آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی بم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم ترکيه 98870311 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14% 1,023,981 486,000,000,000 Rls. 13,149,285 $
2 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم ترکيه 98870311 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14% 463,646 212,399,728,814 Rls. 5,818,200 $
3 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم ترکيه 98870311 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14% 265,477 139,419,057,030 Rls. 3,205,035 $
4 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم ترکيه 98870311 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14% 265,476 135,286,123,708 Rls. 3,208,493 $
5 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم ترکيه 98870311 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14% 189,627 98,058,386,070 Rls. 2,292,691 $
مجموع کل
1,071,163,295,622 ريال
مجموع کل
27,673,704 دلار
[1]