آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی بم)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 13,782,290 3,806,108,617,911 Rls. 99,058,032 $
2 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 11,528,155 2,745,549,975,256 Rls. 73,287,704 $
3 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 8,230,696 2,163,955,577,630 Rls. 53,450,611 $
4 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 5,542,467 1,498,161,745,656 Rls. 43,116,007 $
5 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 5,042,076 1,382,000,459,458 Rls. 34,581,965 $
6 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 98870313 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك 3,102,434 1,103,000,000,000 Rls. 29,876,366 $
7 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 84073490 ساير موتور پيستوني تناوبي با ظرفيت سيلندر بيش از1000CC براي وسايل نقليه فصل 87، بجزگازودوگانه سوز 2,178,396 991,833,830,074 Rls. 28,440,536 $
8 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 98870313 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك 2,481,532 960,837,223,044 Rls. 24,400,035 $
9 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 98870322 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از 2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,349,327 832,483,812,417 Rls. 20,914,057 $
10 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 98870313 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك 1,856,307 726,000,000,000 Rls. 16,959,313 $
11 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 98870313 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك 1,861,941 695,539,353,600 Rls. 16,512,601 $
12 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,719,540 676,200,606,834 Rls. 19,052,263 $
13 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,666,910 674,538,820,283 Rls. 18,901,708 $
14 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 87084010 جعبه دنده براي سواري، سواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 686,797 621,595,689,452 Rls. 17,238,365 $
15 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 87084010 جعبه دنده براي سواري، سواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 678,133 583,412,121,325 Rls. 16,499,926 $
16 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 98870322 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از 2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,502,586 577,388,939,945 Rls. 13,747,358 $
17 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 84073490 ساير موتور پيستوني تناوبي با ظرفيت سيلندر بيش از1000CC براي وسايل نقليه فصل 87، بجزگازودوگانه سوز 1,154,952 554,327,819,640 Rls. 15,189,316 $
18 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 98870322 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از 2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 934,467 313,015,024,795 Rls. 8,431,045 $
19 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 978,998 293,778,589,753 Rls. 7,140,909 $
20 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 84073490 ساير موتور پيستوني تناوبي با ظرفيت سيلندر بيش از1000CC براي وسايل نقليه فصل 87، بجزگازودوگانه سوز 507,180 274,980,395,281 Rls. 6,462,829 $
21 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 87084010 جعبه دنده براي سواري، سواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 275,140 270,238,128,379 Rls. 6,586,172 $
22 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 945,236 269,245,952,107 Rls. 6,552,420 $
23 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 98870313 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك 617,874 245,523,000,000 Rls. 5,740,552 $
24 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 87084010 جعبه دنده براي سواري، سواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 272,234 245,330,307,881 Rls. 5,912,894 $
25 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 85443020 ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني 279,274 242,247,712,978 Rls. 6,881,508 $
26 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 94012000 نشيمنها از ا نواعي که براي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رمي گيرند 439,774 208,724,002,435 Rls. 5,968,515 $
27 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 90312000 دستگاه هاي آزمايش (test bench) 277,966 202,012,441,144 Rls. 5,364,565 $
28 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 87089211 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 560,443 188,426,264,473 Rls. 5,338,829 $
29 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 98870322 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از 2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 528,868 182,226,100,910 Rls. 4,291,712 $
30 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 87089211 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 506,635 168,141,343,615 Rls. 4,815,832 $
31 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 84073490 ساير موتور پيستوني تناوبي با ظرفيت سيلندر بيش از1000CC براي وسايل نقليه فصل 87، بجزگازودوگانه سوز 313,886 153,165,344,072 Rls. 3,658,923 $
32 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 87085011 محورهاي محرك با ديفرانسيل، حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 575,405 144,916,014,902 Rls. 4,095,902 $
33 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 87084010 جعبه دنده براي سواري، سواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 158,944 141,136,212,377 Rls. 3,968,443 $
34 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 94012000 نشيمنها از ا نواعي که براي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رمي گيرند 411,041 132,952,715,658 Rls. 3,890,609 $
35 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 224,876 115,627,524,720 Rls. 3,433,207 $
36 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 85443020 ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني 142,521 114,051,092,163 Rls. 3,244,637 $
37 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 84073390 ساير موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از250 تا 1000 CC براي وسايل نقليه فصل 87، غير مذکور در جاي ديگر 260,109 106,639,334,773 Rls. 3,251,565 $
38 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 85443020 ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني 105,534 95,317,303,306 Rls. 2,451,818 $
39 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 84073490 ساير موتور پيستوني تناوبي با ظرفيت سيلندر بيش از1000CC براي وسايل نقليه فصل 87، بجزگازودوگانه سوز 183,600 81,799,999,884 Rls. 2,354,735 $
40 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 98870321 قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف 8703 بنزینی با حجم سیلندر بین 2000 تا 2500 cc با ساخت داخل كمتر از 20% 343,126 79,111,774,464 Rls. 2,422,358 $
41 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 87089211 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 226,267 77,290,947,878 Rls. 2,010,983 $
42 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 94012000 نشيمنها از ا نواعي که براي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رمي گيرند 186,364 69,321,583,405 Rls. 1,930,210 $
43 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 921,125 68,692,057,443 Rls. 1,915,874 $
44 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 124,390 66,024,832,320 Rls. 1,846,332 $
45 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سواري سواري کارو وا نت 179,845 58,966,625,208 Rls. 1,693,552 $
46 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 84073390 ساير موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از250 تا 1000 CC براي وسايل نقليه فصل 87، غير مذکور در جاي ديگر 115,303 45,302,416,195 Rls. 1,376,514 $
47 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 84073390 ساير موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از250 تا 1000 CC براي وسايل نقليه فصل 87، غير مذکور در جاي ديگر 128,912 44,289,247,793 Rls. 1,353,663 $
48 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 98870311 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14% 122,486 37,161,981,456 Rls. 912,525 $
49 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 68,000 35,637,562,466 Rls. 1,010,966 $
50 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 85443020 ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني 27,755 29,244,010,640 Rls. 721,297 $
51 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 275,710 26,225,689,384 Rls. 648,411 $
52 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 318,468 24,209,669,245 Rls. 712,900 $
53 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 85443020 ساير مجموعه سيم ها براي وسايل حمل و نقل زميني 31,631 23,490,209,733 Rls. 670,211 $
54 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سواري سواري کارو وا نت 54,603 22,450,626,612 Rls. 621,907 $
55 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 44,000 22,293,391,920 Rls. 623,417 $
56 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 87089211 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 72,551 20,025,378,157 Rls. 478,136 $
57 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 36,100 19,173,939,840 Rls. 536,184 $
58 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 7,969 18,105,320,350 Rls. 477,425 $
59 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 98870311 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14% 50,981 16,644,080,160 Rls. 394,737 $
60 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سواري سواري کارو وا نت 52,710 16,322,984,242 Rls. 475,802 $
61 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سواري سواري کارو وا نت 41,498 15,375,752,099 Rls. 381,924 $
62 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 3,733 11,180,082,800 Rls. 306,948 $
63 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 84073390 ساير موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از250 تا 1000 CC براي وسايل نقليه فصل 87، غير مذکور در جاي ديگر 31,541 10,500,130,191 Rls. 313,156 $
64 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600 mm به ضخامت کمتر از5/0 ميليمترآبکاري شده... باقلع 399,770 9,633,104,370 Rls. 287,298 $
65 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 129,167 8,755,373,444 Rls. 243,179 $
66 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 83021090 ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC 22,779 8,158,752,000 Rls. 237,021 $
67 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 87089211 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 38,308 7,788,796,663 Rls. 222,785 $
68 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 84073390 ساير موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از250 تا 1000 CC براي وسايل نقليه فصل 87، غير مذکور در جاي ديگر 16,680 7,302,630,621 Rls. 223,288 $
69 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 85369040 ساير قطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 756 5,888,476,416 Rls. 174,437 $
70 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سواري سواري کارو وا نت 17,358 5,633,940,082 Rls. 162,937 $
71 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 66,308 4,321,020,233 Rls. 132,104 $
72 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 84159090 ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر 10,524 3,563,142,330 Rls. 107,362 $
73 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 94012000 نشيمنها از ا نواعي که براي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رمي گيرند 30,845 3,281,920,610 Rls. 78,010 $
74 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 84159050 کندانسور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 6,480 2,590,922,066 Rls. 75,864 $
75 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 5,230 2,170,289,593 Rls. 51,471 $
76 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 84159050 کندانسور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 5,776 1,568,969,487 Rls. 44,856 $
77 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 85340000 مدا رهاي چاپي 335 1,080,917,856 Rls. 32,021 $
78 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,954 1,058,790,144 Rls. 31,365 $
79 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 370 280,145,184 Rls. 8,299 $
80 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 75 254,383,713 Rls. 5,797 $
81 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 85369040 ساير قطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 45 131,641,200 Rls. 3,000 $
82 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم چين 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 128 83,366,307 Rls. 1,900 $
مجموع کل
25,713,016,274,451 ريال
مجموع کل
677,022,210 دلار
[1]