آمار کل " واردات از" کشور (ويتنام) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 23099010 خوراك آماده آبزيان 1,920,000 119,232,853,792 Rls. 2,838,878 $
2 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 23099010 خوراك آماده آبزيان 1,000,000 59,019,151,320 Rls. 1,391,290 $
3 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 23099010 خوراك آماده آبزيان 800,000 44,738,390,400 Rls. 1,038,013 $
4 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده و نسابيده بصورت غير خرده فروشي 245,020 43,396,708,597 Rls. 1,011,535 $
5 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 344,500 37,338,115,213 Rls. 889,003 $
6 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده و نسابيده بصورت غير خرده فروشي 197,980 36,289,804,453 Rls. 864,042 $
7 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده و نسابيده بصورت غير خرده فروشي 172,000 33,273,376,526 Rls. 791,472 $
8 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 23099010 خوراك آماده آبزيان 600,000 32,333,654,880 Rls. 769,848 $
9 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده و نسابيده بصورت غير خرده فروشي 193,000 32,291,419,851 Rls. 768,844 $
10 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 298,960 31,157,807,152 Rls. 741,853 $
11 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 73042400 ساير لوله ها براي جداره سازي يالوله گذاري ازفولاد زنگ نزن براي استخراج نفت ياگاز 206,395 30,006,671,744 Rls. 714,445 $
12 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده و نسابيده بصورت غير خرده فروشي 167,500 28,139,649,343 Rls. 669,992 $
13 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 268,736 26,600,218,766 Rls. 633,339 $
14 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 23099010 خوراك آماده آبزيان 460,000 25,078,658,032 Rls. 596,033 $
15 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 230,400 24,442,006,316 Rls. 581,953 $
16 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 229,360 24,276,599,979 Rls. 578,014 $
17 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 211,200 21,557,579,452 Rls. 513,276 $
18 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 191,900 21,212,234,627 Rls. 505,053 $
19 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 45,124 20,647,242,152 Rls. 491,601 $
20 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 182,080 19,028,266,434 Rls. 453,053 $
21 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده و نسابيده بصورت غير خرده فروشي 123,006 18,805,916,570 Rls. 447,231 $
22 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده و نسابيده بصورت غير خرده فروشي 104,360 17,459,677,172 Rls. 415,708 $
23 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده و نسابيده بصورت غير خرده فروشي 93,000 17,091,031,749 Rls. 404,327 $
24 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 23099010 خوراك آماده آبزيان 300,000 16,301,586,960 Rls. 388,133 $
25 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 52051300 نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 112,136 16,204,480,831 Rls. 381,249 $
26 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 153,600 15,770,295,279 Rls. 371,367 $
27 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 23099010 خوراك آماده آبزيان 300,000 15,418,679,760 Rls. 407,686 $
28 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده و نسابيده بصورت غير خرده فروشي 94,500 14,913,393,825 Rls. 355,081 $
29 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غير مذکور در جاي ديگر 5,931 14,576,108,400 Rls. 347,050 $
30 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 08011900 نارگيل به استثناي نارگيل خشک کرده 554,564 14,454,318,013 Rls. 344,150 $
31 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده و نسابيده بصورت غير خرده فروشي 83,000 14,354,065,970 Rls. 341,763 $
32 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 40012200 کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق 201,600 14,299,584,768 Rls. 340,466 $
33 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 133,200 13,923,950,760 Rls. 318,849 $
34 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 73042400 ساير لوله ها براي جداره سازي يالوله گذاري ازفولاد زنگ نزن براي استخراج نفت ياگاز 104,000 13,383,411,600 Rls. 318,653 $
35 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 84714930 ماشينهاي خودكار (داده پردازي) شامل رايانه، پرينتر، اسکنر،فتوکپي،فاکس، تلفن، راديو، تلويزيون، دوربين عکاسي،فيلمبرداري و دستگاه هاي ضبط و پخش سي دي و دي وي دي به صورت يکپارچه 1,400 12,472,703,339 Rls. 296,969 $
36 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 133,200 11,650,442,706 Rls. 310,449 $
37 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 40012200 کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق 120,960 10,893,976,308 Rls. 259,380 $
38 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 08011900 نارگيل به استثناي نارگيل خشک کرده 402,160 10,432,685,375 Rls. 248,398 $
39 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده و نسابيده بصورت غير خرده فروشي 59,500 8,567,866,720 Rls. 203,997 $
40 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 126,000 7,726,830,510 Rls. 177,628 $
41 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 08011900 نارگيل به استثناي نارگيل خشک کرده 306,160 7,639,890,300 Rls. 181,901 $
42 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 72021990 فرومنگنز داراي بيش از 1درصد ولي مساوي يا کمتر از 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 100,000 7,489,337,900 Rls. 178,318 $
43 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده، غير ازرديف 09061110 75,080 6,930,822,000 Rls. 165,020 $
44 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 88,000 6,172,872,220 Rls. 146,973 $
45 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 52051300 نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 41,433 6,157,829,745 Rls. 140,333 $
46 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 57,600 6,049,671,860 Rls. 143,857 $
47 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 48139000 کاغذ سيگارکه در جاي ديگرگفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 73,268 5,991,629,507 Rls. 142,658 $
48 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 84089010 ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 21,860 5,854,788,960 Rls. 139,400 $
49 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 08011900 نارگيل به استثناي نارگيل خشک کرده 219,260 5,538,401,322 Rls. 131,867 $
50 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 40012200 کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق 60,480 5,419,252,440 Rls. 129,030 $
51 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 23,000 5,319,739,920 Rls. 126,660 $
52 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 08011900 نارگيل به استثناي نارگيل خشک کرده 209,320 5,243,821,704 Rls. 124,852 $
53 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 141,600 4,840,773,824 Rls. 115,257 $
54 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 55095100 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر، مخلوط باا لياف غيريکسره مصنوعي، غير خرده فروشي غير از نخ دوخت 46,665 4,646,338,021 Rls. 110,627 $
55 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 48139000 کاغذ سيگارکه در جاي ديگرگفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 52,337 4,479,546,020 Rls. 106,656 $
56 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 48139000 کاغذ سيگارکه در جاي ديگرگفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 46,099 3,900,571,829 Rls. 92,041 $
57 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده، غير ازرديف 09061110 45,000 3,759,760,800 Rls. 89,518 $
58 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 48132000 کاغذ سيگاربصورت رول به عرض حدا کثر 5 سانتيمتر 41,001 3,631,634,410 Rls. 82,369 $
59 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غير مذکور در جاي ديگر 1,092 3,587,578,176 Rls. 85,419 $
60 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 39205900 صفحه، ورق،..ازساير پليمرهاي آکريليک، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده باموا 20,100 3,581,627,360 Rls. 85,277 $
61 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 90,240 3,168,873,708 Rls. 84,084 $
62 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 92011000 پيانو با سيم يازه عمودي 8,452 3,035,174,255 Rls. 82,655 $
63 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 71,590 2,902,618,120 Rls. 66,149 $
64 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده، غير ازرديف 09061110 34,920 2,843,879,213 Rls. 67,712 $
65 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر 6,719 2,699,925,480 Rls. 62,643 $
66 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 66,240 2,600,136,000 Rls. 61,908 $
67 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 84179000 اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غير برقي 9,320 2,581,708,600 Rls. 61,469 $
68 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 52051200 نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسي تكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 21,036 2,485,183,648 Rls. 59,171 $
69 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 13023900 لعاب ها و مواد غليظ کننده، مشتق ا ز محصولات نباتي غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 130,000 2,469,680,700 Rls. 58,802 $
70 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده، غير ازرديف 09061110 15,000 2,409,420,000 Rls. 57,367 $
71 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده، غير ازرديف 09061110 28,160 2,399,099,817 Rls. 56,815 $
72 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده، غير ازرديف 09061110 30,000 2,381,005,620 Rls. 56,691 $
73 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 20,800 2,285,889,732 Rls. 54,426 $
74 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 85367000 اتصال دهنده ها براي فيبرهاي نوري، كابل ها يا كلاف هاي فيبرنوري 12,695 2,252,480,240 Rls. 51,781 $
75 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 48139000 کاغذ سيگارکه در جاي ديگرگفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 26,908 2,237,115,132 Rls. 53,265 $
76 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 08011900 نارگيل به استثناي نارگيل خشک کرده 87,717 2,218,092,582 Rls. 52,812 $
77 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 26,000 2,182,637,080 Rls. 51,968 $
78 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 26,000 2,153,490,560 Rls. 51,274 $
79 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 39205900 صفحه، ورق،..ازساير پليمرهاي آکريليک، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده باموا 17,589 2,025,025,629 Rls. 48,215 $
80 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 13023900 لعاب ها و مواد غليظ کننده، مشتق ا ز محصولات نباتي غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 104,000 1,970,580,720 Rls. 46,919 $
81 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 42029200 جعبه ها و محفظه هاغير مذکور در جاي ديگر، باسطح خارجي ا زورق هاي موادپلاستيکي يا از مواد نسجي 2,362 1,895,824,156 Rls. 45,139 $
82 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 84335990 ساير ماشينها براي بردا شت غير مذكور در جاي ديگر 5,312 1,874,822,880 Rls. 44,051 $
83 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 44021000 زغال چوب حتي بهم فشرده از بامبو 18,300 1,859,723,712 Rls. 42,382 $
84 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 28365000 کربنات کلسيم 108,000 1,780,358,400 Rls. 40,380 $
85 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 84379090 ساير 10,550 1,748,196,000 Rls. 41,624 $
86 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 40012200 کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق 20,160 1,710,991,901 Rls. 40,738 $
87 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 20,000 1,685,078,640 Rls. 40,121 $
88 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 28365000 کربنات کلسيم 108,000 1,605,415,680 Rls. 38,224 $
89 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده، غير ازرديف 09061110 17,340 1,600,605,808 Rls. 38,110 $
90 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده، غير ازرديف 09061110 18,920 1,588,288,214 Rls. 37,816 $
91 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابون سازي 60,000 1,515,756,060 Rls. 36,089 $
92 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 40118020 لاستیک فرغون 13,990 1,498,106,000 Rls. 35,669 $
93 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 40118020 لاستیک فرغون 13,000 1,481,423,750 Rls. 39,850 $
94 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده، غير ازرديف 09061110 16,000 1,475,151,216 Rls. 33,618 $
95 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 14,980 1,410,044,192 Rls. 37,408 $
96 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده و نسابيده بصورت غير خرده فروشي 10,000 1,372,061,600 Rls. 36,400 $
97 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده، غير ازرديف 09061110 14,000 1,327,041,345 Rls. 31,473 $
98 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 36,000 1,306,405,800 Rls. 31,104 $
99 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 40082900 ميله، ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 20,175 1,275,120,000 Rls. 30,360 $
100 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 18,000 1,265,455,620 Rls. 29,803 $
مجموع کل
1,175,575,191,772 ريال
مجموع کل
27,974,589 دلار