آمار کل " واردات از" کشور (نروژ) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نروژ 85269190 ساير دستگاه هاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 24,270 195,100,523,532 Rls. 4,645,250 $
2 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نروژ 48010000 کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق 1,494,481 44,271,197,710 Rls. 1,054,076 $
3 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نروژ 85269190 ساير دستگاه هاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 27,550 31,602,376,260 Rls. 752,438 $
4 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نروژ 48010000 کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق 1,001,634 30,777,082,714 Rls. 724,849 $
5 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نروژ 48010000 کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق 982,892 29,720,196,850 Rls. 707,624 $
6 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نروژ 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 360 29,265,303,312 Rls. 696,793 $
7 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نروژ 48010000 کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق 509,416 15,253,188,580 Rls. 363,171 $
8 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نروژ 48010000 کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق 498,113 15,157,890,154 Rls. 360,902 $
9 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نروژ 31051010 کود NPK دربسته هاي كمتر از10كيلوگرم 480,000 14,640,980,132 Rls. 348,595 $
10 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نروژ 48026100 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بصورت رول بيش از 10% محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيند مکانيکي 300,000 11,558,295,000 Rls. 275,197 $
11 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نروژ 03031300 ماهي هاي آزاد اقيانوس اطلس (salmo salar) و ماهي آزاد دانوب (hucho hucho) يخ زده، به استثناي جگر و تخم ماهي 33,889 10,416,930,344 Rls. 275,699 $
12 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نروژ 85269190 ساير دستگاه هاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 13,776 9,357,283,100 Rls. 215,110 $
13 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نروژ 03031300 ماهي هاي آزاد اقيانوس اطلس (salmo salar) و ماهي آزاد دانوب (hucho hucho) يخ زده، به استثناي جگر و تخم ماهي 20,184 6,833,942,215 Rls. 162,713 $
14 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نروژ 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 8,640 3,938,804,453 Rls. 93,781 $
15 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نروژ 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 56 3,515,862,105 Rls. 83,711 $
16 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نروژ 94054020 چراغ هاي ضد انفجار 3,226 2,639,851,640 Rls. 69,800 $
17 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نروژ 25293010 نفلين سي انيت 150,000 2,514,996,000 Rls. 66,734 $
18 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نروژ 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 134,000 2,496,343,468 Rls. 57,387 $
19 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نروژ 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 11,774 2,068,360,953 Rls. 47,137 $
20 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نروژ 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 45,660 1,593,795,632 Rls. 37,536 $
21 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نروژ 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 21,000 1,482,779,760 Rls. 39,206 $
22 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نروژ 31026000 املاح مضاعف و مخلوط هاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 24,000 548,502,513 Rls. 13,060 $
23 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نروژ 84243090 سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه و همانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 397 134,694,000 Rls. 3,600 $
24 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی نروژ 94032090 مبل هاي فلزي غير از مبل هاي آهنگري سنتي 1,196 42,000,000 Rls. 1,000 $
مجموع کل
464,931,180,427 ريال
مجموع کل
11,095,369 دلار
[1]