آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 87084030 اجزاء و قطعات رديف 87084010 527,028 565,448,430,897 Rls. 13,463,058 $
2 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,386,190 559,203,215,532 Rls. 14,852,357 $
3 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,109,985 458,167,401,931 Rls. 11,886,422 $
4 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 354,699 283,500,250,426 Rls. 6,664,735 $
5 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 87084030 اجزاء و قطعات رديف 87084010 300,207 234,373,825,964 Rls. 5,485,679 $
6 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 87084030 اجزاء و قطعات رديف 87084010 249,958 202,696,184,868 Rls. 4,761,526 $
7 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 431,299 175,865,245,985 Rls. 4,074,903 $
8 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 702,342 167,462,841,163 Rls. 4,388,356 $
9 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 730,559 157,797,104,253 Rls. 3,756,996 $
10 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 557,146 148,003,000,000 Rls. 3,523,881 $
11 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 85261000 دستگاه هاي را دا ر 10,777 138,000,000,000 Rls. 3,275,112 $
12 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 87084030 اجزاء و قطعات رديف 87084010 123,495 134,691,193,386 Rls. 3,200,508 $
13 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 550,080 125,548,443,936 Rls. 2,989,249 $
14 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 87084030 اجزاء و قطعات رديف 87084010 147,374 124,666,870,270 Rls. 2,953,741 $
15 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 471,680 110,238,832,704 Rls. 2,624,735 $
16 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 69,853 88,825,348,497 Rls. 2,260,448 $
17 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 87084030 اجزاء و قطعات رديف 87084010 112,806 87,897,955,874 Rls. 2,079,129 $
18 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 85261000 دستگاه هاي را دا ر 24,830 77,727,756,150 Rls. 1,850,661 $
19 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 87084030 اجزاء و قطعات رديف 87084010 108,541 76,596,167,850 Rls. 1,753,173 $
20 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 144,943 75,502,560,038 Rls. 1,720,660 $
21 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 78,595 72,827,881,844 Rls. 1,733,997 $
22 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 87084030 اجزاء و قطعات رديف 87084010 65,185 67,985,537,557 Rls. 1,541,972 $
23 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 90312000 دستگاه هاي آزمايش (test bench) 1,800 62,072,325,000 Rls. 1,477,912 $
24 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 22,782 61,395,264,955 Rls. 1,628,738 $
25 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 98870431 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل كمتر از 14% (كاميون وكاميونت) 105,924 57,668,064,348 Rls. 1,314,222 $
26 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 187,562 54,851,569,774 Rls. 1,285,075 $
27 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 6,440 51,956,168,992 Rls. 1,223,549 $
28 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 84451300 ماشين هاي کشش يا فتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 27,900 48,029,535,000 Rls. 1,092,217 $
29 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 32,244 46,009,040,000 Rls. 1,095,453 $
30 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 400 42,555,111,091 Rls. 1,013,217 $
31 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 15,242 42,513,546,089 Rls. 1,139,804 $
32 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 35030090 ساير 140,000 42,372,310,000 Rls. 1,008,864 $
33 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 73042900 ساير لوله ها براي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غير ازلوله حفاري) براي ا ستخرا ج نفت ياگاز 353,694 39,606,175,859 Rls. 1,050,297 $
34 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 46,640 35,741,933,824 Rls. 850,998 $
35 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 87085032 توپي محور (Hub) براي سواری و وانت 115,817 35,644,765,743 Rls. 845,364 $
36 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 23099010 خوراك آماده آبزيان 484,000 35,448,913,920 Rls. 804,012 $
37 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 62,376 32,210,172,167 Rls. 766,909 $
38 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 38112900 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 168,000 30,212,732,256 Rls. 719,350 $
39 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 38112900 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 168,000 30,036,798,204 Rls. 715,162 $
40 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 38151200 کاتاليزورهاي تقويت شده بافلز گرا نبهاياترکيبات فلز گرا نبها بعنوا ن ماده فعال 5,985 29,980,457,060 Rls. 713,820 $
41 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 23091000 فرآورده هاي غذائي براي سگ يا گربه، بسته بندي شده براي خرده فروشي 270,563 28,424,402,764 Rls. 676,772 $
42 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 44,320 28,079,259,537 Rls. 668,555 $
43 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 85261000 دستگاه هاي را دا ر 22,590 27,550,095,750 Rls. 644,145 $
44 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 84481900 ماشين آلات و دستگاه هاي کمکي براي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447، غير مذكور در جاي ديگر 17,800 27,068,020,000 Rls. 644,477 $
45 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 84483200 اجزاءو قطعات و متفرعات ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 25,289 26,424,148,712 Rls. 629,146 $
46 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 137,297 26,234,691,210 Rls. 624,637 $
47 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 26,180 26,151,565,375 Rls. 622,658 $
48 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 84451300 ماشين هاي کشش يا فتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 12,829 25,981,662,480 Rls. 618,611 $
49 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 128,733 24,758,688,744 Rls. 589,493 $
50 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 47,000 24,372,836,248 Rls. 580,305 $
51 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 50,860 23,407,198,117 Rls. 557,314 $
52 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 85113090 کويل هاي روشن کردن 11,330 23,263,325,991 Rls. 546,601 $
53 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 33030090 ساير عطريات و ادوتوالتها غير از عصاره حنا 33,364 22,719,706,680 Rls. 517,769 $
54 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 23091000 فرآورده هاي غذائي براي سگ يا گربه، بسته بندي شده براي خرده فروشي 203,277 22,397,581,589 Rls. 533,275 $
55 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 17,640 21,699,729,975 Rls. 504,891 $
56 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 84451300 ماشين هاي کشش يا فتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 13,000 21,659,085,000 Rls. 515,692 $
57 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن، اهن يا ا زفولاد ريل 112,992 21,181,793,256 Rls. 501,107 $
58 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 23091000 فرآورده هاي غذائي براي سگ يا گربه، بسته بندي شده براي خرده فروشي 224,914 20,933,044,290 Rls. 498,406 $
59 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 62,800 19,961,597,491 Rls. 475,276 $
60 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 85119000 اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي و دستگاه هاي قطع و وصل آن ها مشمول شماره 8511 30,296 19,247,482,926 Rls. 458,273 $
61 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 15,680 19,222,758,696 Rls. 456,356 $
62 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 86080000 ملحقات و مهارکننده هاي خط را ه آهن يا تراموا؛ تجهيزات مکانيکي علامت دا دن، ايمني يا كنترل ترافيك براي راه آهن، تراموا، جاده و راه هاي آبي داخلي 45,136 18,956,217,540 Rls. 448,455 $
63 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 95,242 18,952,392,690 Rls. 431,910 $
64 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 89079000 ادوات شناورمثلا کلک (غير ازکلک قابل بادکردن) مخزن، صندوق زيرآبي، سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي) 39,915 18,548,923,050 Rls. 441,641 $
65 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 59,418 18,540,984,468 Rls. 433,504 $
66 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 73023000 سوزن ريل تقاطعي، ميله سوزنباني و ساير قطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن، اهن يا ا زفولاد. 53,840 18,128,723,200 Rls. 431,636 $
67 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 100,680 17,837,254,672 Rls. 424,697 $
68 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 94069010 گلخانه با تجهیزات کامل 104,432 17,699,955,740 Rls. 421,428 $
69 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 38089124 کم خطر 42,768 17,211,029,585 Rls. 400,427 $
70 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 33030090 ساير عطريات و ادوتوالتها غير از عصاره حنا 9,069 16,035,545,190 Rls. 428,586 $
71 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 78,000 15,867,814,250 Rls. 377,806 $
72 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 40169990 ساير اشيا از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غير مذکور در جاي ديگر 18,988 15,816,371,935 Rls. 372,580 $
73 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 25233000 سيمان آلومينو 409,025 14,751,025,260 Rls. 351,214 $
74 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 32081040 لاک عايق الکترونيکي بر اساس پلي استرها 118,800 14,485,734,060 Rls. 333,451 $
75 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 23091000 فرآورده هاي غذائي براي سگ يا گربه، بسته بندي شده براي خرده فروشي 143,074 14,117,354,852 Rls. 336,127 $
76 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 12,730 14,075,154,032 Rls. 335,122 $
77 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 85122010 دستگاه هاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سواري سواري کار و وا نت 9,766 13,955,923,464 Rls. 332,284 $
78 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 31043000 سولفات پتاسيم 420,000 13,567,281,000 Rls. 323,030 $
79 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 29304000 متيونين 100,000 13,454,280,000 Rls. 320,340 $
80 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 29304000 متيونين 100,000 13,322,680,000 Rls. 317,207 $
81 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 38112900 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 22,400 13,271,284,342 Rls. 311,825 $
82 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 25233000 سيمان آلومينو 294,000 13,183,805,250 Rls. 300,451 $
83 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 35030090 ساير 40,000 12,829,536,000 Rls. 305,465 $
84 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 35030090 ساير 40,000 12,775,720,000 Rls. 289,765 $
85 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 35030090 ساير 40,000 12,521,637,000 Rls. 292,767 $
86 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 38101090 خمير و پودرهاي لحيم کاري و جوشکاري مرکب ا ز فلز و ساير مواد 137,592 12,412,698,859 Rls. 308,434 $
87 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 40,586 12,261,929,970 Rls. 291,951 $
88 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 17029090 ساير قندها و شكرها غير مذكور 366,000 12,143,170,449 Rls. 289,123 $
89 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 35030090 ساير 40,000 11,498,880,000 Rls. 273,783 $
90 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 84821000 بلبرينگ. 4,475 11,383,790,976 Rls. 268,106 $
91 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 8,820 11,378,842,035 Rls. 264,010 $
92 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 84481900 ماشين آلات و دستگاه هاي کمکي براي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447، غير مذكور در جاي ديگر 7,943 11,219,594,720 Rls. 267,133 $
93 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 22,000 11,047,635,000 Rls. 263,039 $
94 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 22,000 11,003,053,800 Rls. 261,977 $
95 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 84481110 دا بي ژا کارد 8,438 10,751,554,320 Rls. 254,354 $
96 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 5,000 10,703,250,000 Rls. 254,839 $
97 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 25233000 سيمان آلومينو 273,000 10,404,764,580 Rls. 247,733 $
98 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 40103990 ساير تسمه و مجموعه تسمه هاي انتقال نيرو غير مذکور در جاي ديگر 2,566 10,376,489,474 Rls. 283,867 $
99 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 100,000 10,052,253,680 Rls. 247,437 $
100 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 23,000 10,016,865,000 Rls. 238,043 $
مجموع کل
5,948,631,008,681 ريال
مجموع کل
144,225,567 دلار