آمار کل " واردات از" کشور (اندونزي) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 48025700 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور 4,027,555 258,492,270,034 Rls. 5,979,886 $
2 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 48025700 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور 5,788,979 249,041,073,190 Rls. 5,929,552 $
3 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 48025700 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور 2,786,762 165,991,503,738 Rls. 3,936,761 $
4 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 48025700 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور 3,889,585 150,935,857,949 Rls. 3,589,101 $
5 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 48025700 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور 2,924,710 134,456,459,012 Rls. 3,201,346 $
6 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 48025700 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور 3,289,148 127,949,207,158 Rls. 3,046,408 $
7 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 2,623,385 116,498,190,410 Rls. 2,834,553 $
8 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 48025700 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور 1,607,194 102,732,498,728 Rls. 2,446,012 $
9 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 48025700 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور 1,488,180 70,791,869,451 Rls. 1,678,558 $
10 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 48025700 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور 1,152,360 59,951,437,957 Rls. 1,401,159 $
11 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 604,500 52,330,603,397 Rls. 1,338,776 $
12 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 512,500 46,773,406,694 Rls. 1,113,653 $
13 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 485,000 44,287,319,650 Rls. 1,054,459 $
14 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 48025700 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور 628,772 43,100,143,153 Rls. 1,136,803 $
15 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 604,800 42,009,832,570 Rls. 1,000,234 $
16 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 1,106,425 41,959,355,961 Rls. 1,112,491 $
17 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 966,306 39,362,170,195 Rls. 920,425 $
18 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 440,000 38,626,781,440 Rls. 919,685 $
19 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 429,000 37,235,291,808 Rls. 986,105 $
20 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 34012030 صابون چيپس 900,000 33,693,148,500 Rls. 792,235 $
21 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 582,797 32,546,722,834 Rls. 765,277 $
22 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 815,889 31,971,747,508 Rls. 759,100 $
23 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 34012030 صابون چيپس 900,000 31,372,559,440 Rls. 746,966 $
24 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 550,000 29,765,604,000 Rls. 708,705 $
25 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 280,000 28,816,522,124 Rls. 682,967 $
26 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 253,860 28,791,147,949 Rls. 685,503 $
27 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 342,900 28,604,201,477 Rls. 681,052 $
28 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 638,566 27,085,757,850 Rls. 642,795 $
29 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 320,040 26,713,267,588 Rls. 636,030 $
30 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 48025600 کاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده وزن حدا قل 40 حدا کثر 150g ورق تانشده 1 ضلع آن 435 وديگر ا ز297 mm بيشترنباشد 785,440 26,276,258,336 Rls. 622,646 $
31 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 370,500 26,041,802,929 Rls. 592,582 $
32 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 286,000 25,532,050,440 Rls. 607,906 $
33 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 331,916 25,345,441,508 Rls. 577,609 $
34 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 658,492 25,219,618,611 Rls. 600,467 $
35 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 230,200 24,944,768,270 Rls. 593,923 $
36 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 403,200 24,799,902,221 Rls. 590,474 $
37 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 694,935 24,484,686,570 Rls. 616,699 $
38 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 48025600 کاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده وزن حدا قل 40 حدا کثر 150g ورق تانشده 1 ضلع آن 435 وديگر ا ز297 mm بيشترنباشد 572,724 23,736,279,160 Rls. 565,150 $
39 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 260,000 23,354,811,480 Rls. 556,066 $
40 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 357,318 23,005,649,450 Rls. 546,243 $
41 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 38231100 اسيد استئاريك 667,000 22,833,497,037 Rls. 543,656 $
42 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 390,000 22,600,144,320 Rls. 538,098 $
43 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 251,460 21,549,193,509 Rls. 503,839 $
44 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 571,000 20,844,018,536 Rls. 551,137 $
45 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 29054500 گليسرول 460,000 20,627,560,905 Rls. 490,179 $
46 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 251,460 20,548,341,957 Rls. 489,246 $
47 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 495,000 20,212,196,400 Rls. 481,243 $
48 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 38246000 سوربيتول (به استثناي آن هايي که مشمول شماره فرعي290544است) 648,000 19,842,655,600 Rls. 472,445 $
49 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 195,000 19,292,694,344 Rls. 458,907 $
50 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 312,000 19,155,276,270 Rls. 456,078 $
51 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 29054500 گليسرول 450,000 18,328,932,050 Rls. 436,404 $
52 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 476,000 18,320,498,868 Rls. 436,202 $
53 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 302,400 17,901,354,240 Rls. 426,223 $
54 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 302,400 17,735,394,701 Rls. 422,271 $
55 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 206,000 17,706,667,500 Rls. 421,587 $
56 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 29054500 گليسرول 420,000 17,561,732,220 Rls. 418,136 $
57 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 476,000 17,501,446,620 Rls. 416,701 $
58 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 26020000 سنگ منگنز و کنسانتره آن، از جمله سنگ هاي منگنز آهن دار و كنسانتره هاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20% يا بيشتر منگنز باشد 715,000 17,144,080,800 Rls. 408,193 $
59 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 195,000 17,110,038,465 Rls. 402,560 $
60 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 48025800 سايرکاغذ مقوا قشر نزده ا ندود نشده بوزن بيش از 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر 10% ا زا لياف مکانيكي 445,248 17,097,159,797 Rls. 401,719 $
61 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 205,740 16,816,167,424 Rls. 400,385 $
62 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 29054500 گليسرول 400,000 16,540,616,460 Rls. 393,824 $
63 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 175,500 16,318,531,768 Rls. 388,536 $
64 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 253,500 16,124,775,030 Rls. 383,923 $
65 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آن ها غير از استئاراتهاي فلزي 476,000 16,041,219,720 Rls. 381,933 $
66 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 253,500 16,036,777,575 Rls. 381,828 $
67 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 156,000 15,902,032,848 Rls. 365,162 $
68 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 48025600 کاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده وزن حدا قل 40 حدا کثر 150g ورق تانشده 1 ضلع آن 435 وديگر ا ز297 mm بيشترنباشد 492,972 14,618,788,877 Rls. 348,066 $
69 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 26020000 سنگ منگنز و کنسانتره آن، از جمله سنگ هاي منگنز آهن دار و كنسانتره هاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20% يا بيشتر منگنز باشد 605,000 14,500,636,150 Rls. 343,983 $
70 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 868 14,112,000,000 Rls. 336,000 $
71 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 335,631 14,007,061,815 Rls. 333,502 $
72 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 38231100 اسيد استئاريك 406,000 13,758,933,470 Rls. 327,594 $
73 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 38061000 كولوفان؛ و اسيدهاي رزيني 192,000 13,423,593,960 Rls. 313,855 $
74 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 134,420 13,417,296,436 Rls. 319,460 $
75 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 29054500 گليسرول 310,000 13,134,186,408 Rls. 348,078 $
76 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 201,600 13,061,303,136 Rls. 300,260 $
77 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 44081000 ورق هاي لائي براي تخته هاي چند لا، و ساير چوب هايي که به درا زا اره شده، که ضخامت آن ا ز 6mm بيشتر نباشد، کاج 94,990 12,972,803,400 Rls. 308,876 $
78 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 201,600 12,917,043,216 Rls. 295,648 $
79 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 123,000 12,805,969,222 Rls. 304,904 $
80 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 201,600 12,452,749,747 Rls. 296,494 $
81 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي، به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوارکه در جاي ديگرمذکور نباشد 201,600 12,214,777,882 Rls. 290,828 $
82 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 130,000 11,998,137,270 Rls. 285,670 $
83 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 38237090 الکل هاي چرب صنعتي بجز الكهاي چرب ا توکسيله آن 195,000 11,793,093,000 Rls. 280,788 $
84 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 15132919 روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غير از استئارين و پالم كرنل استئارين 176,400 11,716,267,073 Rls. 267,007 $
85 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 103,760 11,328,325,456 Rls. 258,284 $
86 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 29054500 گليسرول 240,000 11,170,929,900 Rls. 254,749 $
87 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 154,000 10,654,656,250 Rls. 253,682 $
88 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 95,400 10,452,607,231 Rls. 248,871 $
89 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 48025700 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور 209,355 9,990,079,293 Rls. 237,859 $
90 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 94,800 9,918,744,336 Rls. 236,161 $
91 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 92,400 9,857,210,465 Rls. 234,696 $
92 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27101940 روغن پايه معدني 200,040 9,842,945,996 Rls. 234,356 $
93 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27101940 روغن پايه معدني 200,090 9,840,483,226 Rls. 228,317 $
94 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 26020000 سنگ منگنز و کنسانتره آن، از جمله سنگ هاي منگنز آهن دار و كنسانتره هاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20% يا بيشتر منگنز باشد 412,500 9,816,820,750 Rls. 241,945 $
95 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 92,360 9,739,927,730 Rls. 228,557 $
96 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 44081000 ورق هاي لائي براي تخته هاي چند لا، و ساير چوب هايي که به درا زا اره شده، که ضخامت آن ا ز 6mm بيشتر نباشد، کاج 69,993 9,455,543,388 Rls. 225,132 $
97 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 38231100 اسيد استئاريك 255,000 9,349,247,000 Rls. 222,601 $
98 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 27101940 روغن پايه معدني 200,000 9,314,788,985 Rls. 221,781 $
99 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 48025800 سايرکاغذ مقوا قشر نزده ا ندود نشده بوزن بيش از 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر 10% ا زا لياف مکانيكي 230,995 9,050,247,537 Rls. 215,482 $
100 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اندونزي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 104,000 8,966,721,920 Rls. 208,538 $
مجموع کل
3,273,974,146,229 ريال
مجموع کل
78,118,801 دلار