آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 113,289,000 5,279,376,412,968 Rls. 125,680,361 $
2 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 105,397,680 4,998,120,402,747 Rls. 114,702,862 $
3 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 105,702,000 4,948,052,146,868 Rls. 115,563,214 $
4 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 101,642,160 4,675,833,894,272 Rls. 111,329,376 $
5 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 65,898,936 2,930,962,382,574 Rls. 70,384,441 $
6 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 48,921,000 2,221,563,310,588 Rls. 52,671,965 $
7 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 45,459,280 2,027,065,051,608 Rls. 48,232,783 $
8 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 40,033,000 1,884,245,431,500 Rls. 44,862,975 $
9 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 27,922,000 1,134,425,814,152 Rls. 30,088,841 $
10 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 19,496,720 798,599,403,252 Rls. 19,005,891 $
11 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 15,168,000 688,811,492,960 Rls. 994,595 $
12 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 615,363 557,498,542,532 Rls. 13,273,775 $
13 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 2,458,545 477,239,229,940 Rls. 11,183,214 $
14 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 2,391,082 397,236,556,241 Rls. 9,458,013 $
15 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 2,065,181 344,949,590,342 Rls. 8,219,997 $
16 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 1,713,110 311,094,924,900 Rls. 7,407,027 $
17 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 1,769,229 310,514,601,130 Rls. 7,393,204 $
18 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 6,699,000 293,222,050,995 Rls. 6,943,320 $
19 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 824,565 287,090,805,620 Rls. 6,721,226 $
20 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 87041090 دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن 792,000 263,193,672,000 Rls. 6,266,516 $
21 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 6,819,058 261,947,173,077 Rls. 6,236,837 $
22 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 890,817 258,619,804,370 Rls. 6,157,616 $
23 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 5,950,982 253,695,990,748 Rls. 6,040,382 $
24 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 248,199 224,854,816,949 Rls. 5,353,698 $
25 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 5,361,617 216,719,364,733 Rls. 5,159,987 $
26 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 840,282 208,641,168,122 Rls. 4,958,738 $
27 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 1,164,800 207,364,623,130 Rls. 3,732,347 $
28 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 1,330,790 196,894,307,565 Rls. 4,907,407 $
29 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 280,088 196,674,446,800 Rls. 4,500,865 $
30 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 4,952,464 196,183,646,980 Rls. 4,659,230 $
31 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 4,585,870 196,141,857,318 Rls. 4,615,166 $
32 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 4,593,048 187,036,283,209 Rls. 4,300,951 $
33 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 4,107,150 180,894,789,960 Rls. 4,322,419 $
34 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 1,061,159 176,244,300,520 Rls. 4,100,753 $
35 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 1,110,111 173,895,276,051 Rls. 4,119,085 $
36 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 4,491,095 171,299,147,063 Rls. 4,070,837 $
37 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 39076110 گرید نساجی 3,223,000 163,392,263,914 Rls. 3,890,292 $
38 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 3,810,397 156,155,944,604 Rls. 3,717,998 $
39 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 876,890 148,264,165,949 Rls. 3,493,937 $
40 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,477,223 147,900,192,461 Rls. 3,366,128 $
41 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,051,400 143,737,803,300 Rls. 3,422,328 $
42 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,250,429 142,980,532,206 Rls. 3,404,298 $
43 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 3,562,070 139,873,770,908 Rls. 3,279,335 $
44 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,337,906 139,006,675,504 Rls. 3,309,681 $
45 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 826,482 136,816,648,092 Rls. 3,257,539 $
46 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 811,197 136,663,627,665 Rls. 3,253,895 $
47 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,486,894 132,376,048,614 Rls. 3,151,812 $
48 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27101940 روغن پايه معدني 3,399,000 132,167,925,145 Rls. 3,021,611 $
49 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 75,230 130,311,223,276 Rls. 3,690,637 $
50 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 2,908,000 128,400,914,532 Rls. 3,049,176 $
51 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 772,520 120,011,618,330 Rls. 3,202,899 $
52 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 675,282 118,292,817,005 Rls. 2,838,149 $
53 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 3,118,980 117,149,445,971 Rls. 2,784,015 $
54 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 27101940 روغن پايه معدني 3,064,090 113,634,760,580 Rls. 2,705,589 $
55 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 1,862,538 109,721,272,918 Rls. 2,538,909 $
56 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 72021990 فرومنگنز داراي بيش از 1درصد ولي مساوي يا کمتر از 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,512,000 106,132,459,608 Rls. 2,493,714 $
57 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 1,507,350 104,958,431,221 Rls. 2,499,012 $
58 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 2,244,036 104,215,239,360 Rls. 2,481,314 $
59 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 865,651 102,309,154,037 Rls. 307,697 $
60 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 1,723,034 101,493,551,119 Rls. 2,331,986 $
61 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 873,113 92,984,598,642 Rls. 2,213,919 $
62 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 55,527 92,857,118,740 Rls. 2,284,365 $
63 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 896,330 92,124,191,095 Rls. 2,193,433 $
64 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 98871182 " با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30درصد به استثنای موتور، لاستیک و تنه، اگزوز، ترک­بند، جاپایی، درپوش بغل، دو شاخه و کرپی" 274,690 91,790,150,600 Rls. 2,185,479 $
65 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,009,688 91,391,944,295 Rls. 2,175,999 $
66 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 480,690 90,659,518,183 Rls. 2,272,394 $
67 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 460,629 89,061,545,220 Rls. 2,132,782 $
68 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 988,430 88,796,842,072 Rls. 2,077,433 $
69 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 1,615,000 87,691,801,955 Rls. 2,087,900 $
70 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 1,592,190 87,097,635,335 Rls. 2,073,754 $
71 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 2,294,611 86,950,462,473 Rls. 2,070,248 $
72 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 58,000 85,577,943,000 Rls. 2,037,571 $
73 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 38089112 ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال (ماده موثره) شيميايي 140,179 83,742,920,560 Rls. 2,008,549 $
74 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 1,628,687 82,713,253,014 Rls. 1,969,363 $
75 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 112,406 82,169,335,774 Rls. 1,956,413 $
76 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 1,021,400 81,686,911,730 Rls. 1,939,044 $
77 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 168,220 81,110,241,868 Rls. 107,221 $
78 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 84068200 توربينهاي بخار(غيرا زآنهائيکه برای وسايل نقليه آبي بکارميرود) بقدرت حدا کثر40مگاوات 785,024 80,730,463,165 Rls. 1,905,833 $
79 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,958,000 80,191,226,556 Rls. 1,909,316 $
80 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 702,243 79,384,053,707 Rls. 1,890,097 $
81 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 728,328 78,127,608,361 Rls. 1,860,181 $
82 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 85023990 ساير مجموعه مولدها غير مذکور در جاي ديگر 353,535 77,315,634,000 Rls. 1,840,848 $
83 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 866,081 74,974,289,482 Rls. 1,785,102 $
84 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 87041090 دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن 216,000 74,689,860,000 Rls. 1,778,330 $
85 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 1,154,612 73,976,035,428 Rls. 1,803,266 $
86 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 604,951 73,944,120,106 Rls. 1,760,574 $
87 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 10062000 برنج پوست كنده (برنج كارگو Cargo يا برنج قهوهکاي) 2,300,000 73,705,800,000 Rls. 1,754,900 $
88 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 48025700 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور 1,949,773 73,453,921,161 Rls. 1,729,551 $
89 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 818,817 72,747,697,795 Rls. 1,726,159 $
90 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 1,360,550 72,265,039,138 Rls. 1,464,802 $
91 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 48025700 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور 1,631,031 70,873,032,270 Rls. 1,687,454 $
92 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 72021990 فرومنگنز داراي بيش از 1درصد ولي مساوي يا کمتر از 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,008,000 70,712,798,184 Rls. 1,683,638 $
93 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 822,662 70,703,099,092 Rls. 1,683,408 $
94 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 695,170 70,432,300,515 Rls. 1,663,298 $
95 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي، باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 905,670 68,197,927,905 Rls. 1,606,169 $
96 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 1,691,384 67,183,016,974 Rls. 1,572,042 $
97 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 1,996,801 66,900,188,875 Rls. 1,742,562 $
98 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 2,336,936 66,887,042,089 Rls. 1,720,088 $
99 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 74094000 صفحه، ورق ونوا ر، ا زمس - نيکل يا مس - نيکل -روي، به ضخامت بيش از0.15 ميليمتر. 204,312 66,474,935,975 Rls. 1,582,737 $
100 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی هند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 472,300 65,359,558,268 Rls. 1,542,838 $
مجموع کل
44,369,805,263,705 ريال
مجموع کل
1,032,590,926 دلار