آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12060090 ساير 3,546,840 172,873,405,352 Rls. 4,064,753 $
2 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 661,841 104,361,624,124 Rls. 2,484,135 $
3 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 716,683 80,748,966,141 Rls. 1,921,455 $
4 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 32,709 74,836,300,467 Rls. 1,760,107 $
5 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 410,424 62,497,838,997 Rls. 1,479,834 $
6 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 693,083 62,063,244,862 Rls. 1,475,308 $
7 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 541,654 57,022,529,113 Rls. 1,375,302 $
8 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 89079000 ا دوا ت شناورمثلا کلک (غيرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 280,700 52,150,321,120 Rls. 1,572,261 $
9 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 359,000 49,974,646,086 Rls. 1,189,209 $
10 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 394,333 48,167,953,108 Rls. 1,146,856 $
11 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 219,064 47,582,548,100 Rls. 1,517,833 $
12 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 548,087 46,917,548,541 Rls. 1,250,229 $
13 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12060090 ساير 921,400 45,486,560,713 Rls. 1,080,246 $
14 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 286,758 44,541,453,552 Rls. 1,080,430 $
15 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 325,500 44,267,837,250 Rls. 1,053,996 $
16 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 355,035 42,090,508,535 Rls. 995,558 $
17 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 298,784 39,387,593,293 Rls. 957,642 $
18 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85340000 مدا رهاي چاپي 18,930 37,878,920,044 Rls. 911,927 $
19 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87085032 توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 129,454 36,152,286,080 Rls. 860,769 $
20 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 390,935 33,508,229,222 Rls. 900,404 $
21 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12060090 ساير 670,000 32,732,933,952 Rls. 779,356 $
22 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 5,452 32,627,114,000 Rls. 776,836 $
23 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84821000 بلبرينگ. 153,963 32,532,659,535 Rls. 767,108 $
24 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 15,693 32,010,020,788 Rls. 761,484 $
25 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 446,734 30,559,997,077 Rls. 740,257 $
26 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 51,433 28,702,565,752 Rls. 682,765 $
27 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 548,631 28,550,831,203 Rls. 673,782 $
28 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 479,529 28,415,946,254 Rls. 676,000 $
29 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83024290 سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 396,342 28,274,173,790 Rls. 667,784 $
30 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 338,279 28,202,343,271 Rls. 671,336 $
31 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40118090 سا?ر 225,916 28,160,233,732 Rls. 666,374 $
32 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 178,377 27,551,551,678 Rls. 712,533 $
33 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 224,404 27,463,909,843 Rls. 691,081 $
34 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 98871182 موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب? 94,837 26,759,898,000 Rls. 633,071 $
35 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 314,463 25,853,408,325 Rls. 615,557 $
36 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 366,777 25,733,047,487 Rls. 612,248 $
37 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 589,449 25,541,455,560 Rls. 676,207 $
38 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 149,717 25,066,439,030 Rls. 596,217 $
39 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 176,025 24,186,802,525 Rls. 577,709 $
40 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 244,829 24,112,539,710 Rls. 578,295 $
41 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83021090 سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 167,467 24,086,869,234 Rls. 568,114 $
42 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40118090 سا?ر 191,124 24,060,065,688 Rls. 586,579 $
43 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 191,777 23,157,162,105 Rls. 549,871 $
44 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 159,600 23,124,922,800 Rls. 618,066 $
45 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 91,493 22,898,360,912 Rls. 545,200 $
46 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 209,233 22,697,862,861 Rls. 534,867 $
47 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 42,189 22,692,682,538 Rls. 540,108 $
48 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12129910 تخم (دانه) کدو مصرف آج?ل? 182,000 22,261,767,668 Rls. 526,651 $
49 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 145,831 21,560,019,690 Rls. 513,336 $
50 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 199,780 21,034,598,246 Rls. 513,093 $
51 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 302,744 20,842,840,483 Rls. 492,584 $
52 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 147,164 20,782,675,906 Rls. 553,268 $
53 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 178,111 20,507,634,595 Rls. 485,575 $
54 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84821000 بلبرينگ. 121,055 19,480,270,243 Rls. 483,053 $
55 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 142,181 19,188,970,911 Rls. 454,227 $
56 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 169,259 19,168,183,173 Rls. 447,557 $
57 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 106,899 18,387,359,609 Rls. 433,664 $
58 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12129910 تخم (دانه) کدو مصرف آج?ل? 130,000 18,007,080,000 Rls. 428,740 $
59 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 101,284 17,662,102,843 Rls. 416,712 $
60 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 126,610 17,655,640,201 Rls. 425,752 $
61 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 325,973 17,443,322,313 Rls. 414,527 $
62 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 155,954 17,378,582,732 Rls. 421,866 $
63 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85258010 دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 13,613 17,361,344,320 Rls. 413,366 $
64 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 281,137 17,177,728,514 Rls. 454,561 $
65 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 68,836 17,097,786,221 Rls. 415,150 $
66 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40118090 سا?ر 147,956 16,951,772,591 Rls. 450,869 $
67 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 109,200 16,771,063,032 Rls. 392,122 $
68 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 141,419 16,666,532,653 Rls. 394,288 $
69 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83021090 سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 386,119 16,569,549,177 Rls. 439,094 $
70 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 70,537 16,465,869,946 Rls. 391,299 $
71 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 505,960 16,459,002,162 Rls. 390,347 $
72 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 297,743 16,174,279,462 Rls. 387,368 $
73 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 50,903 16,151,763,600 Rls. 383,834 $
74 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85111000 شمع هاي جرقه زن 52,490 16,066,388,800 Rls. 426,713 $
75 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149910 شانژمانGEAR SYSTEM 43,436 15,822,582,376 Rls. 376,423 $
76 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85165000 فر (oven) ميکروويو 76,579 15,785,566,580 Rls. 375,847 $
77 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 236,688 15,763,225,821 Rls. 375,394 $
78 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 112,688 15,723,368,742 Rls. 374,566 $
79 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83024290 سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 226,074 15,556,737,027 Rls. 413,554 $
80 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85340000 مدا رهاي چاپي 5,565 15,174,645,960 Rls. 359,376 $
81 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 94054040 چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 93,354 15,137,946,035 Rls. 368,606 $
82 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 32,640 15,134,810,112 Rls. 360,353 $
83 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87085032 توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 71,163 15,023,720,256 Rls. 354,835 $
84 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 19,258 14,883,510,708 Rls. 354,370 $
85 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87085032 توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 56,332 14,677,587,899 Rls. 348,840 $
86 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 122,168 14,624,112,251 Rls. 341,676 $
87 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87088011 كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 108,236 14,603,384,227 Rls. 352,436 $
88 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 127,782 14,399,883,236 Rls. 342,683 $
89 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85044060 ا نوا ع UPS 23,569 14,362,165,111 Rls. 341,956 $
90 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 7,451 14,295,417,324 Rls. 338,409 $
91 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84146010 هود آشپزخانه 66,207 13,966,060,256 Rls. 332,525 $
92 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 154,715 13,949,077,096 Rls. 368,094 $
93 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149910 شانژمانGEAR SYSTEM 45,045 13,802,183,044 Rls. 326,406 $
94 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84323100 دستگاه­ها? كاشت مستقيم بذر، نشاء و جابه­جا کردن بدون خاک­ورز? (No-Till) 28,975 13,586,932,800 Rls. 323,498 $
95 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 94054040 چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 88,916 13,572,414,717 Rls. 323,165 $
96 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149910 شانژمانGEAR SYSTEM 39,672 13,554,956,693 Rls. 323,883 $
97 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12060010 برا? روغن­کش? 223,420 13,360,741,872 Rls. 318,112 $
98 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84133020 پمپ سوخت خودروهاي بنزيني انژكتوري 19,294 13,304,218,229 Rls. 316,756 $
99 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 22,870 13,100,476,936 Rls. 311,860 $
100 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 63,960 13,015,869,905 Rls. 329,249 $
مجموع کل
2,775,721,836,654 ريال
مجموع کل
67,579,547 دلار