آمار کل " واردات از" کشور (فيليپين) گمرک (منطقه ویژه بوشهر 1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 11,682,268 342,694,350,416 Rls. 8,159,393 $
2 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 10,667,787 312,001,290,985 Rls. 7,428,600 $
3 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 7,397,157 223,855,404,919 Rls. 5,329,887 $
4 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 6,782,333 198,292,331,274 Rls. 4,721,247 $
5 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 6,489,091 189,757,033,549 Rls. 4,518,023 $
6 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 6,064,214 181,769,179,349 Rls. 4,327,838 $
7 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 5,468,424 158,926,926,315 Rls. 3,783,975 $
8 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 فيليپين 08043000 آناناس، تازه يا خشک کرده 1,475,832 56,756,842,278 Rls. 1,351,354 $
9 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 فيليپين 08043000 آناناس، تازه يا خشک کرده 630,552 21,813,874,644 Rls. 519,378 $
10 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 فيليپين 08043000 آناناس، تازه يا خشک کرده 486,792 18,592,805,192 Rls. 442,685 $
11 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 فيليپين 08043000 آناناس، تازه يا خشک کرده 419,880 18,008,688,922 Rls. 428,779 $
12 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 فيليپين 08043000 آناناس، تازه يا خشک کرده 432,264 16,922,677,713 Rls. 402,920 $
13 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 فيليپين 08043000 آناناس، تازه يا خشک کرده 144,000 5,056,948,602 Rls. 120,405 $
14 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 فيليپين 08043000 آناناس، تازه يا خشک کرده 126,000 4,586,070,234 Rls. 109,192 $
15 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 فيليپين 13023900 لعاب ها و مواد غليظ کننده، مشتق ا ز محصولات نباتي غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 14,000 3,420,466,000 Rls. 81,440 $
مجموع کل
1,752,454,890,392 ريال
مجموع کل
41,725,116 دلار
[1]