آمار کل " واردات از" کشور (سنگاپور) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 25,795,920 712,258,000,000 Rls. 16,838,245 $
2 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 24,995,565 710,611,209,112 Rls. 18,861,636 $
3 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 21,498,237 567,525,395,000 Rls. 13,505,588 $
4 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 14,996,117 420,000,000,000 Rls. 9,995,415 $
5 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 6,996,979 204,794,723,732 Rls. 4,707,924 $
6 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 15119020 R.B.D مورد مصرف در صنايع آرايشي و بهداشتي 5,998,836 184,022,355,341 Rls. 4,381,485 $
7 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 6,000,000 164,334,000,000 Rls. 3,912,711 $
8 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 5,999,976 160,009,189,961 Rls. 3,809,743 $
9 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 5,499,628 157,733,955,235 Rls. 4,259,050 $
10 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 4,999,596 131,183,339,625 Rls. 3,123,413 $
11 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 15119020 R.B.D مورد مصرف در صنايع آرايشي و بهداشتي 3,999,328 110,916,787,316 Rls. 2,957,158 $
12 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 80011000 قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده. 101,989 84,305,483,428 Rls. 2,007,272 $
13 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 1,108,800 70,423,429,809 Rls. 1,671,598 $
14 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 478,400 53,680,830,220 Rls. 1,278,117 $
15 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 15119020 R.B.D مورد مصرف در صنايع آرايشي و بهداشتي 1,999,960 52,708,416,109 Rls. 1,254,962 $
16 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 805,600 50,402,669,338 Rls. 1,200,063 $
17 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 745,920 46,886,547,295 Rls. 1,116,346 $
18 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 40112020 با سايز 5/22 R 65-385 363,817 46,530,263,920 Rls. 1,107,863 $
19 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 80011000 قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده. 50,000 44,194,432,800 Rls. 1,181,196 $
20 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 705,600 42,736,124,189 Rls. 1,017,527 $
21 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 604,800 38,736,605,786 Rls. 908,656 $
22 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 604,800 37,615,650,912 Rls. 895,610 $
23 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 294,400 36,701,254,822 Rls. 873,840 $
24 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 76072000 ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه 209,755 35,916,477,500 Rls. 855,154 $
25 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 48025700 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور 898,640 35,201,331,184 Rls. 838,127 $
26 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 599,802 34,901,810,279 Rls. 922,840 $
27 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 504,000 33,852,325,802 Rls. 779,269 $
28 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت 54,569 33,292,046,369 Rls. 792,668 $
29 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 276,000 28,866,211,824 Rls. 687,291 $
30 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 239,200 27,564,103,999 Rls. 751,478 $
31 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 203,457 22,461,792,672 Rls. 534,805 $
32 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 184,000 22,403,407,600 Rls. 533,415 $
33 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 302,400 22,217,477,688 Rls. 528,988 $
34 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 90308900 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل دستگاه هاي مشمول 9030 غير مذکور در جاي ديگر. 2,680 22,157,837,860 Rls. 502,559 $
35 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 48025700 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور 479,103 21,237,850,261 Rls. 505,663 $
36 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 314,625 21,131,700,030 Rls. 503,135 $
37 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 90261090 ساير آلات براي سنجش يا كنترل جريان يا سطح مايعات، بجز موارد مذکور 6,120 19,468,854,094 Rls. 463,544 $
38 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 69029020 آجر -بلوكه - چهارگوش نسوز سراميكي که به لحاظ وزني داراي 45% لغايت 50% الومين و10% وزني يا بيشتر زيرکونيا باشد 50,975 18,382,590,504 Rls. 437,681 $
39 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 302,400 17,857,697,760 Rls. 425,183 $
40 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 147,200 17,701,612,800 Rls. 407,886 $
41 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 80011000 قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده. 20,000 17,487,880,000 Rls. 416,378 $
42 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 147,200 16,676,618,550 Rls. 397,063 $
43 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 152,934 16,298,564,626 Rls. 388,061 $
44 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 136,481 15,475,206,294 Rls. 368,457 $
45 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 137,928 15,332,616,142 Rls. 365,062 $
46 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 40112020 با سايز 5/22 R 65-385 129,317 15,331,591,838 Rls. 365,038 $
47 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 40012200 کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق 241,920 15,127,812,323 Rls. 360,186 $
48 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون و رسوبات و فرآورده هاي ضدخوردگي و ساير افزودنيها غير ازافزودنيهاي روغن هاي روان كننده غير مذكور 91,200 15,122,918,976 Rls. 360,069 $
49 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 128,800 14,684,270,840 Rls. 346,959 $
50 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 128,800 14,416,669,440 Rls. 343,254 $
51 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 499,957 14,116,241,894 Rls. 381,985 $
52 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 7,498 14,064,627,192 Rls. 334,872 $
53 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 201,600 12,891,312,000 Rls. 306,936 $
54 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 110,400 12,634,364,040 Rls. 300,818 $
55 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 40012200 کائوچوي طبيعي خاص از لحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابه شکل صفحه، ورق 201,600 12,308,738,400 Rls. 293,065 $
56 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 201,600 11,673,127,872 Rls. 277,932 $
57 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 90308900 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل دستگاه هاي مشمول 9030 غير مذکور در جاي ديگر. 3,395 11,365,934,228 Rls. 300,527 $
58 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت 18,074 11,339,109,635 Rls. 269,979 $
59 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 29291090 ساير ایزو سیانات ها 104,880 11,019,415,915 Rls. 262,367 $
60 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 96121000 نوا رماشين تحرير يا نوارهاي همانند، مرکب زده يا به نحو ديگري براي ا ثر گذا ري آماده شده، حتي سوارشده روي قرقره يا در كارتريچ 6,214 10,721,850,330 Rls. 255,283 $
61 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 27101940 روغن پايه معدني 199,830 10,514,475,052 Rls. 241,712 $
62 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 27101940 روغن پايه معدني 189,460 10,223,096,039 Rls. 243,407 $
63 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 76072000 ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه 55,966 10,196,043,497 Rls. 242,763 $
64 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 27101940 روغن پايه معدني 198,310 10,108,875,748 Rls. 240,688 $
65 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 27101940 روغن پايه معدني 200,000 9,910,012,420 Rls. 235,953 $
66 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 104,875 8,877,112,912 Rls. 211,360 $
67 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 76072000 ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه 54,753 8,812,687,278 Rls. 209,826 $
68 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 73,600 8,348,771,200 Rls. 198,780 $
69 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 125,850 7,804,419,740 Rls. 185,820 $
70 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 29157019 ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي 130,000 7,150,852,800 Rls. 170,258 $
71 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 104,875 7,115,238,082 Rls. 167,575 $
72 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 681 6,740,516,112 Rls. 178,226 $
73 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 73,500 6,174,350,228 Rls. 147,008 $
74 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 100,800 6,144,981,696 Rls. 144,724 $
75 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 100,800 6,022,489,536 Rls. 143,393 $
76 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 38112900 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 31,680 5,906,283,673 Rls. 156,719 $
77 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 76072000 ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه 29,362 5,616,670,438 Rls. 133,730 $
78 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 29291090 ساير ایزو سیانات ها 38,400 5,298,241,536 Rls. 126,149 $
79 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 27101940 روغن پايه معدني 100,000 5,177,846,560 Rls. 121,063 $
80 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 55095100 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر، مخلوط باا لياف غيريکسره مصنوعي، غير خرده فروشي غير از نخ دوخت 47,124 4,692,039,382 Rls. 111,715 $
81 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 55021000 ک ک از استات سلولز 22,390 4,534,908,663 Rls. 102,856 $
82 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 67,335 4,356,287,298 Rls. 103,721 $
83 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 29291090 ساير ایزو سیانات ها 36,800 4,309,869,200 Rls. 101,266 $
84 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 35,433 4,005,154,320 Rls. 95,361 $
85 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 29054500 گليسرول 100,000 3,891,795,600 Rls. 92,662 $
86 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 27101910 روغن موتور 32,776 3,780,494,654 Rls. 90,012 $
87 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 29159099 ساير اسيدهاي مونو کربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها، هالوژنه ها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذكور در جاي ديگر. 28,640 3,694,358,808 Rls. 87,960 $
88 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 39053000 پلي الكل وينيليك، حتي داراي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 34,000 3,593,401,600 Rls. 84,431 $
89 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 76072000 ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه 23,069 3,485,653,586 Rls. 79,436 $
90 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 15200000 گليسرول خام، اب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار 220,000 3,325,000,300 Rls. 79,167 $
91 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 34012030 صابون چيپس 100,000 3,179,631,968 Rls. 75,706 $
92 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 76072000 ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه 21,360 2,987,706,624 Rls. 71,136 $
93 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 28,000 2,900,058,000 Rls. 69,049 $
94 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 84314990 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر 154 2,822,384,928 Rls. 64,321 $
95 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 25070010 کائولن 322,000 2,758,279,176 Rls. 65,674 $
96 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 38123960 پایدارکننده­ها بر پایه سیلیکون 12,600 2,731,001,490 Rls. 65,024 $
97 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 72,160 2,713,196,400 Rls. 62,372 $
98 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 34021990 موادآلي تانسيواکتيف) غيرازصابون) که در جاي ديگر مذکور نباشد 12,600 2,640,052,800 Rls. 62,858 $
99 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 38231100 اسيد استئاريك 70,000 2,534,464,240 Rls. 60,344 $
100 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سنگاپور 38160090 ساير 100,000 2,508,555,000 Rls. 59,728 $
مجموع کل
5,058,601,921,295 ريال
مجموع کل
123,213,348 دلار