آمار کل " واردات از" کشور (بلوروس) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلوروس 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 968,098 92,800,016,993 Rls. 2,170,532 $
2 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلوروس 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 798,056 78,147,402,056 Rls. 1,860,652 $
3 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلوروس 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 448,921 49,236,211,219 Rls. 1,172,291 $
4 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلوروس 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 543,259 46,028,531,619 Rls. 1,174,236 $
5 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلوروس 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 449,412 45,162,273,201 Rls. 1,075,292 $
6 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلوروس 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 349,279 33,919,282,566 Rls. 807,602 $
7 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلوروس 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 348,940 32,836,873,430 Rls. 781,829 $
8 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلوروس 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 403,200 27,478,618,272 Rls. 642,757 $
9 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلوروس 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 298,501 27,193,834,907 Rls. 647,472 $
10 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلوروس 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 298,152 26,073,987,446 Rls. 612,518 $
11 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلوروس 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 299,385 24,687,486,333 Rls. 586,680 $
12 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلوروس 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 299,688 24,583,333,956 Rls. 583,027 $
13 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلوروس 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 271,342 24,444,424,730 Rls. 579,597 $
14 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلوروس 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 299,640 24,271,346,780 Rls. 643,988 $
15 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلوروس 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 194,409 22,325,013,021 Rls. 531,548 $
16 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلوروس 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 224,930 22,184,016,052 Rls. 528,191 $
17 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلوروس 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 199,653 21,932,860,350 Rls. 522,211 $
18 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلوروس 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 224,646 21,913,680,498 Rls. 521,754 $
19 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلوروس 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 8,096 11,805,596,808 Rls. 281,086 $
20 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلوروس 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 75,120 7,014,949,320 Rls. 167,023 $
21 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلوروس 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 239,918 3,439,657,765 Rls. 80,422 $
22 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلوروس 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 99,343 2,319,687,016 Rls. 55,231 $
23 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی بلوروس 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 40,081 734,447,839 Rls. 17,487 $
مجموع کل
670,533,532,177 ريال
مجموع کل
16,043,426 دلار
[1]