آمار کل " واردات از" کشور (ايالات متحده آمريکا) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 3,234,559 134,792,975,207 Rls. 3,154,766 $
2 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 3,038,146 133,837,452,435 Rls. 3,186,607 $
3 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 21069080 مكمل غذايي 172,748 118,834,514,520 Rls. 2,829,392 $
4 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 2,159,904 101,940,831,235 Rls. 2,427,164 $
5 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 21069080 مكمل غذايي 124,790 98,426,722,727 Rls. 2,343,493 $
6 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 2,149,261 93,024,310,627 Rls. 2,167,922 $
7 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 21069080 مكمل غذايي 102,895 88,596,447,385 Rls. 2,109,439 $
8 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 21069080 مكمل غذايي 82,525 78,955,206,482 Rls. 1,870,480 $
9 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 21069080 مكمل غذايي 86,781 76,048,122,651 Rls. 1,788,942 $
10 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 1,547,672 71,132,499,232 Rls. 1,693,632 $
11 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 2,136,017 66,409,701,068 Rls. 1,644,095 $
12 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 1,041,129 49,248,131,547 Rls. 1,172,574 $
13 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 21069080 مكمل غذايي 46,849 49,163,903,639 Rls. 1,198,679 $
14 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 996,900 47,730,407,156 Rls. 1,136,438 $
15 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 921,765 35,334,457,094 Rls. 841,296 $
16 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 21069080 مكمل غذايي 34,741 32,530,805,467 Rls. 774,543 $
17 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 21069080 مكمل غذايي 43,049 32,503,798,062 Rls. 773,900 $
18 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 84304190 ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي (خودرو) بجز انواع دريل واگن تا شش اينچ 84,400 19,402,005,814 Rls. 520,175 $
19 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 398,241 17,248,320,000 Rls. 410,674 $
20 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 76,000 17,246,504,800 Rls. 410,631 $
21 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 20,232 17,025,900,404 Rls. 404,608 $
22 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 21069080 مكمل غذايي 26,419 14,592,345,111 Rls. 347,438 $
23 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 21069080 مكمل غذايي 7,530 11,540,581,332 Rls. 308,448 $
24 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 84314300 اجزاء و قطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين يا چاه کندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 8,100 11,356,655,075 Rls. 270,397 $
25 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 94,000 11,348,467,900 Rls. 300,065 $
26 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 10051000 بذر ذرت 54,270 10,594,779,312 Rls. 251,401 $
27 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 39,326 10,117,717,320 Rls. 265,222 $
28 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 10051000 بذر ذرت 57,000 8,724,543,120 Rls. 231,458 $
29 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 90192090 سايردستگاه هاي درمان تنفس 7,380 8,193,019,844 Rls. 195,072 $
30 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 32089030 ساير مواد افزودني رنگ بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيك يا طبيعي تغيير يافته ازلحاظ شيميايي، ديسپرسه يا حل شده درمحيط غيرآبي 7,290 7,553,392,657 Rls. 179,232 $
31 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 199,080 6,877,398,877 Rls. 163,748 $
32 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 19,000 5,856,085,800 Rls. 139,431 $
33 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 21061010 مواد پروتئيني تكستوره 18,000 5,035,216,232 Rls. 119,886 $
34 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 90192090 سايردستگاه هاي درمان تنفس 4,676 4,952,763,201 Rls. 117,461 $
35 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 18,000 4,865,424,849 Rls. 115,390 $
36 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته، حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 18,000 4,699,899,600 Rls. 130,350 $
37 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 40029900 ساير محصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که در جاي ديگر مذکور نباشد (غير ازشيره يالاتکس) 15,983 3,742,529,940 Rls. 89,108 $
38 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 50,000 3,204,598,551 Rls. 76,300 $
39 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 35022000 آلبومين شير، همچنين تغليظ شده ها از دو يا چند پروتئين آب پنير (لاكتوسرم) 10,080 3,147,956,720 Rls. 72,367 $
40 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 20,000 2,602,441,929 Rls. 61,753 $
41 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 21069080 مكمل غذايي 1,005 2,423,972,323 Rls. 57,518 $
42 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 48232000 کاغذ و مقوا ي صافي، بريده شده به شکل معين 5,276 2,178,229,510 Rls. 57,595 $
43 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99% يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بي آب (Anhydre)، محاسبه شده بر اساس ماده خشك باشد 8,975 1,719,143,300 Rls. 40,932 $
44 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 25199090 اکسيدهاي منيزيم حتي خالص 20,000 1,634,157,150 Rls. 43,352 $
45 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 39046120 پلي تترا فلوئورواتيلن به شكل پودر 1,769 1,541,991,910 Rls. 36,713 $
46 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 19,000 1,510,614,000 Rls. 35,967 $
47 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 19,000 1,423,884,700 Rls. 33,456 $
48 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 183 599,172,000 Rls. 14,266 $
49 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 31059090 سايرکودهاي غير مذکور 3,975 579,707,057 Rls. 13,802 $
50 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 90121000 ميکروسکوپها، غير از ميکروسکوپهاي اپتيکي، ديفرا کتوگرافها 1,200 559,535,000 Rls. 13,322 $
51 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 57032000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زنايلون ياا زسايرپلي آميدها. 6,034 490,906,403 Rls. 11,688 $
52 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي، پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,943 476,910,720 Rls. 11,232 $
53 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 12092990 ساير تخم گياهان علوفه اي براي كشت که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 650 435,045,634 Rls. 12,341 $
54 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 38190090 ساير مايعات آماده شده براي ادوات هيدروليکي انتقال نيروداراي 70%وزني کمتر روغن هاي نفتي غير مذكور در جاي ديگر 3,150 362,880,000 Rls. 8,640 $
55 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 85319090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531 233 346,506,789 Rls. 8,250 $
56 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 1,978 329,391,716 Rls. 7,842 $
57 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 31059090 سايرکودهاي غير مذکور 1,962 322,220,448 Rls. 7,589 $
58 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته، که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,172 284,949,677 Rls. 6,785 $
59 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 2,597 226,654,877 Rls. 5,338 $
60 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 493 93,853,584 Rls. 2,210 $
61 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 84212110 فيلترهاي مخصوص دستگاه تصفیه آب 363 86,200,000 Rls. 2,000 $
62 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 85362090 ساير قطع کننده هاي خودکار مدا رغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 44 73,196,800 Rls. 1,743 $
63 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 6,700 42,000,000 Rls. 1,000 $
64 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 6,825 42,000,000 Rls. 1,000 $
65 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 94031000 مبل هاي فلزي از انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار مي گيرند 6,288 42,000,000 Rls. 1,000 $
66 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 2,600 34,596,800 Rls. 824 $
67 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 35052000 چسب ها بر اساس نشاسته يا فکول يا بر اساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 105 6,472,116 Rls. 154 $
68 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی ايالات متحده آمريکا 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1 4,163,068 Rls. 99 $
مجموع کل
1,536,309,190,504 ريال
مجموع کل
36,730,635 دلار
[1]