آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتور جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 3,147,032 1,374,276,183,211 Rls. 32,720,860 $
2 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتور جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 2,223,124 917,438,081,374 Rls. 21,660,904 $
3 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتور جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 1,451,673 646,870,410,220 Rls. 15,099,247 $
4 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتور جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 1,456,339 625,110,860,394 Rls. 14,841,298 $
5 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 822,333 533,739,761,586 Rls. 12,708,089 $
6 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتور جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 924,600 425,711,000,000 Rls. 10,135,996 $
7 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتور جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 786,840 332,363,167,876 Rls. 7,913,422 $
8 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 416,740 264,405,794,286 Rls. 6,292,126 $
9 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 337,163 220,095,450,390 Rls. 5,123,060 $
10 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتور جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 472,783 216,980,000,000 Rls. 5,166,193 $
11 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتور جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 462,300 209,205,618,300 Rls. 4,981,086 $
12 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 302,834 187,366,006,641 Rls. 4,446,353 $
13 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 27101930 روغن ترانسفور ماتور 2,125,760 150,000,000,000 Rls. 3,578,634 $
14 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 240,730 126,075,857,556 Rls. 3,165,372 $
15 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 27101930 روغن ترانسفور ماتور 1,499,680 110,704,597,203 Rls. 2,616,467 $
16 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 84082090 موتور پيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 165,600 109,751,782,000 Rls. 2,578,755 $
17 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 30,410 109,630,801,040 Rls. 2,610,257 $
18 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 84082090 موتور پيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 214,400 106,939,513,200 Rls. 2,546,179 $
19 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورد استفاده در سواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 121,050 97,358,054,600 Rls. 2,318,051 $
20 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 152,554 84,543,824,040 Rls. 2,012,948 $
21 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 27101930 روغن ترانسفور ماتور 1,183,180 82,239,966,549 Rls. 1,958,095 $
22 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 124,087 79,914,933,735 Rls. 1,816,247 $
23 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 20,229 77,382,651,530 Rls. 1,842,444 $
24 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 87041090 دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن 146,320 72,881,511,300 Rls. 1,735,275 $
25 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 106,361 68,295,954,870 Rls. 1,556,426 $
26 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتور جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 161,098 59,313,224,952 Rls. 1,412,220 $
27 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 84082090 موتور پيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 116,900 56,666,019,300 Rls. 1,291,386 $
28 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 84295111 لودرنو، بيل دار با بارگيري ازجلو، باقدرت 270 اسب بخار و كمتر 214,000 54,307,426,889 Rls. 1,506,603 $
29 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 84082090 موتور پيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 119,020 53,184,007,200 Rls. 1,266,286 $
30 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 84082090 موتور پيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 109,500 52,286,791,200 Rls. 1,244,924 $
31 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 84082090 موتور پيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 108,055 51,938,764,800 Rls. 1,236,637 $
32 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 87085019 محورهاي محرک با ديفرا نسيل، بجزانواع مورداستفاده درسواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 93,350 48,430,197,200 Rls. 1,153,100 $
33 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورد استفاده در سواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 80,700 41,669,348,000 Rls. 979,073 $
34 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورد استفاده در سواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 68,100 40,600,964,800 Rls. 966,690 $
35 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 73044100 سرد كشيده شده يا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن كاسته شده) 78,162 36,353,309,455 Rls. 865,555 $
36 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 87085019 محورهاي محرک با ديفرا نسيل، بجزانواع مورداستفاده درسواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 84,300 34,870,038,000 Rls. 819,315 $
37 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 87085019 محورهاي محرک با ديفرا نسيل، بجزانواع مورداستفاده درسواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 114,900 33,973,436,800 Rls. 808,892 $
38 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 27101930 روغن ترانسفور ماتور 489,340 32,622,763,852 Rls. 862,580 $
39 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 84295211 انواع بيل مکانيکي نو، به قدرت 200ا سب بخارو کمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 157,000 28,018,473,789 Rls. 793,655 $
40 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 84295211 انواع بيل مکانيکي نو، به قدرت 200ا سب بخارو کمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 156,600 27,095,566,644 Rls. 803,743 $
41 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 84295121 لودر نو، بيل دار با بارگيري ازجلو، با قدرت بيش از 270 اسب بخار 80,103 25,857,385,556 Rls. 641,997 $
42 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 27101930 روغن ترانسفور ماتور 389,460 24,596,090,814 Rls. 652,641 $
43 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورد استفاده در سواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 26,900 21,514,330,200 Rls. 490,299 $
44 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و ترلكتور كشاورزي 73,350 20,467,412,000 Rls. 480,908 $
45 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورد استفاده در سواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 31,464 20,191,663,800 Rls. 480,754 $
46 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و ترلكتور كشاورزي 116,900 19,945,769,200 Rls. 474,899 $
47 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 21069020 امولسيفاير 217,088 19,750,266,102 Rls. 470,244 $
48 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورد استفاده در سواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 25,550 19,718,899,200 Rls. 469,498 $
49 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 116,456 19,154,071,891 Rls. 456,049 $
50 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 116,944 18,172,521,575 Rls. 432,679 $
51 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 87085019 محورهاي محرک با ديفرا نسيل، بجزانواع مورداستفاده درسواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 73,800 18,003,773,700 Rls. 410,296 $
52 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورد استفاده در سواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 31,400 17,965,500,000 Rls. 427,750 $
53 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 27101930 روغن ترانسفور ماتور 232,960 17,677,727,908 Rls. 420,898 $
54 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 87085019 محورهاي محرک با ديفرا نسيل، بجزانواع مورداستفاده درسواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 62,581 16,894,371,900 Rls. 402,247 $
55 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 87085019 محورهاي محرک با ديفرا نسيل، بجزانواع مورداستفاده درسواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 62,568 16,498,809,600 Rls. 392,829 $
56 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 84295221 بيلهاي مکانيکي نو با قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 79,700 16,397,465,545 Rls. 373,788 $
57 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 41,208 15,610,931,280 Rls. 418,535 $
58 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 87041090 دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن 30,020 14,386,049,580 Rls. 338,018 $
59 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 60,200 13,481,984,100 Rls. 321,000 $
60 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 48026100 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بصورت رول بيش از 10% محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيند مکانيکي 477,183 13,061,531,429 Rls. 310,989 $
61 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 48103900 کاغذکرا فت غير از انواعي که براي مقاصدگرافيکي است، ا ندوده غير مذکور در جاي ديگر 353,237 12,783,301,895 Rls. 293,869 $
62 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 84212110 فيلترهاي مخصوص دستگاه تصفیه آب 4,314 12,486,739,200 Rls. 297,303 $
63 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 312,000 11,941,714,200 Rls. 274,522 $
64 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 84749010 لاينر (آستري)، چكش، كانكتيو، منتل 18,485 11,704,901,600 Rls. 278,688 $
65 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 27101940 روغن پايه معدني 159,920 11,476,393,566 Rls. 261,540 $
66 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيد نشده و مقوا ي کرا فت سفيد نشده به وزن هر متر مربع حدا قل 225 گرم 409,307 11,412,911,734 Rls. 271,736 $
67 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و ترلكتور كشاورزي 93,350 11,224,844,400 Rls. 267,258 $
68 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 84295221 بيلهاي مکانيکي نو با قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 60,400 11,043,966,365 Rls. 302,614 $
69 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 27101930 روغن ترانسفور ماتور 145,600 10,609,241,843 Rls. 252,601 $
70 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و ترلكتور كشاورزي 44,400 10,567,543,800 Rls. 240,828 $
71 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 84295121 لودر نو، بيل دار با بارگيري ازجلو، با قدرت بيش از 270 اسب بخار 36,326 10,350,455,832 Rls. 308,692 $
72 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 28352610 مونو كلسيم فسفات 451,250 10,072,962,331 Rls. 239,210 $
73 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 63,042 9,970,672,000 Rls. 237,397 $
74 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 27101930 روغن ترانسفور ماتور 146,860 9,939,001,454 Rls. 236,643 $
75 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و ترلكتور كشاورزي 44,365 9,921,012,300 Rls. 236,215 $
76 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و ترلكتور كشاورزي 62,568 9,688,723,200 Rls. 230,684 $
77 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 84295121 لودر نو، بيل دار با بارگيري ازجلو، با قدرت بيش از 270 اسب بخار 26,579 9,312,605,596 Rls. 214,083 $
78 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 48103900 کاغذکرا فت غير از انواعي که براي مقاصدگرافيکي است، ا ندوده غير مذکور در جاي ديگر 254,705 9,256,901,732 Rls. 220,402 $
79 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 21069020 امولسيفاير 94,208 9,046,176,173 Rls. 215,385 $
80 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 21069020 امولسيفاير 94,208 8,909,256,845 Rls. 212,125 $
81 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 84152090 سايردستگاه هاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري، سواري کار و وا نت 61,150 8,893,696,000 Rls. 208,968 $
82 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 84152090 سايردستگاه هاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري، سواري کار و وا نت 10,300 8,668,265,600 Rls. 206,387 $
83 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 84349000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات 1,246 8,625,670,469 Rls. 205,373 $
84 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 84295111 لودرنو، بيل دار با بارگيري ازجلو، باقدرت 270 اسب بخار و كمتر 32,000 8,054,533,560 Rls. 241,943 $
85 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 84295121 لودر نو، بيل دار با بارگيري ازجلو، با قدرت بيش از 270 اسب بخار 26,703 7,902,947,430 Rls. 213,871 $
86 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 48025600 کاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده وزن حدا قل 40 حدا کثر 150g ورق تانشده 1 ضلع آن 435 وديگر ا ز297 mm بيشترنباشد 216,930 7,535,773,610 Rls. 179,082 $
87 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 48103900 کاغذکرا فت غير از انواعي که براي مقاصدگرافيکي است، ا ندوده غير مذکور در جاي ديگر 202,656 7,392,133,762 Rls. 173,983 $
88 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 21069060 ساير فراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 82,020 7,377,999,507 Rls. 175,667 $
89 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 48059190 سايرکاغذها ومقوا ها قشر نزده و ا ندود نشده غير مذکور بوزن حدا کثر 150g درمتر مربع 221,000 6,658,383,705 Rls. 179,109 $
90 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 103,024 6,345,798,894 Rls. 169,606 $
91 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 48103900 کاغذکرا فت غير از انواعي که براي مقاصدگرافيکي است، ا ندوده غير مذکور در جاي ديگر 204,676 6,313,694,029 Rls. 167,494 $
92 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 84688000 ماشين آلات و دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري ياجوشکاري، که در جاي ديگرمذکور نباشد 13,762 6,086,880,000 Rls. 144,926 $
93 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 21069020 امولسيفاير 70,656 5,966,244,583 Rls. 135,967 $
94 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 72249000 ساير محصولات نيمه تمام، ا زفولاد ممزوج (به استثناء فولاد زنگ نزن). 66,554 5,768,211,635 Rls. 137,338 $
95 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 21069020 امولسيفاير 70,656 5,758,673,429 Rls. 136,851 $
96 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 48026100 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بصورت رول بيش از 10% محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيند مکانيکي 197,943 5,628,625,991 Rls. 131,602 $
97 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 84295221 بيلهاي مکانيکي نو با قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 30,200 5,586,622,482 Rls. 151,186 $
98 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 85044060 انواع UPS 9,317 4,999,859,061 Rls. 119,044 $
99 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 48103900 کاغذکرا فت غير از انواعي که براي مقاصدگرافيکي است، ا ندوده غير مذکور در جاي ديگر 141,375 4,999,212,270 Rls. 119,029 $
100 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سوئد 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 59,940 4,709,189,520 Rls. 111,685 $
مجموع کل
8,594,950,411,765 ريال
مجموع کل
204,701,667 دلار