آمار کل " واردات از" کشور (سري لانکا) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 1,048,196 242,646,420,894 Rls. 5,773,114 $
2 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 926,246 214,665,798,067 Rls. 5,111,091 $
3 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 874,600 209,175,940,909 Rls. 4,980,383 $
4 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 789,635 191,419,050,409 Rls. 4,395,957 $
5 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 592,765 137,451,892,283 Rls. 3,236,696 $
6 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 435,420 103,675,368,950 Rls. 2,467,921 $
7 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 420,950 99,375,218,790 Rls. 2,366,074 $
8 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 385,160 87,249,836,880 Rls. 2,083,848 $
9 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 333,341 79,515,546,747 Rls. 1,871,739 $
10 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 357,384 75,670,190,895 Rls. 2,017,599 $
11 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 323,730 73,131,818,842 Rls. 1,790,950 $
12 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 267,705 60,959,492,259 Rls. 1,451,418 $
13 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 191,350 45,793,172,468 Rls. 1,090,312 $
14 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 435,000 36,537,707,458 Rls. 869,947 $
15 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 382,000 29,938,554,895 Rls. 712,823 $
16 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 109,150 24,356,926,328 Rls. 569,056 $
17 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 222,000 19,480,854,240 Rls. 463,830 $
18 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 231,425 18,097,718,340 Rls. 428,796 $
19 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 160,075 12,978,580,548 Rls. 296,857 $
20 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 169,275 12,737,080,513 Rls. 303,264 $
21 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 130,000 11,507,613,234 Rls. 273,991 $
22 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 84303190 ساير ماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه و حفر تونل غير مذکور در جاي ديگر 23,000 10,344,000,000 Rls. 240,000 $
23 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 14049030 كوكوپيت 660,985 9,187,282,938 Rls. 218,745 $
24 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 118,850 7,936,697,141 Rls. 188,968 $
25 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 32,550 7,461,818,963 Rls. 169,241 $
26 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 14049030 كوكوپيت 837,252 7,403,947,349 Rls. 191,138 $
27 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 34,125 7,211,861,684 Rls. 180,171 $
28 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 87,000 6,893,994,860 Rls. 164,143 $
29 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 14049030 كوكوپيت 656,300 6,889,778,078 Rls. 165,601 $
30 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 19,454 6,833,602,639 Rls. 162,705 $
31 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 105,000 6,486,024,440 Rls. 172,494 $
32 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 14049030 كوكوپيت 462,450 5,917,898,732 Rls. 140,904 $
33 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 14049030 كوكوپيت 462,980 5,579,956,027 Rls. 132,856 $
34 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 14049030 كوكوپيت 360,536 5,124,180,538 Rls. 122,005 $
35 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 14049030 كوكوپيت 461,145 5,002,601,639 Rls. 117,886 $
36 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 19,500 4,012,842,405 Rls. 106,104 $
37 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 14049030 كوكوپيت 393,970 3,934,039,563 Rls. 93,488 $
38 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 14049030 كوكوپيت 257,480 3,306,387,656 Rls. 76,646 $
39 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 14049030 كوكوپيت 256,260 3,046,185,605 Rls. 72,528 $
40 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 40082190 صفحه ورق و نوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 20,036 2,490,495,689 Rls. 66,994 $
41 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 14049030 كوكوپيت 173,300 2,157,774,696 Rls. 51,375 $
42 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 5,699 1,882,330,336 Rls. 44,817 $
43 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 56013000 پرزمنسوجات، گردمواد نسجي وگره ولوله هاي كوچك ا زا لياف نسجي. 18,000 1,721,522,880 Rls. 40,989 $
44 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 12,250 1,644,112,680 Rls. 39,146 $
45 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 48101300 کاغذ و مقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن کل ا لياف 10,655 1,519,576,992 Rls. 36,180 $
46 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 08011900 نارگيل به استثناي نارگيل خشک کرده 54,610 1,415,799,600 Rls. 33,710 $
47 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 14049030 كوكوپيت 102,300 1,373,978,305 Rls. 32,714 $
48 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 830 1,286,887,500 Rls. 30,640 $
49 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 56013000 پرزمنسوجات، گردمواد نسجي وگره ولوله هاي كوچك ا زا لياف نسجي. 8,000 835,313,904 Rls. 19,888 $
50 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 75062000 صفحه، ورق، نوار و ورقه هاي نازک ازآلياژ هاي نيکل 506 670,639,184 Rls. 15,968 $
51 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 43,620 439,372,901 Rls. 10,324 $
52 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 52054200 نخ چند لا (تابيده) يا كابله، از الياف شانه زده، كه اندازه هر نخ يك لاي آن كمتر از 29/714 دسي تكس بوده ولي از 56/232 دسي تكس كمتر نباشد (نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 1,015 286,244,522 Rls. 7,594 $
53 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 73181510 پيچها و پيچهاي مهره خورحتي بامهره ها يا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل، حديدشده 100 60,535,514 Rls. 1,441 $
54 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی سري لانکا 48119090 ساير كاغذ و مقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 648 59,320,194 Rls. 1,646 $
مجموع کل
1,916,781,789,103 ريال
مجموع کل
45,704,715 دلار
[1]