آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 98870313 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك 1,663,732 853,311,716,944 Rls. 19,664,626 $
2 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 1,058,635 470,124,891,250 Rls. 11,035,280 $
3 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 1,069,248 459,176,914,570 Rls. 11,157,250 $
4 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 98870321 قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف 8703 بنزینی با حجم سیلندر بین 2000 تا 2500 cc با ساخت داخل كمتر از 20% 901,574 406,583,481,613 Rls. 9,681,902 $
5 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 98870313 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك 727,776 368,587,136,736 Rls. 8,760,913 $
6 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 790,296 342,928,958,914 Rls. 8,162,329 $
7 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 98870313 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك 676,197 341,669,074,194 Rls. 8,134,978 $
8 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 598,377 283,221,215,417 Rls. 6,608,277 $
9 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 84482000 اجزاءو قطعات و متفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات و دستگاه هاي کمکي آن ها 262,570 281,016,460,800 Rls. 6,379,124 $
10 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 552,837 239,485,007,100 Rls. 5,661,970 $
11 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 98870322 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از 2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 487,767 221,663,114,920 Rls. 5,261,809 $
12 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 84119100 اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپرا پلرها 33,243 176,393,258,763 Rls. 4,191,855 $
13 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 389,089 131,429,128,225 Rls. 3,129,265 $
14 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 84082090 موتور پيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 209,488 124,803,242,936 Rls. 2,955,707 $
15 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات از اين مواد 97,329 123,755,598,199 Rls. 2,946,562 $
16 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 238,906 117,637,945,433 Rls. 2,689,928 $
17 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 87041090 دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن 292,000 108,913,617,650 Rls. 2,593,181 $
18 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 98870321 قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف 8703 بنزینی با حجم سیلندر بین 2000 تا 2500 cc با ساخت داخل كمتر از 20% 262,654 105,000,000,000 Rls. 2,836,634 $
19 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 98870313 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك 207,936 97,570,656,768 Rls. 2,588,493 $
20 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 947,300 91,015,712,420 Rls. 2,167,042 $
21 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سواري سواري کار و وا نت 28,236 85,864,340,138 Rls. 2,044,389 $
22 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 29291090 ساير ایزو سیانات ها 524,302 78,729,405,912 Rls. 1,874,510 $
23 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 5,765 74,344,690,035 Rls. 1,770,112 $
24 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 62,170 72,274,500,000 Rls. 1,720,821 $
25 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 20,609 69,720,478,964 Rls. 1,660,011 $
26 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 90311010 دستگاه بالانسي چرخ خودرو 22,450 68,201,163,880 Rls. 1,606,245 $
27 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 98870322 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از 2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 150,088 67,046,107,968 Rls. 1,596,336 $
28 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 193,836 66,060,210,137 Rls. 1,518,626 $
29 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 87085019 محورهاي محرک با ديفرا نسيل، بجزانواع مورداستفاده درسواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 265,624 63,715,327,865 Rls. 1,505,748 $
30 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 29291090 ساير ایزو سیانات ها 456,600 63,105,505,204 Rls. 1,494,605 $
31 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 98870223 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 40% تا كمتر از 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 137,213 60,337,901,098 Rls. 1,536,851 $
32 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 1,615,530 54,523,656,163 Rls. 1,298,182 $
33 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 98870313 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك 103,968 51,543,258,624 Rls. 1,227,220 $
34 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 98870223 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 40% تا كمتر از 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 108,920 50,542,356,217 Rls. 1,179,279 $
35 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 98870321 قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف 8703 بنزینی با حجم سیلندر بین 2000 تا 2500 cc با ساخت داخل كمتر از 20% 112,566 50,284,580,976 Rls. 1,197,252 $
36 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 87041090 دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن 144,000 48,855,347,000 Rls. 1,163,222 $
37 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 90189030 دستگاه دياليز 6,615 48,787,505,250 Rls. 1,130,419 $
38 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 1,326,070 46,494,541,963 Rls. 1,092,216 $
39 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 40118090 سایر 116,325 42,878,575,008 Rls. 1,020,919 $
40 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 80,832 42,619,763,114 Rls. 1,014,756 $
41 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 84291129 کسایر/بولدوزر، انگلدوزر (Angledozer)،کگريدر، تسطيحکكننده، اسكريپر (Scraper)، بيل مكانيكي،کماشين گودبرداري، لودر، و لودر بيلکدار، ماشين كوبيدن و سفتکكردن زمين و غلتك راهکسازي،ک قادر به حركت بدون نيروي محركه خارجي. 152,000 40,359,138,171 Rls. 960,932 $
42 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع 910,602 39,255,534,509 Rls. 998,412 $
43 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... بااکسيدهاي کروم ياباکروم واکسيدهاي کروم. 964,210 39,059,038,660 Rls. 928,694 $
44 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 72254010 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي بیش از 1200 ميليمتر 630,310 37,336,378,571 Rls. 846,822 $
45 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 141,525 36,750,359,109 Rls. 875,008 $
46 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 314,685 35,838,176,000 Rls. 853,290 $
47 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 94019020 اجزاء و قطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 52,155 35,140,866,264 Rls. 836,686 $
48 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 268,400 34,316,457,538 Rls. 817,059 $
49 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 38159090 مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر 4,359 32,317,235,384 Rls. 854,501 $
50 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 30,060 30,457,069,083 Rls. 725,169 $
51 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... بااکسيدهاي کروم ياباکروم واکسيدهاي کروم. 729,240 30,276,175,510 Rls. 688,801 $
52 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورد استفاده در سواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 62,224 29,635,106,323 Rls. 730,864 $
53 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 309,600 29,588,224,320 Rls. 790,812 $
54 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 84082090 موتور پيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 46,080 28,814,472,954 Rls. 665,487 $
55 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 94019020 اجزاء و قطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 41,724 28,715,008,460 Rls. 679,369 $
56 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع 631,958 28,554,855,506 Rls. 673,816 $
57 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 110,916 28,258,536,776 Rls. 668,568 $
58 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 84295221 بيلهاي مکانيکي نو با قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 152,122 27,536,749,775 Rls. 638,412 $
59 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع، مدور، غير ازرديف 73043100 538,748 27,340,329,420 Rls. 650,960 $
60 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورد استفاده در سواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 60,480 26,615,796,544 Rls. 628,811 $
61 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 90181200 دستگاه هاي اولتراسونيک (Scanners) تشخيص امراض 1,075 26,523,444,640 Rls. 711,103 $
62 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورد استفاده در سواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 53,360 26,349,602,942 Rls. 623,131 $
63 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 249,960 25,574,691,060 Rls. 604,670 $
64 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 145,858 25,104,464,453 Rls. 593,907 $
65 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورد استفاده در سواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 46,760 24,501,326,541 Rls. 582,772 $
66 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 87041090 دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن 68,000 24,385,172,000 Rls. 580,599 $
67 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 98870433 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 17,850 23,616,922,265 Rls. 562,309 $
68 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 84149030 اجزاء و قطعات براي کمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 1,820 22,969,114,798 Rls. 539,688 $
69 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 21,528 22,749,884,358 Rls. 538,118 $
70 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 85149000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 5,100 21,969,918,000 Rls. 523,093 $
71 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 125,253 21,675,497,396 Rls. 516,083 $
72 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 94019020 اجزاء و قطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 31,293 21,559,786,718 Rls. 513,328 $
73 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 83,187 21,217,058,902 Rls. 505,169 $
74 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 98870223 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 40% تا كمتر از 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 23,348 20,915,246,965 Rls. 489,806 $
75 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 124,280 20,625,148,741 Rls. 491,075 $
76 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 38089124 کم خطر 16,605 20,572,477,200 Rls. 487,904 $
77 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 90189030 دستگاه دياليز 2,940 19,857,156,000 Rls. 530,727 $
78 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 84335120 كمباين برنج با چرخ شني (زنجيري) با عمل برش وجداكردن دانه 56,112 19,843,927,488 Rls. 472,474 $
79 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... بااکسيدهاي کروم ياباکروم واکسيدهاي کروم. 459,487 19,817,190,473 Rls. 462,560 $
80 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 15,300 19,778,314,610 Rls. 470,912 $
81 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 129,600 19,008,879,120 Rls. 451,732 $
82 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 84314300 اجزاء و قطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين يا چاه کندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 46,295 18,874,895,845 Rls. 439,082 $
83 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 69029020 آجر -بلوكه - چهارگوش نسوز سراميكي که به لحاظ وزني داراي 45% لغايت 50% الومين و10% وزني يا بيشتر زيرکونيا باشد 51,026 18,867,645,133 Rls. 433,739 $
84 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 98870223 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 40% تا كمتر از 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 40,845 18,820,285,468 Rls. 443,908 $
85 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 55021000 ک ک از استات سلولز 99,128 18,788,546,562 Rls. 442,500 $
86 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 190,200 18,287,182,944 Rls. 435,409 $
87 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 55021000 ک ک از استات سلولز 89,470 18,131,063,291 Rls. 413,197 $
88 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 39053000 پلي الكل وينيليك، حتي داراي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 168,000 18,065,399,120 Rls. 429,521 $
89 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 90183240 انواع سوزن هاي بيوپسي 2,107 17,813,330,249 Rls. 424,127 $
90 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 30,076 17,709,493,107 Rls. 421,654 $
91 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 39053000 پلي الكل وينيليك، حتي داراي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 187,400 17,584,956,190 Rls. 443,777 $
92 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 109,268 17,299,981,568 Rls. 411,904 $
93 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 40118090 سایر 45,739 16,896,755,464 Rls. 402,304 $
94 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 85443020 ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني 18,045 16,753,882,446 Rls. 398,901 $
95 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورد استفاده در سواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 31,296 16,729,537,201 Rls. 382,956 $
96 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 94019020 اجزاء و قطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 24,339 16,680,441,389 Rls. 397,154 $
97 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 90183240 انواع سوزن هاي بيوپسي 2,084 16,608,598,859 Rls. 395,443 $
98 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 39053000 پلي الكل وينيليك، حتي داراي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 151,600 16,521,119,280 Rls. 390,200 $
99 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 38089221 LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 25,195 16,508,591,748 Rls. 408,120 $
100 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ژاپن 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 64,701 16,415,278,689 Rls. 390,840 $
مجموع کل
7,998,354,066,468 ريال
مجموع کل
189,927,213 دلار