آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 286,596 1,274,267,000,000 Rls. 30,339,698 $
2 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 1,529,850 1,043,582,258,983 Rls. 24,847,197 $
3 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 1,682,239 819,610,545,410 Rls. 18,758,887 $
4 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 1,362,966 759,349,857,341 Rls. 18,058,278 $
5 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84148090 ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر 252,139 498,410,777,540 Rls. 11,866,923 $
6 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 430,386 430,211,785,105 Rls. 10,243,146 $
7 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 183,549 426,286,455,277 Rls. 10,150,796 $
8 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 3,419,106 368,984,901,203 Rls. 8,506,539 $
9 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 769,854 356,092,500,650 Rls. 8,374,632 $
10 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 270,691 355,893,145,500 Rls. 8,066,322 $
11 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 651,394 343,926,268,830 Rls. 8,250,637 $
12 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84743900 ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 237,033 317,391,374,564 Rls. 7,556,937 $
13 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 582,348 310,721,177,215 Rls. 7,398,134 $
14 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 142,001 288,695,000,000 Rls. 6,873,694 $
15 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84212190 ساير 31,860 288,420,000,000 Rls. 6,867,133 $
16 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند 1,174,733 272,913,586,477 Rls. 6,497,942 $
17 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 97,588 269,885,000,000 Rls. 6,425,832 $
18 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 121,756 265,722,796,000 Rls. 6,317,051 $
19 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 195,000 258,692,400,000 Rls. 6,159,343 $
20 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,239,469 251,097,596,617 Rls. 5,978,515 $
21 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,402,042 251,085,902,528 Rls. 5,962,643 $
22 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84793000 پرس ها براي ساختن تخته ازخرده چوب، تخته فيبر ساختماني از چوب يا ساير مواد چوبي و ساير دستگاه ها براي عمل اوردن چوب يا چوب پنبه 189,185 238,922,757,500 Rls. 6,290,317 $
23 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 38151990 ساير 2,647,049 237,413,552,189 Rls. 5,652,703 $
24 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,122,590 236,937,245,370 Rls. 5,641,364 $
25 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,146,930 236,219,365,075 Rls. 5,624,270 $
26 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 209,921 234,962,384,400 Rls. 5,469,067 $
27 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 37,733 230,553,733,574 Rls. 5,489,374 $
28 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 87041090 دا مپرها براي استفاده درخارج ا زشاهرا ه ها با وزن ناخالص بيش از30 تن 476,000 218,468,012,000 Rls. 5,201,619 $
29 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84793000 پرس ها براي ساختن تخته ازخرده چوب، تخته فيبر ساختماني از چوب يا ساير مواد چوبي و ساير دستگاه ها براي عمل اوردن چوب يا چوب پنبه 600,400 217,065,339,520 Rls. 5,168,223 $
30 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 221,844 215,433,608,323 Rls. 5,126,869 $
31 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,994,922 208,522,201,637 Rls. 5,017,905 $
32 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 192,000 204,237,600,000 Rls. 4,862,800 $
33 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 154,584 198,834,800,000 Rls. 4,734,161 $
34 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 3,472,000 183,544,122,214 Rls. 4,370,098 $
35 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند 217,214 183,426,140,740 Rls. 4,356,968 $
36 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84774000 ماشين هاي قالب گيري با تخليه هوا و ساير ماشين هاي شکل دا دن با حرا رت براي کائوچو يا مواد پلاستيكي 51,035 171,292,000,000 Rls. 4,078,371 $
37 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84295921 کنو/بولدوزر، انگلدوزر (Angledozer)،کگريدر، تسطيحکكننده، اسكريپر (Scraper)، بيل مكانيكي،کماشين گودبرداري، لودر، و لودر بيلکدار، ماشين كوبيدن و سفتکكردن زمين و غلتك راهکسازي،ک قادر به حركت بدون نيروي محركه خارجي. 384,793 170,445,324,000 Rls. 4,569,702 $
38 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 216,022 169,076,099,188 Rls. 4,025,622 $
39 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,488,357 157,343,953,982 Rls. 3,690,801 $
40 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند 223,978 155,269,931,554 Rls. 3,700,079 $
41 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند 423,725 154,601,963,481 Rls. 3,680,999 $
42 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,361,890 152,888,180,547 Rls. 3,640,194 $
43 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 2,398,000 151,974,363,144 Rls. 3,618,436 $
44 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند 413,325 151,625,299,202 Rls. 3,564,068 $
45 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 94069010 گلخانه با تجهیزات کامل 621,018 144,510,771,908 Rls. 3,438,488 $
46 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84454000 ماشين هاي نخ پيچي (ا زجمله ماسوره پيچي) قرقره پيچي يا بازکردن مواد نسجي 135,920 143,852,074,600 Rls. 3,418,537 $
47 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,506,955 141,885,890,916 Rls. 3,789,216 $
48 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 43,720 140,453,359,444 Rls. 3,344,128 $
49 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 154,899 135,000,000,000 Rls. 3,224,060 $
50 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 72021990 فرومنگنز داراي بيش از 1درصد ولي مساوي يا کمتر از 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,680,000 129,998,749,911 Rls. 3,095,208 $
51 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 72023000 فروسيليکومنگنز. 2,474,000 125,897,316,670 Rls. 2,997,554 $
52 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 266,624 125,700,521,427 Rls. 2,985,740 $
53 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84743900 ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 179,721 119,411,876,000 Rls. 2,843,140 $
54 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 55,700 118,921,278,600 Rls. 2,831,459 $
55 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84454000 ماشين هاي نخ پيچي (ا زجمله ماسوره پيچي) قرقره پيچي يا بازکردن مواد نسجي 115,700 118,000,000,000 Rls. 2,820,064 $
56 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 94069010 گلخانه با تجهیزات کامل 1,063,293 115,595,692,500 Rls. 2,701,910 $
57 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 153,192 114,362,400,000 Rls. 2,722,914 $
58 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 42,556 113,108,000,000 Rls. 2,693,036 $
59 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 38151990 ساير 1,222,504 113,048,861,762 Rls. 2,691,639 $
60 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 994,464 111,616,220,762 Rls. 2,657,529 $
61 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 90,848 111,274,000,000 Rls. 2,649,381 $
62 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,015,832 110,918,894,223 Rls. 2,628,020 $
63 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84304190 ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي (خودرو) بجز انواع دريل واگن تا شش اينچ 211,857 110,655,986,150 Rls. 2,634,667 $
64 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84623100 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها)، باکنترل شماره ا ي 2,712,530 109,261,370,400 Rls. 2,601,461 $
65 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84514000 ماشين هاي شستن، سفيدکردن يا رنگ کردن، که در جاي ديگر مذکور نباشد. 154,259 105,762,381,000 Rls. 2,518,151 $
66 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84793000 پرس ها براي ساختن تخته ازخرده چوب، تخته فيبر ساختماني از چوب يا ساير مواد چوبي و ساير دستگاه ها براي عمل اوردن چوب يا چوب پنبه 360,498 102,619,967,061 Rls. 2,443,333 $
67 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 915,143 101,401,655,819 Rls. 2,414,325 $
68 3 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84281010 آسانسور 265,220 99,872,600,368 Rls. 2,669,320 $
69 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره، از ويسکوزريون، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,093,267 97,093,013,413 Rls. 2,311,739 $
70 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 1,000,000 94,179,960,000 Rls. 2,242,380 $
71 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند 309,283 90,514,468,109 Rls. 2,155,106 $
72 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 15,239 90,466,432,000 Rls. 2,425,439 $
73 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 1,116,000 89,555,164,670 Rls. 2,132,267 $
74 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84454000 ماشين هاي نخ پيچي (ا زجمله ماسوره پيچي) قرقره پيچي يا بازکردن مواد نسجي 56,701 87,852,822,590 Rls. 2,082,152 $
75 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 102,883 87,776,480,406 Rls. 2,039,113 $
76 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 68151090 اشياء ساخته شده ا ز گرافيت يا ا ز کربن هاي ديگر براي مصارف غير برقي 364,852 84,688,801,982 Rls. 2,016,400 $
77 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي مواد نسجي 164,635 83,358,565,920 Rls. 1,984,728 $
78 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 38151990 ساير 921,482 82,948,166,808 Rls. 1,974,957 $
79 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 1,611,606 82,387,422,926 Rls. 1,961,606 $
80 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 72021990 فرومنگنز داراي بيش از 1درصد ولي مساوي يا کمتر از 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,120,000 82,243,919,043 Rls. 1,958,188 $
81 8 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84281010 آسانسور 214,278 81,116,948,608 Rls. 1,925,434 $
82 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي، باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 894,387 77,607,645,496 Rls. 1,847,800 $
83 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 60,645 75,601,379,000 Rls. 1,776,348 $
84 9 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات از اين مواد 27,478 74,635,701,504 Rls. 1,777,041 $
85 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 7,593 73,930,641,400 Rls. 1,760,253 $
86 6 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 96,160 73,198,940,000 Rls. 1,742,832 $
87 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84451100 ماشين هاي حلاجي (Cardingmachines) 102,834 71,314,603,689 Rls. 1,697,967 $
88 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 171,209 69,111,925,633 Rls. 1,645,522 $
89 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 38160090 ساير 1,403,570 68,046,364,824 Rls. 1,620,152 $
90 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 27,375 67,185,199,872 Rls. 1,795,676 $
91 12 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 254,194 65,685,044,488 Rls. 1,563,929 $
92 5 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده. 600,000 65,646,600,000 Rls. 1,563,015 $
93 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 491,800 63,504,387,544 Rls. 1,512,009 $
94 7 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84199090 ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 130,444 63,296,482,412 Rls. 1,507,059 $
95 2 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 75,714 62,397,859,449 Rls. 1,485,664 $
96 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي، باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 664,546 61,820,446,841 Rls. 1,459,906 $
97 10 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 38249990 سایر 210,600 61,540,870,716 Rls. 1,465,259 $
98 4 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84798200 ماشينها براي مخلوط کردن، ورزدا دن، خردکردن، سائيدن، غربال كردن، الك كردن، هموژنيزه كردن، امولسيونه كردن يابه هم زدن 50,290 60,643,634,940 Rls. 1,417,901 $
99 1 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 160,304 56,334,230,046 Rls. 1,442,740 $
100 11 1397 منطقه ویژه شهید رجایی آلمان 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 1,960 56,101,288,936 Rls. 1,335,745 $
مجموع کل
19,195,213,589,666 ريال
مجموع کل
457,513,896 دلار