آمار کل " واردات از" کشور (پاکستان) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 13,690,000 609,228,838,830 Rls. 14,505,448 $
2 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 7,053,960 280,265,952,995 Rls. 6,593,107 $
3 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 6,516,000 271,209,853,820 Rls. 6,219,067 $
4 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 6,265,960 236,475,623,168 Rls. 5,625,780 $
5 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 5,056,000 225,268,379,712 Rls. 5,363,533 $
6 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 5,557,313 215,494,002,498 Rls. 5,400,438 $
7 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,920,000 92,765,520,000 Rls. 2,208,703 $
8 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,995,320 88,540,639,062 Rls. 2,070,813 $
9 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,920,000 68,330,324,160 Rls. 1,824,508 $
10 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,425,000 51,952,466,820 Rls. 1,236,963 $
11 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 7,000 34,854,375,000 Rls. 829,866 $
12 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 324,000 19,526,686,308 Rls. 464,057 $
13 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 240,000 11,523,512,895 Rls. 274,369 $
14 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 39031990 ساير پلي ا ستيرن غير قابل انبساط باشکال ا بتدا يي غير مذکور در جاي ديگر 144,000 10,756,332,000 Rls. 243,963 $
15 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 76,140 9,031,247,520 Rls. 215,030 $
16 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دار و قابل يدك كش سوا رشده ا ند، غير مذکور در جاي ديگر 16,610 8,366,400,000 Rls. 235,084 $
17 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع 198,827 7,654,531,798 Rls. 182,250 $
18 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 108,000 7,420,836,384 Rls. 175,558 $
19 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 108,000 7,024,501,980 Rls. 161,483 $
20 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 90,000 6,798,724,650 Rls. 161,874 $
21 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 108,000 6,267,051,648 Rls. 149,216 $
22 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 53092900 پارچه تاروپودباف ازکتان، داراي کمتر از85% کتان، چاپ شده، رنگرزي شده، رنگ شده 13,362 5,499,808,149 Rls. 130,435 $
23 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 39031990 ساير پلي ا ستيرن غير قابل انبساط باشکال ا بتدا يي غير مذکور در جاي ديگر 90,000 4,538,948,400 Rls. 108,070 $
24 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 35030090 ساير 18,000 3,505,431,600 Rls. 79,887 $
25 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي يا شفاف براي ترسيم، کرباسهاي آماده براي نقاشي، قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 14,000 2,673,440,000 Rls. 63,653 $
26 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 38,000 2,667,699,978 Rls. 63,517 $
27 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 35040000 پپتونها و مشتقات آن ها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آن ها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 25,000 2,295,485,000 Rls. 54,654 $
28 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع 51,520 2,097,554,560 Rls. 49,942 $
29 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 90189019 اجزاء و قطعات دستگاه الكتروكوتر 4,730 2,003,135,300 Rls. 47,694 $
30 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 90158010 الات و دستگاه هاي لرزه نگاري 8,100 1,288,389,600 Rls. 30,676 $
31 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 84483900 اجزاءو قطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات و دستگاه هاي كمكي آن ها که در جاي ديگرمذکور نباشد 5,000 821,566,207 Rls. 19,485 $
32 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 84459000 ماشين آلات و دستگاه هاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 9,000 745,217,100 Rls. 17,743 $
33 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 84482000 اجزاءو قطعات و متفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات و دستگاه هاي کمکي آن ها 4,500 739,410,127 Rls. 17,536 $
34 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 42010000 اشياء زين وبرگ سازي براي هر نوع حيوا ن (ا زجمله مالبند، قلاده، زا نوبندو همانند) ازهرماده 1,570 579,912,000 Rls. 13,807 $
مجموع کل
2,298,211,799,269 ريال
مجموع کل
54,838,209 دلار
[1]