آمار کل " واردات از" کشور (پاکستان) گمرک (ميرجاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 ميرجاوه پاکستان 08045000 گلابي هندي، انبه و منگوتين، تازه يا خشک کرده 6,522,514 195,375,337,895 Rls. 4,575,263 $
2 5 1397 ميرجاوه پاکستان 08045000 گلابي هندي، انبه و منگوتين، تازه يا خشک کرده 4,150,288 126,445,472,643 Rls. 2,932,607 $
3 3 1397 ميرجاوه پاکستان 08045000 گلابي هندي، انبه و منگوتين، تازه يا خشک کرده 3,941,019 117,712,073,206 Rls. 2,792,319 $
4 6 1397 ميرجاوه پاکستان 08045000 گلابي هندي، انبه و منگوتين، تازه يا خشک کرده 1,934,542 57,675,915,353 Rls. 1,373,235 $
5 12 1397 ميرجاوه پاکستان 01022900 ساير حيوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 225,110 26,639,429,472 Rls. 634,273 $
6 3 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 01061300 شترها و ساير گونه هاي شتر (Camelidae) 341,689 24,519,707,886 Rls. 582,954 $
7 2 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 01022900 ساير حيوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 312,637 23,467,836,000 Rls. 558,758 $
8 2 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 01061300 شترها و ساير گونه هاي شتر (Camelidae) 289,086 19,789,532,675 Rls. 476,993 $
9 3 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 01022900 ساير حيوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 245,163 18,691,184,215 Rls. 444,226 $
10 11 1397 ميرجاوه پاکستان 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 607,533 16,075,332,000 Rls. 382,746 $
11 5 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 01061300 شترها و ساير گونه هاي شتر (Camelidae) 144,817 10,986,801,600 Rls. 253,866 $
12 1 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 01061300 شترها و ساير گونه هاي شتر (Camelidae) 97,080 6,288,738,085 Rls. 160,183 $
13 8 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 01061390 سایر شترها 74,378 5,630,444,606 Rls. 130,755 $
14 12 1397 ميرجاوه پاکستان 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 200,372 5,301,828,000 Rls. 126,234 $
15 7 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 01061390 سایر شترها 70,067 5,105,843,697 Rls. 120,689 $
16 10 1397 ميرجاوه پاکستان 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 120,766 3,195,444,000 Rls. 76,082 $
17 4 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 32,668 2,409,771,354 Rls. 57,151 $
18 1 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 01022900 ساير حيوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 30,177 2,344,776,000 Rls. 55,828 $
19 11 1397 ميرجاوه پاکستان 01022900 ساير حيوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 18,000 2,154,645,000 Rls. 51,301 $
20 11 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 01061390 سایر شترها 28,436 2,120,229,108 Rls. 49,781 $
21 4 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 01022900 ساير حيوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 28,254 2,079,071,886 Rls. 49,201 $
22 2 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 01012990 سایر/اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده. 23,201 1,802,724,000 Rls. 42,922 $
23 7 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 01022900 ساير حيوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 14,743 1,097,943,405 Rls. 25,975 $
24 6 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 01061300 شترها و ساير گونه هاي شتر (Camelidae) 9,581 726,432,740 Rls. 16,855 $
25 8 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 01022900 ساير حيوانات از نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 8,794 648,509,133 Rls. 15,273 $
26 2 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 01022120 گاو گوشتي مولد نژاد خالص 8,160 565,488,000 Rls. 13,464 $
27 12 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 01061390 سایر شترها 2,574 189,625,293 Rls. 4,515 $
مجموع کل
679,040,137,252 ريال
مجموع کل
16,003,449 دلار
[1]