آمار کل " واردات از" کشور (اتيوپي) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 2,464,000 122,614,024,772 Rls. 2,919,383 $
2 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 2,656,000 121,291,466,623 Rls. 2,883,312 $
3 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 2,150,000 100,853,362,922 Rls. 2,334,466 $
4 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,980,400 94,453,251,651 Rls. 2,223,598 $
5 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,776,000 76,633,327,808 Rls. 1,824,604 $
6 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,216,000 52,789,102,800 Rls. 1,238,489 $
7 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 960,000 45,063,767,800 Rls. 1,072,947 $
8 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 912,000 42,469,269,020 Rls. 1,097,028 $
9 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,080,000 37,136,202,600 Rls. 884,195 $
10 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 720,000 32,890,536,720 Rls. 783,108 $
11 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 418,000 21,482,664,564 Rls. 572,793 $
12 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 304,000 20,678,287,720 Rls. 475,362 $
13 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 408,000 18,743,918,640 Rls. 446,284 $
14 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 304,000 18,284,312,028 Rls. 435,340 $
15 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 240,000 10,951,377,600 Rls. 260,747 $
16 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 171,000 10,036,790,964 Rls. 238,971 $
17 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 133,000 7,647,577,900 Rls. 181,327 $
18 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 07133310 لوبيا چيتي 120,000 6,706,656,000 Rls. 177,957 $
19 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 120,000 5,986,869,840 Rls. 142,545 $
20 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 07133310 لوبيا چيتي 120,000 5,926,700,640 Rls. 141,112 $
21 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 07133310 لوبيا چيتي 96,000 5,863,939,200 Rls. 139,618 $
22 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 76,000 4,756,401,936 Rls. 113,248 $
23 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 76,000 4,192,438,920 Rls. 99,820 $
24 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 50,000 3,090,900,000 Rls. 70,104 $
25 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 120,000 2,977,202,400 Rls. 70,886 $
26 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 19,200 2,477,088,768 Rls. 58,978 $
27 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 07133200 لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 48,000 2,302,426,224 Rls. 54,634 $
28 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتيوپي 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 19,000 2,153,342,960 Rls. 51,270 $
مجموع کل
880,453,209,020 ريال
مجموع کل
20,992,126 دلار
[1]