آمار کل " واردات از" کشور (مالزي) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 2,411,765 157,184,819,719 Rls. 3,742,496 $
2 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 2,200,440 144,280,490,266 Rls. 3,371,817 $
3 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 2,076,480 143,697,940,801 Rls. 3,303,466 $
4 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 199,254 133,743,000,000 Rls. 3,184,355 $
5 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 2,018,840 133,704,828,858 Rls. 3,176,265 $
6 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 1,874,880 130,962,015,890 Rls. 3,118,143 $
7 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 4,998,734 130,548,000,000 Rls. 3,108,287 $
8 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 2,068,780 129,375,427,604 Rls. 3,080,368 $
9 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 1,853,250 128,151,794,161 Rls. 3,051,234 $
10 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 1,869,000 121,410,828,620 Rls. 2,890,733 $
11 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق 1,713,600 116,394,134,419 Rls. 2,771,289 $
12 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 1,794,240 113,379,278,295 Rls. 2,699,508 $
13 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 1,753,360 112,902,975,621 Rls. 2,653,426 $
14 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 1,673,280 109,505,758,667 Rls. 2,601,715 $
15 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 1,612,800 108,761,476,927 Rls. 2,589,560 $
16 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق 1,713,600 108,695,184,924 Rls. 2,587,979 $
17 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 1,648,320 106,521,794,736 Rls. 2,536,233 $
18 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 3,637,927 101,388,500,113 Rls. 2,414,011 $
19 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 1,603,600 100,789,598,998 Rls. 2,399,752 $
20 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 1,518,940 100,464,826,268 Rls. 2,392,018 $
21 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 1,438,820 96,140,026,793 Rls. 2,289,047 $
22 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 198,316 95,226,881,090 Rls. 2,209,440 $
23 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 1,486,020 91,811,789,714 Rls. 2,119,635 $
24 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 197,789 89,964,555,965 Rls. 2,142,013 $
25 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 1,340,960 87,829,058,351 Rls. 2,091,168 $
26 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 1,310,400 84,317,882,177 Rls. 2,007,569 $
27 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 1,217,600 83,701,157,154 Rls. 1,966,610 $
28 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 1,312,520 78,201,085,413 Rls. 1,988,009 $
29 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق 987,840 77,803,115,055 Rls. 1,852,454 $
30 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 1,440,600 76,784,693,445 Rls. 1,825,422 $
31 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 1,163,875 76,079,300,682 Rls. 1,811,413 $
32 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق 830,560 75,932,942,057 Rls. 1,779,340 $
33 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 1,527,000 75,834,485,660 Rls. 1,805,585 $
34 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق 826,560 70,782,258,925 Rls. 1,620,480 $
35 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 1,186,960 68,889,153,743 Rls. 1,640,220 $
36 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 967,680 62,740,386,059 Rls. 1,493,817 $
37 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 2,142,650 59,799,194,852 Rls. 1,423,790 $
38 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 907,200 57,913,049,376 Rls. 1,500,188 $
39 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق 604,800 56,826,788,720 Rls. 1,353,019 $
40 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 927,360 55,887,753,609 Rls. 1,330,660 $
41 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 841,200 54,544,567,161 Rls. 1,298,679 $
42 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق 826,560 53,528,564,407 Rls. 1,274,490 $
43 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 1,147,000 53,420,478,045 Rls. 1,279,419 $
44 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 1,999,775 52,666,148,260 Rls. 1,411,999 $
45 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 813,000 51,205,273,650 Rls. 1,219,174 $
46 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق 564,480 50,155,676,928 Rls. 1,191,190 $
47 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 798,920 49,828,905,495 Rls. 1,186,403 $
48 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40151920 دستكش معاينه 357,234 49,179,378,370 Rls. 1,124,370 $
49 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 732,400 46,263,304,132 Rls. 1,235,792 $
50 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 943,000 46,242,129,947 Rls. 1,101,002 $
51 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 594,250 45,627,697,378 Rls. 1,144,167 $
52 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 708,400 45,408,046,335 Rls. 1,081,145 $
53 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 572,875 44,337,469,759 Rls. 1,080,528 $
54 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 689,250 43,411,046,680 Rls. 1,033,596 $
55 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 705,600 43,091,832,269 Rls. 1,025,996 $
56 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 624,960 37,768,527,482 Rls. 899,250 $
57 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 638,000 37,168,046,826 Rls. 884,953 $
58 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 109,000 33,933,671,825 Rls. 807,945 $
59 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40151920 دستكش معاينه 306,113 33,326,542,054 Rls. 793,490 $
60 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي و اجزاء آن 652,900 33,326,458,992 Rls. 793,488 $
61 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27101940 روغن پايه معدني 790,680 33,195,150,112 Rls. 790,360 $
62 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 337,678 32,723,190,082 Rls. 758,895 $
63 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40151920 دستكش معاينه 230,135 32,329,112,589 Rls. 769,742 $
64 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 340,533 32,317,964,219 Rls. 769,474 $
65 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29054500 گليسرول 800,000 32,304,726,800 Rls. 769,160 $
66 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق 362,880 31,287,036,886 Rls. 744,929 $
67 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 438,000 30,738,522,463 Rls. 701,510 $
68 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38231100 اسيد استئاريك 812,000 29,868,567,460 Rls. 711,158 $
69 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 419,030 28,259,233,920 Rls. 672,839 $
70 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 270,000 28,022,917,500 Rls. 667,212 $
71 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29054500 گليسرول 540,000 27,796,769,829 Rls. 661,828 $
72 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 395,810 27,620,898,301 Rls. 642,705 $
73 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38231100 اسيد استئاريك 632,000 25,623,000,298 Rls. 587,468 $
74 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27101940 روغن پايه معدني 598,940 25,529,410,819 Rls. 601,258 $
75 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 34012030 صابون چيپس 632,500 25,315,026,294 Rls. 602,739 $
76 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 34012030 صابون چيپس 718,000 25,053,397,480 Rls. 596,509 $
77 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40151920 دستكش معاينه 203,563 23,175,181,269 Rls. 551,021 $
78 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40151920 دستكش معاينه 186,260 23,006,686,935 Rls. 541,276 $
79 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40151920 دستكش معاينه 213,330 22,309,230,448 Rls. 552,461 $
80 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40151920 دستكش معاينه 167,927 22,187,816,896 Rls. 527,724 $
81 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 27101940 روغن پايه معدني 572,880 21,673,745,391 Rls. 516,041 $
82 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 321,600 21,458,224,448 Rls. 505,852 $
83 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي بيش از5 ميلمترليكن نه بيش از9 ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده نشده 1,544,258 21,384,375,360 Rls. 509,152 $
84 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38231100 اسيد استئاريك 521,000 21,263,161,574 Rls. 506,265 $
85 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38231100 اسيد استئاريك 534,000 21,134,634,460 Rls. 503,206 $
86 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40151920 دستكش معاينه 205,040 20,974,789,054 Rls. 499,400 $
87 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38231100 اسيد استئاريك 562,400 20,524,882,524 Rls. 488,687 $
88 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29054500 گليسرول 440,000 20,008,916,300 Rls. 469,714 $
89 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 133,071 19,627,215,000 Rls. 445,163 $
90 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 346,560 19,442,400,682 Rls. 459,957 $
91 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29054500 گليسرول 440,000 19,347,404,856 Rls. 458,790 $
92 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 40151100 دستکش جراحي از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده 57,049 19,086,982,674 Rls. 448,474 $
93 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 29159099 ساير اسيدهاي مونو کربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها، هالوژنه ها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر. 187,200 18,823,249,951 Rls. 448,174 $
94 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15132919 روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غير از استئارين و پالم كرنل استئارين 345,280 18,629,020,896 Rls. 443,548 $
95 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 235,810 18,212,547,268 Rls. 430,081 $
96 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 80011000 قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده. 20,000 17,931,975,000 Rls. 426,952 $
97 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 15132919 روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غير از استئارين و پالم كرنل استئارين 229,000 17,848,455,592 Rls. 426,244 $
98 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38231100 اسيد استئاريك 491,000 17,769,714,873 Rls. 423,088 $
99 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 290,850 17,750,796,949 Rls. 422,638 $
100 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی مالزي 38231100 اسيد استئاريك 447,975 17,550,019,766 Rls. 410,805 $
مجموع کل
5,807,868,352,940 ريال
مجموع کل
138,252,109 دلار