آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 648,172 163,508,959,699 Rls. 3,893,070 $
2 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 616,173 139,207,617,713 Rls. 3,314,467 $
3 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48109200 ساير کاغذها و مقوا ها به صورت چندلا 3,526,240 122,499,027,089 Rls. 2,916,643 $
4 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 1,355,425 115,442,859,617 Rls. 2,748,640 $
5 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 3,133,563 110,406,730,098 Rls. 2,591,889 $
6 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 1,011,485 104,279,519,862 Rls. 2,482,846 $
7 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 322,627 93,222,782,671 Rls. 2,219,590 $
8 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48109200 ساير کاغذها و مقوا ها به صورت چندلا 1,969,433 93,202,922,342 Rls. 2,219,117 $
9 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 1,924,817 86,585,156,972 Rls. 2,052,364 $
10 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 2,184,450 79,094,571,982 Rls. 1,883,204 $
11 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 2,110,226 76,773,207,218 Rls. 1,827,935 $
12 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 2,130,237 73,923,957,619 Rls. 1,755,037 $
13 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 1,803,200 69,618,351,478 Rls. 1,657,581 $
14 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 1,884,243 64,488,390,553 Rls. 1,710,836 $
15 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48025700 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور 1,449,023 60,736,986,985 Rls. 1,423,836 $
16 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 1,646,351 59,407,889,581 Rls. 1,361,970 $
17 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 1,116,277 58,677,622,504 Rls. 1,397,086 $
18 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 1,526,189 56,848,899,920 Rls. 1,353,545 $
19 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 38160090 ساير 2,024,495 56,729,471,454 Rls. 1,327,134 $
20 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 264,792 54,271,485,488 Rls. 1,292,178 $
21 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 443,940 49,174,868,210 Rls. 1,170,831 $
22 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48109200 ساير کاغذها و مقوا ها به صورت چندلا 1,052,752 48,042,736,692 Rls. 1,143,875 $
23 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48109200 ساير کاغذها و مقوا ها به صورت چندلا 961,694 46,996,997,904 Rls. 1,118,977 $
24 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48025700 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور 1,135,082 46,317,365,555 Rls. 1,084,498 $
25 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 1,268,769 45,479,948,197 Rls. 1,062,935 $
26 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 61,827 41,076,820,308 Rls. 978,020 $
27 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48025600 کاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده وزن حدا قل 40 حدا کثر 150g ورق تانشده 1 ضلع آن 435 وديگر ا ز297 mm بيشترنباشد 985,946 40,788,188,964 Rls. 968,749 $
28 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 227,489 40,049,374,724 Rls. 929,220 $
29 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن، اهن يا ا زفولاد ريل 1,053,999 39,096,982,252 Rls. 930,881 $
30 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48025700 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور 869,737 38,179,456,871 Rls. 907,033 $
31 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 784,485 33,333,089,548 Rls. 793,646 $
32 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48025600 کاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده وزن حدا قل 40 حدا کثر 150g ورق تانشده 1 ضلع آن 435 وديگر ا ز297 mm بيشترنباشد 967,234 32,663,859,780 Rls. 866,642 $
33 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48025700 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور 884,310 29,770,960,199 Rls. 789,788 $
34 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 788,299 29,511,173,085 Rls. 702,646 $
35 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 69032090 اشياء سراميكي نسوزکه داراي بيش از 50% وزني آلومين يامخلوط ياترکيبي ا ز آلومين و سيليس غير مذکور در جاي ديگر 96,679 27,827,306,786 Rls. 662,555 $
36 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 127,006 26,650,873,096 Rls. 623,121 $
37 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48025700 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور 664,613 25,905,624,701 Rls. 608,437 $
38 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 693,755 25,714,120,880 Rls. 683,695 $
39 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 257,045 25,641,853,934 Rls. 610,521 $
40 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48109200 ساير کاغذها و مقوا ها به صورت چندلا 907,924 23,100,876,959 Rls. 550,020 $
41 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48109200 ساير کاغذها و مقوا ها به صورت چندلا 647,268 22,985,217,233 Rls. 547,094 $
42 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 38160090 ساير 851,500 22,953,505,274 Rls. 546,512 $
43 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 84798100 ماشين ها براي عمل آوردن فلزات، هم چنين دستگاه هاي بوبين پيچي سيم برق 23,500 22,841,647,970 Rls. 518,069 $
44 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 530,859 22,068,318,500 Rls. 504,684 $
45 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي با ظرفيت زياد سفيد نشده قشر نزده بشكل رول يا ورق 433,732 21,092,365,018 Rls. 502,200 $
46 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 597,261 20,513,343,176 Rls. 488,413 $
47 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 288,000 19,872,651,888 Rls. 473,158 $
48 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 38160090 ساير 407,075 19,856,139,271 Rls. 472,764 $
49 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 500,000 19,222,733,000 Rls. 452,726 $
50 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48109200 ساير کاغذها و مقوا ها به صورت چندلا 696,316 18,832,127,853 Rls. 427,129 $
51 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 481,880 18,358,322,137 Rls. 437,103 $
52 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48109200 ساير کاغذها و مقوا ها به صورت چندلا 519,117 16,287,996,985 Rls. 387,810 $
53 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48101900 سايرکاغذ ومقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..غير مذکور بدون يا باحدا کثر 10% وزن کل ا لياف 388,483 16,192,149,579 Rls. 385,527 $
54 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 416,570 15,566,487,737 Rls. 370,631 $
55 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 69032090 اشياء سراميكي نسوزکه داراي بيش از 50% وزني آلومين يامخلوط ياترکيبي ا ز آلومين و سيليس غير مذکور در جاي ديگر 39,337 13,935,890,308 Rls. 331,807 $
56 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش و محصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غير مذکور در جاي ديگر 85,500 13,927,608,450 Rls. 331,610 $
57 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 40101100 تسمه نقاله.. از کائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 82,400 13,611,371,275 Rls. 324,080 $
58 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، سفيد نشده، تيره کاج 444,441 13,522,206,313 Rls. 358,736 $
59 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 112,804 13,284,027,630 Rls. 316,286 $
60 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48109900 کاغذ و مقوا ي، ا ندوده يا کائولن، يا با ساير مواد، غيرآلي که در جاي ديگر مذکور نباشد 327,153 13,028,526,936 Rls. 307,291 $
61 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 14,920 12,265,219,600 Rls. 292,029 $
62 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 84549000 اجزاءو قطعات کنورتيسور، ملاقه فلزريزي، ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 37,538 12,197,445,128 Rls. 280,401 $
63 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 69,965 12,152,485,387 Rls. 289,345 $
64 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 300,000 11,723,999,250 Rls. 274,317 $
65 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48109200 ساير کاغذها و مقوا ها به صورت چندلا 400,724 11,509,166,514 Rls. 274,028 $
66 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 120,978 11,299,785,480 Rls. 269,043 $
67 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 130,000 10,719,292,780 Rls. 255,221 $
68 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 69039090 سايراشياءسراميکي نسوز غير مذکور در جاي ديگر 44,315 10,489,918,745 Rls. 249,760 $
69 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 89,130 10,442,454,792 Rls. 282,572 $
70 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 100,000 10,433,280,000 Rls. 248,411 $
71 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 7,206 10,236,245,796 Rls. 243,720 $
72 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 250,000 9,958,200,000 Rls. 237,100 $
73 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي با ظرفيت زياد سفيد نشده قشر نزده بشكل رول يا ورق 200,313 9,929,506,788 Rls. 236,226 $
74 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 93,721 9,681,814,873 Rls. 230,519 $
75 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 69039090 سايراشياءسراميکي نسوز غير مذکور در جاي ديگر 37,222 9,635,576,820 Rls. 226,933 $
76 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 232,149 9,629,741,463 Rls. 228,752 $
77 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 72024910 فروکروم داراي 05/0 درصد وزني يا کمتر کربن 50,000 9,071,913,168 Rls. 215,998 $
78 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 89,130 8,951,643,332 Rls. 213,134 $
79 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 69032020 اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد 45,028 8,916,583,286 Rls. 212,299 $
80 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 101,000 8,807,157,900 Rls. 209,694 $
81 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 86080000 ملحقات و مهارکننده هاي خط را ه آهن يا تراموا؛ تجهيزات مکانيکي علامت دا دن، ايمني يا كنترل ترافيك براي راه آهن، تراموا، جاده و راه هاي آبي داخلي 28,229 8,438,157,000 Rls. 191,385 $
82 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48025700 سايرکاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g بدون ا لياف يا باحدا کثر10% وزن كلي الياف غير مذكور 204,977 8,419,473,014 Rls. 200,464 $
83 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48102200 کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از 10% وزن كل ازالياف 198,946 8,326,018,423 Rls. 198,238 $
84 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 200,000 8,212,104,000 Rls. 195,526 $
85 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 38160090 ساير 290,000 8,156,076,834 Rls. 207,590 $
86 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 193,109 7,326,581,219 Rls. 174,442 $
87 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 84304190 ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي (خودرو) بجز انواع دريل واگن تا شش اينچ 22,600 7,190,620,000 Rls. 171,205 $
88 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 153,497 7,013,964,655 Rls. 166,432 $
89 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 81,342 6,758,214,254 Rls. 160,910 $
90 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48109200 ساير کاغذها و مقوا ها به صورت چندلا 167,280 6,728,189,790 Rls. 179,826 $
91 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم؛ پلي سولفورها؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 40,000 6,704,180,000 Rls. 159,624 $
92 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48109200 ساير کاغذها و مقوا ها به صورت چندلا 271,837 6,539,427,169 Rls. 155,701 $
93 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم؛ پلي سولفورها؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 19,800 5,867,333,010 Rls. 139,698 $
94 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48010000 کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق 135,488 5,765,043,650 Rls. 130,756 $
95 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20% خميربکر (VIRGINPULP) به وزن هرمتر مربع حداكثر 150 گرم 196,483 5,677,011,798 Rls. 151,731 $
96 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48101900 سايرکاغذ ومقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..غير مذکور بدون يا باحدا کثر 10% وزن کل ا لياف 146,886 5,647,589,363 Rls. 134,466 $
97 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 48101900 سايرکاغذ ومقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..غير مذکور بدون يا باحدا کثر 10% وزن کل ا لياف 144,756 5,463,319,965 Rls. 130,079 $
98 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 69039090 سايراشياءسراميکي نسوز غير مذکور در جاي ديگر 20,777 5,336,110,706 Rls. 127,050 $
99 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 50,000 5,233,910,000 Rls. 124,617 $
100 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی اتريش 28322090 ساير سولفيت ها بجز سولفيت سرب 16,500 5,065,151,651 Rls. 120,599 $
مجموع کل
3,154,121,433,626 ريال
مجموع کل
75,288,529 دلار