آمار کل " واردات از" کشور (برزيل) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 10,572,107 1,827,776,599,922 Rls. 43,518,494 $
2 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 7,936,896 1,346,307,591,211 Rls. 32,054,940 $
3 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 6,515,308 1,101,552,222,322 Rls. 29,069,084 $
4 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 6,222,723 1,094,881,749,997 Rls. 26,035,735 $
5 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 6,274,514 1,094,880,859,479 Rls. 25,746,126 $
6 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 17011300 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 66,000,000 849,900,815,280 Rls. 20,235,734 $
7 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 4,621,136 789,595,658,458 Rls. 18,799,901 $
8 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 4,197,330 781,057,094,307 Rls. 18,850,001 $
9 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 4,401,763 771,227,453,610 Rls. 17,768,269 $
10 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 3,921,867 677,568,399,179 Rls. 16,132,584 $
11 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 3,353,013 572,181,905,385 Rls. 13,577,296 $
12 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 98870122 قطعات منفصله تراکتور جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 1,411,423 539,022,859,272 Rls. 12,833,880 $
13 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 2,527,439 431,198,535,875 Rls. 10,266,630 $
14 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 2,215,133 383,722,424,558 Rls. 9,136,247 $
15 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 98870122 قطعات منفصله تراکتور جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 663,075 264,031,881,184 Rls. 6,985,885 $
16 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14% 494,164 207,507,881,268 Rls. 4,940,663 $
17 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 297,000 103,605,260,220 Rls. 2,749,098 $
18 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 98870122 قطعات منفصله تراکتور جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 264,469 94,712,649,132 Rls. 2,250,777 $
19 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 02023020 راسته/گوشت حيوانات از نوع گاو، منجمد. 499,325 93,310,153,618 Rls. 2,212,975 $
20 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 291,000 81,864,493,450 Rls. 2,171,760 $
21 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 98870122 قطعات منفصله تراکتور جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 214,966 80,667,921,246 Rls. 1,910,544 $
22 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 195,800 70,474,129,000 Rls. 1,677,956 $
23 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 183,684 61,760,797,659 Rls. 1,470,496 $
24 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14% 155,414 61,300,436,022 Rls. 1,459,534 $
25 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 98870122 قطعات منفصله تراکتور جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 163,000 59,409,583,938 Rls. 1,414,515 $
26 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 98870122 قطعات منفصله تراکتور جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 154,212 54,100,228,698 Rls. 1,288,101 $
27 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 02023020 راسته/گوشت حيوانات از نوع گاو، منجمد. 270,185 50,955,189,489 Rls. 1,197,256 $
28 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 187,311 49,683,826,656 Rls. 1,182,948 $
29 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 99,000 35,624,872,800 Rls. 848,211 $
30 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 02023020 راسته/گوشت حيوانات از نوع گاو، منجمد. 134,961 26,310,428,982 Rls. 599,027 $
31 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 35030090 ساير 60,000 21,027,809,400 Rls. 500,662 $
32 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 40027000 کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 73,548 20,490,761,166 Rls. 487,876 $
33 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 481,025 18,763,131,007 Rls. 446,741 $
34 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 40027000 کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 55,161 15,322,011,882 Rls. 364,810 $
35 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 392,983 15,206,855,689 Rls. 347,238 $
36 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 40027000 کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 55,161 15,012,799,467 Rls. 357,448 $
37 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 204,120 14,229,468,836 Rls. 330,150 $
38 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 35030090 ساير 40,000 13,931,521,800 Rls. 331,703 $
39 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 29232010 لستينها 151,200 13,604,922,375 Rls. 359,728 $
40 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 262,500 13,130,425,000 Rls. 306,710 $
41 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 262,500 12,757,150,000 Rls. 303,741 $
42 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 87089190 رادياتورها و قطعات مربوطه، به غير از انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتورکشاورزي 26,650 11,561,634,477 Rls. 273,099 $
43 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 02023020 راسته/گوشت حيوانات از نوع گاو، منجمد. 52,936 9,884,050,744 Rls. 235,335 $
44 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 87082990 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 25,855 9,188,722,440 Rls. 210,315 $
45 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 87082990 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 22,415 8,070,958,305 Rls. 191,749 $
46 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 87082990 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 21,383 7,948,464,840 Rls. 189,249 $
47 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 87082990 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 23,172 7,946,283,573 Rls. 189,198 $
48 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 40027000 کائوچوي اتيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 36,774 7,930,429,682 Rls. 209,689 $
49 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 87089190 رادياتورها و قطعات مربوطه، به غير از انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتورکشاورزي 18,450 7,834,155,633 Rls. 200,455 $
50 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 90251990 ساير دماسنج ها، اذرسنجها، توا م نشده با ساير آلات، غير مذکور در جاي ديگر 592 7,661,466,418 Rls. 182,416 $
51 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 20091100 آب پرتقال يخ زده، تخميرنشده که به آن الکل افزوده نشده باشد 81,885 7,439,488,079 Rls. 177,131 $
52 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 87089190 رادياتورها و قطعات مربوطه، به غير از انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتورکشاورزي 16,200 6,896,120,688 Rls. 175,572 $
53 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 35030090 ساير 25,000 6,024,182,500 Rls. 142,872 $
54 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 122,500 5,956,930,000 Rls. 141,832 $
55 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 85442000 کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور 2,894 5,418,000,000 Rls. 129,000 $
56 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 87089190 رادياتورها و قطعات مربوطه، به غير از انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتورکشاورزي 12,300 5,318,109,216 Rls. 125,852 $
57 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 35030090 ساير 20,000 4,877,034,400 Rls. 116,120 $
58 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 38069000 مشتقات کولوفان واسيدهاي رزيني، اسانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکور در جاي ديگر، خميرهاي عمل آمده باحرارت به غير از صمغ هاي استر 80,000 4,497,696,000 Rls. 106,697 $
59 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 87089190 رادياتورها و قطعات مربوطه، به غير از انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتورکشاورزي 10,250 4,466,027,007 Rls. 105,004 $
60 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 20083000 مرکبات، آماده يا محفوظ شده (به استثناي آن ها که مشمول شماره 2006 و 2007 مي باشند) 234,500 4,446,945,690 Rls. 117,582 $
61 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 87,500 4,422,687,500 Rls. 102,615 $
62 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 96,151 4,366,567,863 Rls. 103,966 $
63 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 87,500 4,356,712,500 Rls. 103,731 $
64 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 48103900 کاغذکرا فت غير از انواعي که براي مقاصدگرافيکي است، ا ندوده غير مذکور در جاي ديگر 93,986 4,183,279,266 Rls. 99,602 $
65 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 223,031 3,949,430,321 Rls. 94,034 $
66 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 21011200 فرآورده ها بر اساس عصاره، اسانس ها يا تغليظ شده ها يا بر اساس قهوه 15,600 3,811,427,628 Rls. 90,748 $
67 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 131,175 3,732,327,522 Rls. 101,005 $
68 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 87082990 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 10,338 3,615,332,877 Rls. 86,079 $
69 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 87089190 رادياتورها و قطعات مربوطه، به غير از انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتورکشاورزي 8,200 3,583,352,979 Rls. 84,093 $
70 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 87089190 رادياتورها و قطعات مربوطه، به غير از انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتورکشاورزي 8,050 3,526,802,280 Rls. 83,972 $
71 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 84179000 اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غير برقي 2,125 3,406,095,135 Rls. 81,098 $
72 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 87082990 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 10,407 3,349,632,924 Rls. 79,752 $
73 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 38241000 چسباننده هاي آماده براي قالب ها يا مغزي قالب هاي ريخته گري 100,000 3,314,557,980 Rls. 78,918 $
74 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 18,000 3,214,337,860 Rls. 76,272 $
75 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 35040000 پپتونها و مشتقات آن ها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آن ها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 10,000 3,081,691,890 Rls. 73,374 $
76 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 26,400 2,983,691,568 Rls. 69,227 $
77 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 35030090 ساير 12,000 2,851,454,000 Rls. 67,156 $
78 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 153,862 2,839,002,414 Rls. 67,593 $
79 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 26,400 2,741,660,460 Rls. 64,419 $
80 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 85362090 ساير قطع کننده هاي خودکار مدا رغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 884 2,461,648,000 Rls. 57,839 $
81 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 38069000 مشتقات کولوفان واسيدهاي رزيني، اسانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکور در جاي ديگر، خميرهاي عمل آمده باحرارت به غير از صمغ هاي استر 40,000 2,321,676,800 Rls. 61,593 $
82 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 38069000 مشتقات کولوفان واسيدهاي رزيني، اسانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکور در جاي ديگر، خميرهاي عمل آمده باحرارت به غير از صمغ هاي استر 40,000 2,261,498,000 Rls. 53,262 $
83 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 38069000 مشتقات کولوفان واسيدهاي رزيني، اسانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکور در جاي ديگر، خميرهاي عمل آمده باحرارت به غير از صمغ هاي استر 40,000 2,213,336,000 Rls. 52,698 $
84 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 38069000 مشتقات کولوفان واسيدهاي رزيني، اسانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکور در جاي ديگر، خميرهاي عمل آمده باحرارت به غير از صمغ هاي استر 40,000 2,188,220,000 Rls. 52,100 $
85 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 114,142 1,917,518,750 Rls. 51,250 $
86 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 19,200 1,672,308,000 Rls. 39,817 $
87 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 25161100 سنگ خارا، کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 170,000 1,544,603,850 Rls. 36,776 $
88 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 20083000 مرکبات، آماده يا محفوظ شده (به استثناي آن ها که مشمول شماره 2006 و 2007 مي باشند) 48,000 1,494,581,760 Rls. 35,585 $
89 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 72,470 1,365,521,973 Rls. 32,255 $
90 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm ازنوع بدون ماکو 6,600 1,318,387,200 Rls. 31,390 $
91 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 63,750 1,190,940,652 Rls. 28,049 $
92 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش از20 به غير ازکنستانتره آن 19,000 980,523,060 Rls. 27,896 $
93 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 53,313 946,372,560 Rls. 22,533 $
94 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 87082990 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 2,618 894,986,469 Rls. 21,173 $
95 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 87082990 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 2,548 890,966,448 Rls. 21,213 $
96 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 39111000 رزين هاي نفت، رزينهاي كومارون، رزينهاي اندن، رزين هاي کومارون- آندن، وپلي ترين هابه اشکال ا وليه غير مذکور در جاي ديگر 10,000 877,525,200 Rls. 20,893 $
97 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 45,600 860,968,535 Rls. 20,499 $
98 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 83112000 مفتول پرشده ا ز فلزمعمولي، براي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 3,713 819,169,945 Rls. 19,504 $
99 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 38089930 فرمون هاي جنسي ولورهاي جلب كننده حشرات 1,284 672,236,595 Rls. 15,943 $
100 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی برزيل 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب،چند فاز 4,350 644,615,462 Rls. 15,348 $
مجموع کل
14,059,905,108,757 ريال
مجموع کل
338,065,911 دلار