آمار کل " واردات از" کشور (بنگلادش) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53071000 نخ ا زکنف يا ازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 3,075,660 168,750,645,712 Rls. 4,017,869 $
2 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53071000 نخ ا زکنف يا ازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 2,144,260 115,093,904,645 Rls. 2,735,336 $
3 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53071000 نخ ا زکنف يا ازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 2,166,780 106,058,545,987 Rls. 2,525,207 $
4 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53071000 نخ ا زکنف يا ازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 1,795,000 92,324,065,355 Rls. 2,198,190 $
5 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53071000 نخ ا زکنف يا ازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 1,708,150 84,822,276,479 Rls. 2,019,579 $
6 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53071000 نخ ا زکنف يا ازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 1,642,200 82,110,433,297 Rls. 1,955,010 $
7 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53071000 نخ ا زکنف يا ازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 1,437,450 75,844,750,997 Rls. 1,782,643 $
8 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53071000 نخ ا زکنف يا ازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 1,356,460 69,090,049,930 Rls. 1,792,166 $
9 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53071000 نخ ا زکنف يا ازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 1,308,200 62,987,152,738 Rls. 1,499,694 $
10 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53071000 نخ ا زکنف يا ازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 1,218,000 60,884,342,369 Rls. 1,449,627 $
11 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53071000 نخ ا زکنف يا ازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 1,058,700 56,153,115,559 Rls. 1,336,981 $
12 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53071000 نخ ا زکنف يا ازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 902,500 45,961,955,527 Rls. 1,056,639 $
13 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53101000 پارچه تاروپودباف ازکنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303، سفيدنشده. 690,908 30,622,777,910 Rls. 729,113 $
14 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53101000 پارچه تاروپودباف ازکنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303، سفيدنشده. 711,030 29,409,041,430 Rls. 700,215 $
15 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53101000 پارچه تاروپودباف ازکنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303، سفيدنشده. 430,979 28,215,254,076 Rls. 660,382 $
16 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده) ياکابله. 448,000 27,574,124,755 Rls. 648,049 $
17 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53101000 پارچه تاروپودباف ازکنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303، سفيدنشده. 532,473 26,806,556,133 Rls. 609,707 $
18 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53101000 پارچه تاروپودباف ازکنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303، سفيدنشده. 489,013 21,657,339,780 Rls. 515,651 $
19 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53101000 پارچه تاروپودباف ازکنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303، سفيدنشده. 408,465 20,488,890,488 Rls. 487,832 $
20 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53101000 پارچه تاروپودباف ازکنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303، سفيدنشده. 361,093 20,245,003,516 Rls. 482,023 $
21 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده) ياکابله. 302,000 17,851,469,464 Rls. 425,035 $
22 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53101000 پارچه تاروپودباف ازکنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303، سفيدنشده. 403,530 16,778,940,752 Rls. 399,498 $
23 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53101000 پارچه تاروپودباف ازکنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303، سفيدنشده. 299,086 15,187,279,222 Rls. 356,112 $
24 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53101000 پارچه تاروپودباف ازکنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303، سفيدنشده. 228,723 9,919,953,812 Rls. 236,189 $
25 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 200,000 7,451,258,880 Rls. 177,411 $
26 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53101000 پارچه تاروپودباف ازکنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303، سفيدنشده. 229,583 7,404,447,946 Rls. 196,289 $
27 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53101000 پارچه تاروپودباف ازکنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303، سفيدنشده. 153,290 6,757,836,096 Rls. 160,338 $
28 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده) ياکابله. 93,000 6,229,449,766 Rls. 148,320 $
29 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 35030090 ساير 24,000 4,510,345,680 Rls. 107,389 $
30 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده) ياکابله. 52,000 3,737,507,670 Rls. 97,404 $
31 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 70,000 2,647,270,500 Rls. 63,030 $
32 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده) ياکابله. 42,000 2,386,852,716 Rls. 56,830 $
33 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده) ياکابله. 42,000 2,186,019,532 Rls. 52,047 $
34 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده) ياکابله. 26,000 2,133,131,520 Rls. 50,789 $
35 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده) ياکابله. 28,000 1,330,379,400 Rls. 31,676 $
36 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 1,000 928,081,000 Rls. 21,806 $
37 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده) ياکابله. 14,000 647,702,244 Rls. 15,421 $
38 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بنگلادش 53039000 ک سایر/كنف و ساير الياف نسجي از پوستة ساقة نباتات (باستثناي كتان، شاهدانه و رامي)، خام يا عمل آمده ولي ريسيده نشده؛ آخال و ضايعات اين اليافکها (از جمله آخال نخ و الياف پس مانده آن Garnetted Stock). 14,950 379,576,320 Rls. 9,038 $
مجموع کل
1,333,567,729,203 ريال
مجموع کل
31,806,535 دلار
[1]