آمار کل " واردات از" کشور (فنلاند) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 1,024,971 854,000,000,000 Rls. 20,310,648 $
2 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 84179000 اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غير برقي 615,566 555,420,685,000 Rls. 13,218,197 $
3 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 553,926 400,908,030,000 Rls. 9,545,428 $
4 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 84179000 اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غير برقي 1,460,431 194,731,460,000 Rls. 4,636,463 $
5 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 84179000 اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غير برقي 65,029 127,000,000,000 Rls. 2,993,426 $
6 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 84179000 اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غير برقي 48,974 91,423,039,000 Rls. 2,176,739 $
7 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها، غير مذکور در جاي ديگر 58,375 51,638,842,060 Rls. 1,171,214 $
8 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 48109200 ساير کاغذها و مقوا ها به صورت چندلا 951,294 49,772,438,439 Rls. 1,185,058 $
9 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 48102900 ساير کاغذ اندوده براي نوشتن با بيش از10% وزن کل الياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيند مکانيکي 697,450 33,605,233,350 Rls. 800,125 $
10 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 48102900 ساير کاغذ اندوده براي نوشتن با بيش از10% وزن کل الياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيند مکانيکي 694,688 33,042,834,720 Rls. 786,734 $
11 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 48109200 ساير کاغذها و مقوا ها به صورت چندلا 574,781 31,689,095,000 Rls. 754,503 $
12 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 48109200 ساير کاغذها و مقوا ها به صورت چندلا 568,872 30,979,986,224 Rls. 736,546 $
13 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 729,760 27,446,052,006 Rls. 646,397 $
14 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 489,098 18,681,819,384 Rls. 444,805 $
15 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 440,644 18,130,604,277 Rls. 431,681 $
16 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 434,875 17,717,600,947 Rls. 421,848 $
17 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 84196000 ماشين آلات و دستگاه ها براي مايع کردن هوا يا سايرگازها 7,731 13,415,360,000 Rls. 319,413 $
18 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 48109200 ساير کاغذها و مقوا ها به صورت چندلا 225,486 11,179,751,532 Rls. 295,605 $
19 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 48109200 ساير کاغذها و مقوا ها به صورت چندلا 211,450 10,852,724,669 Rls. 258,398 $
20 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 245,178 10,177,753,131 Rls. 231,945 $
21 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 48101900 سايرکاغذ ومقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..غير مذکور بدون يا باحدا کثر 10% وزن کل ا لياف 120,380 8,179,819,641 Rls. 194,758 $
22 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 48102200 کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از 10% وزن كل ازالياف 189,737 7,330,308,000 Rls. 174,531 $
23 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 48109200 ساير کاغذها و مقوا ها به صورت چندلا 140,312 7,278,812,986 Rls. 173,305 $
24 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 44071110 ترموچوب 109,570 6,977,435,101 Rls. 166,129 $
25 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 48025700 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور 75,348 6,908,894,334 Rls. 164,497 $
26 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 48025700 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور 74,652 6,837,863,934 Rls. 161,766 $
27 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 84251110 انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 6,626 6,357,889,060 Rls. 151,378 $
28 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 86,620 5,739,954,329 Rls. 148,304 $
29 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 44091000 چوب ا زتيره کاج، که هر يک ا زلبه ها يا رويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 70,961 5,651,455,287 Rls. 134,558 $
30 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 92,595 4,922,800,896 Rls. 117,210 $
31 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 25041090 ساير اشکال گرافيت به صورت گرد يا فلس بجز فلس کريستالين 10,000 4,145,088,500 Rls. 98,693 $
32 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 48026100 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بصورت رول بيش از 10% محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيند مکانيکي 76,970 4,075,119,300 Rls. 95,750 $
33 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 48109200 ساير کاغذها و مقوا ها به صورت چندلا 76,364 4,028,084,426 Rls. 95,907 $
34 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 84283900 بالابرها ونقاله هاي باعمل مدا وم، که در جاي ديگرمذکور نباشد 3,072 4,007,195,475 Rls. 95,409 $
35 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 84162000 مشعل هاي کوره براي سوخت جامد يا گاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 1,755 3,508,025,180 Rls. 81,393 $
36 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 48026100 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بصورت رول بيش از 10% محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيند مکانيکي 98,905 3,314,629,423 Rls. 88,866 $
37 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 84251110 انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 3,095 3,280,007,228 Rls. 78,095 $
38 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 48115100 کاغذ و مقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي (بجزچسبها) سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از 150 گرم 50,182 3,187,380,000 Rls. 75,890 $
39 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 48089000 سايرکاغذها ومقواهاي موج دا رشده، کرپ شده، چين دا ر، دا غ زده، نقش برجسته يا سورا خ شده، بصورت رول، يا ورق 8,320 2,758,944,938 Rls. 65,689 $
40 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 43,615 2,375,259,397 Rls. 56,554 $
41 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 84021900 سايرديگهاي مولد بخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار (Hybrid) که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,746 2,036,202,945 Rls. 48,481 $
42 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 48109200 ساير کاغذها و مقوا ها به صورت چندلا 40,099 2,033,609,222 Rls. 48,420 $
43 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 48025400 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن كمتر از 40g درهرمترمربع بدون يا با حدا کثر10% وزن کل ا لياف 26,160 1,798,472,794 Rls. 48,068 $
44 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 48043190 ساير کاغذها ومقواهاي کرا فت سفيد نشده به وزن مساوي يا کمتر از 150 گرم برمترمربع 41,896 1,733,903,666 Rls. 41,283 $
45 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 28332920 سولفات کبالت، تيتانيوم 2,000 1,609,003,200 Rls. 38,310 $
46 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 21,128 1,574,141,225 Rls. 37,480 $
47 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 48059190 سايرکاغذها ومقوا ها قشر نزده و ا ندود نشده غير مذکور بوزن حدا کثر 150g درمتر مربع 22,990 1,558,012,644 Rls. 37,096 $
48 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 27030010 پيت ماس 116,800 1,494,674,476 Rls. 35,587 $
49 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 84198930 دستگاه مه ساز (THERMAL FOGGER) جهت استفاده در باغها در زمان بروز سرما 11,621 1,492,460,330 Rls. 35,535 $
50 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 48115100 کاغذ و مقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي (بجزچسبها) سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از 150 گرم 24,568 1,478,792,430 Rls. 35,209 $
51 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 44071110 ترموچوب 20,830 1,403,481,759 Rls. 33,416 $
52 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 1,750 1,343,066,184 Rls. 31,978 $
53 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 48062000 کاغذ غير قابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق 23,933 1,204,851,269 Rls. 28,504 $
54 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 84261190 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 820 1,200,661,000 Rls. 28,587 $
55 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 48010000 کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق 45,016 1,113,533,782 Rls. 26,513 $
56 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 48101300 کاغذ و مقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن کل ا لياف 16,950 953,515,182 Rls. 25,212 $
57 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 27030010 پيت ماس 50,000 605,541,636 Rls. 13,920 $
58 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 27030010 پيت ماس 51,000 448,484,551 Rls. 10,563 $
59 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فنلاند 27030010 پيت ماس 25,000 222,414,595 Rls. 5,296 $
مجموع کل
2,707,983,100,064 ريال
مجموع کل
64,393,313 دلار
[1]