آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 2,915,127 268,271,422,071 Rls. 6,192,061 $
2 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 2,171,350 203,739,790,822 Rls. 4,787,225 $
3 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,247,214 203,702,834,650 Rls. 4,850,068 $
4 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 2,214,864 200,195,703,788 Rls. 4,746,226 $
5 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 1,446,558 156,412,141,695 Rls. 3,724,099 $
6 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 1,663,294 150,912,907,399 Rls. 3,593,163 $
7 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد 480,920 147,676,000,000 Rls. 3,516,095 $
8 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 1,218,905 136,015,589,984 Rls. 3,238,468 $
9 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 1,426,397 130,936,816,834 Rls. 3,116,194 $
10 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 1,067,701 113,034,196,781 Rls. 2,691,290 $
11 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 1 لغايت 3mm. 1,126,099 110,721,788,157 Rls. 2,587,365 $
12 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 2,431,600 103,282,192,604 Rls. 2,459,099 $
13 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,103,799 100,752,440,465 Rls. 2,361,010 $
14 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,080,858 98,528,634,784 Rls. 2,345,921 $
15 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,020,767 91,265,127,914 Rls. 2,169,186 $
16 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 1 لغايت 3mm. 860,228 83,322,337,542 Rls. 1,983,866 $
17 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 22,915 82,708,688,832 Rls. 1,969,256 $
18 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 888,715 80,121,819,182 Rls. 1,903,233 $
19 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 1,156,000 77,971,107,501 Rls. 1,896,063 $
20 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 855,138 77,504,655,191 Rls. 2,044,846 $
21 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمتر از5/0 mm. 1,018,798 71,986,976,830 Rls. 1,648,770 $
22 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 807,811 71,857,538,305 Rls. 1,710,893 $
23 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 786,413 71,626,038,491 Rls. 1,651,858 $
24 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 1,621,600 69,950,965,825 Rls. 1,661,086 $
25 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 1,561,500 68,070,812,187 Rls. 1,601,078 $
26 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 74,882 64,328,581,380 Rls. 1,719,326 $
27 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 1 لغايت 3mm. 648,976 62,123,762,274 Rls. 1,475,534 $
28 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور 10,790 60,518,938,860 Rls. 1,440,927 $
29 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 1 لغايت 3mm. 582,039 59,791,499,888 Rls. 1,371,369 $
30 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 1 لغايت 3mm. 628,513 59,241,666,076 Rls. 1,542,075 $
31 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 693,452 58,234,242,778 Rls. 1,384,494 $
32 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 1 لغايت 3mm. 541,496 55,276,093,690 Rls. 1,305,701 $
33 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 1,374,900 55,138,001,425 Rls. 1,417,640 $
34 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 817,600 55,064,719,191 Rls. 1,311,065 $
35 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 1 لغايت 3mm. 532,940 54,398,387,436 Rls. 1,295,200 $
36 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 32061190 ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 380,000 51,915,937,237 Rls. 1,236,093 $
37 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 572,801 51,058,272,674 Rls. 1,215,673 $
38 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 617,561 51,038,509,712 Rls. 1,265,967 $
39 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمتر از5/0 mm. 679,582 49,588,610,648 Rls. 1,162,780 $
40 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، با پهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 3mm يابيشترولي کمتر از75/4 mm 430,718 47,581,014,688 Rls. 1,082,481 $
41 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمتر از5/0 mm. 638,911 47,463,938,906 Rls. 1,130,092 $
42 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39071000 پلي ا ستال ها، به اشکال ا بتدا ئي 580,000 44,988,194,308 Rls. 1,057,884 $
43 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 32061190 ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 320,000 44,085,371,496 Rls. 1,038,246 $
44 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39071000 پلي ا ستال ها، به اشکال ا بتدا ئي 520,000 42,715,197,200 Rls. 1,007,555 $
45 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 652,800 41,009,880,546 Rls. 939,034 $
46 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمتر از5/0 mm. 461,352 39,513,119,523 Rls. 940,788 $
47 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39013000 کوپليمرهاي اتيلن واستات وينيل، به اشکال ا بتدا ئي 572,500 39,363,749,873 Rls. 913,614 $
48 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 934,903 39,350,861,609 Rls. 920,057 $
49 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 19,459 39,033,521,900 Rls. 929,369 $
50 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماکودا ر، براي پارچه بافي به عرض بيش از30cm بدون موتور 33,000 38,190,992,850 Rls. 892,939 $
51 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 84431600 ماشين آلات و دستگاه هاي چاپ فلکسوگرافيک 57,000 36,383,239,848 Rls. 844,159 $
52 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 314,294 35,788,044,333 Rls. 852,095 $
53 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري). 23,581 35,742,540,370 Rls. 851,013 $
54 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 493,000 33,995,633,338 Rls. 798,770 $
55 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 32061190 ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 240,000 33,580,113,272 Rls. 799,273 $
56 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمتر از5/0 mm. 456,504 33,483,878,930 Rls. 795,400 $
57 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39061000 پلي متاكريلات متيل، به اشکال ا بتدا ئي 238,000 33,177,294,252 Rls. 786,432 $
58 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39076120 گرید بطری 483,000 32,839,662,660 Rls. 781,897 $
59 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 476,000 32,823,370,092 Rls. 771,226 $
60 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف، باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 60,200 31,797,422,651 Rls. 724,645 $
61 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 40029900 ساير محصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که در جاي ديگر مذکور نباشد (غير ازشيره يالاتکس) 264,025 31,621,319,285 Rls. 747,763 $
62 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 542,379 30,850,687,190 Rls. 734,540 $
63 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39071000 پلي ا ستال ها، به اشکال ا بتدا ئي 390,000 28,931,177,376 Rls. 688,837 $
64 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 317,618 28,192,209,366 Rls. 671,244 $
65 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39013000 کوپليمرهاي اتيلن واستات وينيل، به اشکال ا بتدا ئي 420,000 28,024,803,840 Rls. 657,153 $
66 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 416,000 27,610,773,400 Rls. 657,399 $
67 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 352,303 27,257,212,479 Rls. 648,982 $
68 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 11,380 27,238,468,982 Rls. 648,535 $
69 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 5,648 27,063,687,000 Rls. 644,374 $
70 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 502,000 27,041,405,101 Rls. 643,843 $
71 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمتر از5/0 mm. 289,825 26,683,637,962 Rls. 635,326 $
72 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 59021010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي آميد 6آغشته شده 164,789 25,349,145,813 Rls. 603,551 $
73 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... بااکسيدهاي کروم ياباکروم واکسيدهاي کروم. 600,256 25,114,320,500 Rls. 571,297 $
74 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 391,000 25,028,483,792 Rls. 663,326 $
75 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 166,750 24,898,876,194 Rls. 592,830 $
76 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39061000 پلي متاكريلات متيل، به اشکال ا بتدا ئي 185,000 24,819,394,093 Rls. 590,305 $
77 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 1 لغايت 3mm. 299,425 24,117,816,019 Rls. 573,240 $
78 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 559,800 24,052,370,296 Rls. 556,032 $
79 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 733,763 23,918,087,967 Rls. 569,478 $
80 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 374,400 23,608,308,884 Rls. 576,168 $
81 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39071000 پلي ا ستال ها، به اشکال ا بتدا ئي 320,000 23,556,880,800 Rls. 560,209 $
82 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 1 لغايت 3mm. 226,617 23,504,686,791 Rls. 559,635 $
83 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده، باپهناي 600mm،يابيشترکه در جايديگرذکر نشده 219,023 23,066,867,835 Rls. 535,194 $
84 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 584,000 22,785,819,750 Rls. 542,520 $
85 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 32061190 ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 160,000 22,607,659,440 Rls. 538,277 $
86 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 32061190 ساير پيگمان ها و فرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80% يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 180,000 22,584,617,600 Rls. 537,728 $
87 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده، باپهناي 600mm،يابيشترکه در جايديگرذکر نشده 257,303 22,378,432,666 Rls. 584,964 $
88 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 13,632 21,988,872,360 Rls. 523,545 $
89 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 528,728 21,627,469,340 Rls. 514,940 $
90 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 320,000 20,965,747,200 Rls. 499,184 $
91 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 32041310 رنگ هاي نساجي كاتيونيك 29,275 20,773,803,742 Rls. 487,467 $
92 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 284,000 20,693,321,529 Rls. 492,698 $
93 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39089020 چيپس پلي آميد گريد نساجي به اشكال ابتدايي 198,400 20,644,892,928 Rls. 469,365 $
94 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 11,292 20,450,797,388 Rls. 486,924 $
95 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمتر از5/0 mm. 286,110 20,410,445,226 Rls. 485,962 $
96 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 90211090 ساير وسايل ارتوپدي يا شکسته بندي بجز پيچ، ميله و پلاک درون استخواني 15,246 19,938,691,498 Rls. 473,828 $
97 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39205900 صفحه، ورق،..ازساير پليمرهاي آکريليک، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده باموا 126,000 19,861,569,000 Rls. 468,856 $
98 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 416,000 19,812,365,812 Rls. 469,359 $
99 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 304,000 19,698,733,170 Rls. 469,017 $
100 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی تايوان 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 223,733 19,654,025,140 Rls. 467,953 $
مجموع کل
5,519,620,678,502 ريال
مجموع کل
131,291,080 دلار