آمار کل " واردات از" کشور (عمان) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 84212190 ساير 498,466 1,199,921,000,000 Rls. 28,569,551 $
2 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 84212190 ساير 60,730 928,244,026,152 Rls. 22,101,048 $
3 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 84212190 ساير 391,196 837,000,000,000 Rls. 19,077,854 $
4 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 84212190 ساير 192,228 447,297,000,000 Rls. 10,302,570 $
5 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 84212190 ساير 266,429 354,000,000,000 Rls. 8,428,955 $
6 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 3,024,000 155,995,422,642 Rls. 3,714,174 $
7 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 2,212,000 111,229,536,130 Rls. 2,648,322 $
8 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 84212190 ساير 22,925 85,581,958,416 Rls. 2,037,666 $
9 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 84212190 ساير 160,389 68,206,172,496 Rls. 1,623,956 $
10 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 258,100 63,259,139,590 Rls. 1,506,170 $
11 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 39076120 گرید بطری 877,500 54,648,664,245 Rls. 1,301,159 $
12 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 249,786 48,256,283,739 Rls. 1,127,943 $
13 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 249,891 47,917,504,680 Rls. 1,138,678 $
14 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 812,000 40,831,095,541 Rls. 972,169 $
15 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 39076120 گرید بطری 517,500 28,636,181,849 Rls. 681,814 $
16 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 39076120 گرید بطری 495,000 27,688,951,076 Rls. 655,050 $
17 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 504,000 25,999,237,107 Rls. 619,029 $
18 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 84212190 ساير 27,220 21,961,016,000 Rls. 522,881 $
19 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 91,200 20,741,554,367 Rls. 493,847 $
20 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 352,800 20,066,144,000 Rls. 477,766 $
21 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72024120 فروکروم منگنز داراي بيشتر ا ز 6% وزني كربن 308,000 19,532,215,132 Rls. 465,053 $
22 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 113,148 19,517,759,802 Rls. 464,708 $
23 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 39076120 گرید بطری 279,000 18,250,971,756 Rls. 434,547 $
24 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 39076120 گرید بطری 202,500 13,153,548,780 Rls. 313,179 $
25 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول، براي اشعه ايکس عکسبرداري نشده، حساس شده 11,234 12,720,788,250 Rls. 301,848 $
26 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 39076120 گرید بطری 171,000 11,541,770,856 Rls. 274,804 $
27 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 201,600 11,069,344,000 Rls. 263,556 $
28 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 48062000 کاغذ غير قابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق 99,363 10,485,077,343 Rls. 249,645 $
29 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 31,280 9,094,179,312 Rls. 216,528 $
30 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,854 7,689,020,444 Rls. 183,072 $
31 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,767 7,636,742,960 Rls. 177,187 $
32 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 39076120 گرید بطری 135,000 7,328,851,124 Rls. 174,496 $
33 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 90329000 اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9032 1,011 6,976,723,768 Rls. 166,112 $
34 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 118,800 6,589,486,200 Rls. 156,893 $
35 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که در جاي ديگري مذکور نباشند 31,200 5,704,632,960 Rls. 135,824 $
36 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 31,944 5,578,492,520 Rls. 132,822 $
37 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 29054500 گليسرول 100,000 5,525,212,500 Rls. 131,552 $
38 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 29,600 5,460,838,000 Rls. 130,020 $
39 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 44,220 5,103,888,174 Rls. 121,521 $
40 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 82,800 4,465,722,800 Rls. 106,327 $
41 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 11,368 4,310,229,316 Rls. 102,624 $
42 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 39100090 ساير 21,000 4,237,088,100 Rls. 97,404 $
43 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 90329000 اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9032 661 3,611,892,868 Rls. 83,803 $
44 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 19,068 3,498,699,607 Rls. 93,511 $
45 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 64,600 3,492,347,400 Rls. 83,151 $
46 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 87032329 ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي 4,920 3,437,784,000 Rls. 91,200 $
47 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 48115100 کاغذ و مقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي (بجزچسبها) سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از 150 گرم 20,100 3,427,163,950 Rls. 81,599 $
48 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 39059920 رزين پلي وينيل بوتيرال 6,000 3,165,623,100 Rls. 75,372 $
49 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 90329000 اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9032 601 3,096,476,424 Rls. 73,726 $
50 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 85122010 دستگاه هاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سواري سواري کار و وا نت 630 2,922,677,500 Rls. 69,588 $
51 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 40093100 لوله وشيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده فقط با مواد نسجي بدون لوا زم و ملحقات 7,260 2,730,208,032 Rls. 65,005 $
52 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 90329000 اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9032 654 2,407,975,350 Rls. 57,333 $
53 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 39079999 ساير پلي ا سترهاي ا شباع شده غير مذکور 15,660 2,251,554,538 Rls. 53,609 $
54 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 14,903 2,185,326,990 Rls. 52,032 $
55 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 48116000 کاغذ و مقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده شده با موم موم پارا فين- ا ستارين- روغن يا گليسرول 17,791 2,182,740,700 Rls. 51,970 $
56 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 84705090 ماشين هاي صندوق ثبات غير از دستگاه هاي كارت خوان 859 2,122,029,844 Rls. 48,782 $
57 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 70071110 شيشه ا يمني آ ب دا ده درا ندا زه و شکل مناسب براي نصب دروسائل نقليه زميني 1,595 1,976,896,680 Rls. 47,069 $
58 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 87083022 کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 5,175 1,886,371,060 Rls. 44,914 $
59 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 90314900 ساير آلات و وسايل اپتيکي براي سنجش يا کنترل که در جاي ديگري مذکور نباشند. 312 1,785,135,520 Rls. 42,503 $
60 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي براي موتورهاي درون سوز 315 1,764,797,200 Rls. 42,019 $
61 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده براي سواري، سواري كار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,328 1,562,221,720 Rls. 37,196 $
62 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 85371020 دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 267 1,488,615,030 Rls. 35,443 $
63 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 2,250 1,267,168,200 Rls. 30,171 $
64 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 38249990 سایر 12,000 1,199,616,000 Rls. 28,562 $
65 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 25199090 اکسيدهاي منيزيم حتي خالص 25,000 1,065,204,000 Rls. 25,362 $
66 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 38231900 اسيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک، روغن هاي اسيدي حاصل ازتصفيه غير مذکور و مشمول در جاي ديگر 41,040 991,649,520 Rls. 23,611 $
67 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 85371020 دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 348 946,477,950 Rls. 22,535 $
68 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 38190010 مايع ترمز آماده 998 912,065,860 Rls. 21,716 $
69 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 87088011 كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 916 909,161,040 Rls. 21,647 $
70 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 85371020 دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 157 905,495,332 Rls. 21,009 $
71 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 84029000 اجزاء و قطعات ديگهاي مولد بخار و ديگهاي مولد آب فوق ا لعاده گرم 12,400 832,039,658 Rls. 22,000 $
72 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 85371020 دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 91 800,602,124 Rls. 19,062 $
73 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 87089211 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 255 742,910,410 Rls. 17,237 $
74 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 6,229 737,715,000 Rls. 17,565 $
75 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 5,998 714,000,000 Rls. 17,000 $
76 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 84073490 ساير موتور پيستوني تناوبي با ظرفيت سيلندر بيش از1000CC براي وسايل نقليه فصل 87، بجزگازودوگانه سوز 658 650,059,245 Rls. 15,083 $
77 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 85369030 ترمينال ريلي 729 597,492,000 Rls. 14,226 $
78 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 90329000 اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9032 238 564,395,973 Rls. 13,438 $
79 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 225 561,011,220 Rls. 13,357 $
80 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 87087011 چرخ براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي 202 557,208,080 Rls. 12,928 $
81 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 87083022 کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 950 557,208,080 Rls. 12,928 $
82 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي براي موتورهاي درون سوز 1,870 557,208,080 Rls. 12,928 $
83 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 87088021 سيبك فرمان براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 276 557,208,080 Rls. 12,928 $
84 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 31 515,915,080 Rls. 12,284 $
85 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 2,200 507,661,358 Rls. 12,010 $
86 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 25070010 کائولن 44,160 475,897,840 Rls. 11,208 $
87 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 87088031 ساير قطعات مربوط به سيستم هاي فنر بندي براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 405 439,532,600 Rls. 10,465 $
88 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 522 437,062,615 Rls. 10,141 $
89 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 32064910 گرانول مستربچ 4,000 426,194,300 Rls. 10,147 $
90 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 999 371,455,205 Rls. 8,618 $
91 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 87088011 كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 476 371,455,205 Rls. 8,618 $
92 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 4,020 325,743,660 Rls. 8,613 $
93 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 40103990 ساير تسمه و مجموعه تسمه هاي انتقال نيرو غير مذکور در جاي ديگر 54 290,339,140 Rls. 6,913 $
94 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 85111000 شمع هاي جرقه زن 172 269,719,680 Rls. 6,422 $
95 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 117 226,099,760 Rls. 5,383 $
96 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 87087031 براي سواري و وانت 315 213,242,360 Rls. 5,077 $
97 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 1,452 186,068,967 Rls. 4,430 $
98 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 87084010 جعبه دنده براي سواري، سواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 243 185,803,420 Rls. 4,311 $
99 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 45 126,669,200 Rls. 3,016 $
100 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی عمان 87089211 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 153 121,288,140 Rls. 2,888 $
مجموع کل
4,862,566,054,022 ريال
مجموع کل
114,555,986 دلار