 3 1397 يزد ترکيه 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 35% و بيشتر با حذف شاسي 4,263 2,788,001,700 Rls. 66,381 $
88 9 1397 يزد ترکيه 32041490 ساير مواد رنگي مستقيم و فرآورده هاي بر اساس اين مواد غير از گرانول مستربچ 22,500 2,774,772,000 Rls. 66,066 $
89 9 1397 يزد ترکيه 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 10,155 2,729,559,000 Rls. 64,990 $
90 10 1397 يزد ترکيه 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 7,300 2,672,011,440 Rls. 63,619 $
91 5 1397 يزد ترکيه 56050000 نخ هاي نسجي جورشده با فلز حتي به صورت گيپه متشكل از نخ هاي نسجي نوا ر،يااشكال همانند جور شده بافلز به شكل نخ، نوار، يا پودر يا پوشانده شده با فلز 10,639 2,650,988,701 Rls. 60,942 $
92 1 1397 يزد ترکيه 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 35% و بيشتر با حذف شاسي 17,664 2,648,032,880 Rls. 70,256 $
93 10 1397 يزد ترکيه 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 2,038 2,526,647,580 Rls. 60,158 $
94 11 1397 يزد ترکيه 85362090 ساير قطع کننده هاي خودکار مدا رغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 6,172 2,494,352,246 Rls. 59,389 $
95 4 1397 يزد ترکيه 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 14,000 2,468,945,310 Rls. 58,409 $
96 10 1397 يزد ترکيه 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غير مذکور در جاي ديگر 4,600 2,460,270,831 Rls. 58,578 $
97 3 1397 يزد ترکيه 54041910 ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان، پلي سولفان، پلي اترسولفان، 67 دسي تكس يا بيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 5,925 2,357,683,287 Rls. 55,945 $
98 8 1397 يزد ترکيه 39073010 رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس flake)، ياگرا نول ازنوع رزين اپوكسيد 10,000 2,319,727,100 Rls. 55,232 $
99 8 1397 يزد ترکيه 32041690 ساير مواد رنگي راكتيف و فراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 8,900 2,298,959,096 Rls. 54,737 $
100 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 38099100 مواد تکميل، حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي و همانند غير از مواد نشاسته اي 19,540 2,236,625,440 Rls. 53,253 $
مجموع کل
1,391,286,241,882 ريال
مجموع کل
32,977,229 دلار