آمار کل " واردات از" کشور (بلژيک) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو 661,363 503,503,477,820 Rls. 11,988,178 $
2 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 2,169,968 368,274,600,488 Rls. 8,768,446 $
3 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو 471,822 335,146,923,740 Rls. 7,850,257 $
4 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 186,162 316,699,880,000 Rls. 7,510,966 $
5 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 221,407 295,494,026,582 Rls. 7,035,573 $
6 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,402,802 241,627,069,225 Rls. 5,753,025 $
7 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو 283,540 183,973,697,300 Rls. 4,380,325 $
8 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو 210,544 182,984,740,000 Rls. 4,357,331 $
9 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 723,306 128,706,258,804 Rls. 2,941,041 $
10 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 84452000 ماشين هاي ريسندگي مواد نسجي 222,132 123,000,000,000 Rls. 2,922,652 $
11 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو 153,013 122,617,000,000 Rls. 2,919,441 $
12 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو 170,076 115,206,691,710 Rls. 2,999,723 $
13 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو 133,848 110,575,825,000 Rls. 2,632,758 $
14 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 656,397 109,744,028,932 Rls. 2,612,953 $
15 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو 151,863 107,058,000,000 Rls. 2,549,002 $
16 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 29304000 متيونين 590,000 106,794,054,000 Rls. 2,578,330 $
17 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 29304000 متيونين 600,000 91,899,990,000 Rls. 2,188,095 $
18 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو 138,733 83,831,440,000 Rls. 1,995,987 $
19 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند 63,362 76,688,794,508 Rls. 1,825,924 $
20 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 140,242 71,258,813,063 Rls. 1,696,638 $
21 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 102,150 65,300,515,060 Rls. 1,554,775 $
22 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 84454000 ماشين هاي نخ پيچي (ا زجمله ماسوره پيچي) قرقره پيچي يا بازکردن مواد نسجي 59,148 63,973,705,284 Rls. 1,523,183 $
23 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو 95,258 62,504,521,000 Rls. 1,454,266 $
24 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 29304000 متيونين 400,000 61,035,130,000 Rls. 1,628,431 $
25 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 903,800 58,261,276,956 Rls. 1,388,191 $
26 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 315,925 57,589,706,058 Rls. 1,371,182 $
27 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 3,876 50,873,209,920 Rls. 1,211,267 $
28 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38112900 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 209,300 49,676,617,213 Rls. 1,182,776 $
29 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 29304000 متيونين 320,000 44,157,516,000 Rls. 1,051,370 $
30 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 208,250 42,518,303,180 Rls. 1,012,341 $
31 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 244,512 41,093,935,490 Rls. 978,429 $
32 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 225,675 40,791,316,677 Rls. 971,221 $
33 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 685,000 36,728,979,000 Rls. 874,499 $
34 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 29304000 متيونين 200,000 36,573,760,000 Rls. 870,804 $
35 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 84459000 ماشين آلات و دستگاه هاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 24,647 36,392,400,000 Rls. 844,371 $
36 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 84451100 ماشين هاي حلاجي (Cardingmachines) 40,613 35,888,519,381 Rls. 854,489 $
37 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38112900 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 148,300 35,796,397,918 Rls. 852,295 $
38 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 3,630 35,685,657,638 Rls. 849,658 $
39 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 15152100 روغن خام ذرت 749,120 34,795,555,755 Rls. 826,891 $
40 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 15152100 روغن خام ذرت 748,060 34,746,320,266 Rls. 825,721 $
41 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 170,975 32,670,933,012 Rls. 808,606 $
42 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 90,400 32,449,505,260 Rls. 772,013 $
43 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 15152100 روغن خام ذرت 748,360 32,134,937,613 Rls. 765,118 $
44 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 15152100 روغن خام ذرت 747,740 32,108,314,515 Rls. 764,484 $
45 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 84834010 انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو) 38,661 30,076,200,000 Rls. 716,100 $
46 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 29304000 متيونين 200,000 29,141,600,000 Rls. 685,534 $
47 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 27101930 روغن ترانسفور ماتور 346,710 28,837,190,574 Rls. 684,270 $
48 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 150,450 28,633,121,187 Rls. 665,424 $
49 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 70051010 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده داراي لايه جاذب يا پوشش مانع ا ز ا نعکاس 632,335 27,961,404,140 Rls. 665,747 $
50 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 29304000 متيونين 200,000 27,679,770,000 Rls. 659,042 $
51 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38160090 ساير 1,228,000 27,674,283,413 Rls. 658,911 $
52 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 29304000 متيونين 200,000 27,531,510,000 Rls. 655,512 $
53 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 224,237 25,286,548,939 Rls. 602,061 $
54 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 499,100 24,750,119,450 Rls. 589,289 $
55 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 208,000 23,713,470,640 Rls. 591,499 $
56 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 72254010 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي بیش از 1200 ميليمتر 413,170 23,521,013,394 Rls. 540,713 $
57 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 160,000 23,255,961,600 Rls. 530,703 $
58 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 415,000 22,985,610,900 Rls. 614,342 $
59 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 160,000 22,514,246,400 Rls. 536,054 $
60 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 222,000 20,647,148,950 Rls. 477,548 $
61 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 29291090 ساير ایزو سیانات ها 160,000 20,314,728,000 Rls. 483,684 $
62 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 220,500 20,164,306,162 Rls. 471,547 $
63 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 70051010 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده داراي لايه جاذب يا پوشش مانع ا ز ا نعکاس 410,203 20,058,284,026 Rls. 477,578 $
64 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38112900 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 62,583 19,990,777,878 Rls. 475,970 $
65 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38112900 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 50,800 19,925,070,776 Rls. 474,407 $
66 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 168,000 19,918,080,000 Rls. 474,240 $
67 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 375,000 19,605,206,250 Rls. 466,791 $
68 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38112900 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 61,280 19,591,062,431 Rls. 466,454 $
69 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 29291090 ساير ایزو سیانات ها 140,000 19,580,618,000 Rls. 466,206 $
70 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 87,225 19,502,347,096 Rls. 463,034 $
71 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 31026000 املاح مضاعف و مخلوط هاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 720,000 19,108,526,520 Rls. 442,210 $
72 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 31043000 سولفات پتاسيم 602,500 18,668,619,200 Rls. 454,472 $
73 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 148,500 18,556,804,114 Rls. 441,829 $
74 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به اشکال ا بتدا ئي 80,000 18,132,156,600 Rls. 431,718 $
75 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39093100 ک ک پلی (متیلن فنیل ایزوسیانات) (MDI خام. MDI پلی­مریک) 160,000 17,468,297,400 Rls. 415,911 $
76 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 315,000 17,201,446,080 Rls. 409,558 $
77 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 37039000 کاغذ، مقوا و مواد نسجي عکاسي، حساس شده، عکسبردا ري نشده که در جاي ديگرمذکور نباشد 43,641 17,164,654,248 Rls. 408,682 $
78 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 84148090 ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر 2,889 16,830,561,947 Rls. 400,728 $
79 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 140,000 16,125,916,000 Rls. 383,220 $
80 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 87,100 16,068,220,883 Rls. 382,577 $
81 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 70051010 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده داراي لايه جاذب يا پوشش مانع ا ز ا نعکاس 338,840 15,976,575,859 Rls. 380,395 $
82 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 70051010 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده داراي لايه جاذب يا پوشش مانع ا ز ا نعکاس 343,254 15,328,780,620 Rls. 364,972 $
83 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 173,500 15,120,687,060 Rls. 360,016 $
84 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 28230000 اکسيدهاي تيتان 40,000 15,047,648,000 Rls. 358,278 $
85 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 166,250 14,915,131,500 Rls. 355,122 $
86 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 29304000 متيونين 100,000 14,658,050,000 Rls. 340,094 $
87 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 31043000 سولفات پتاسيم 480,000 14,103,459,840 Rls. 335,797 $
88 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50% آلومين (Al2O3) و 10% وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 450,000 13,845,865,000 Rls. 329,663 $
89 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 29304000 متيونين 100,000 13,798,490,000 Rls. 328,535 $
90 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 38112900 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 45,600 13,003,250,948 Rls. 309,601 $
91 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 31051010 کود NPK دربسته هاي كمتر از10كيلوگرم 192,000 12,363,809,050 Rls. 293,817 $
92 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 80,200 12,155,740,800 Rls. 289,422 $
93 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 31026000 املاح مضاعف و مخلوط هاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 552,000 11,922,953,720 Rls. 279,944 $
94 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 29071100 فنل (هيدروکسي بنزن) و املاح آن 160,000 11,643,850,400 Rls. 265,357 $
95 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 70051010 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده داراي لايه جاذب يا پوشش مانع ا ز ا نعکاس 296,242 11,554,180,970 Rls. 275,101 $
96 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 80,000 11,415,536,300 Rls. 266,986 $
97 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 31051010 کود NPK دربسته هاي كمتر از10كيلوگرم 162,400 10,616,322,003 Rls. 245,245 $
98 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 29291090 ساير ایزو سیانات ها 80,000 10,405,472,000 Rls. 247,749 $
99 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 31051010 کود NPK دربسته هاي كمتر از10كيلوگرم 360,000 10,293,827,114 Rls. 245,091 $
100 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلژيک 29291090 ساير ایزو سیانات ها 100,000 10,277,496,000 Rls. 244,702 $
مجموع کل
5,775,464,354,750 ريال
مجموع کل
137,622,478 دلار