آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 7,149,120 318,390,469,565 Rls. 7,521,829 $
2 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 5,269,000 229,988,375,380 Rls. 5,469,157 $
3 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 4,074,800 172,920,742,480 Rls. 4,117,162 $
4 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 507,070 95,881,494,095 Rls. 2,264,127 $
5 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 405,470 71,001,740,983 Rls. 1,732,446 $
6 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,190,000 52,789,429,500 Rls. 1,217,827 $
7 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 300,190 50,643,447,717 Rls. 1,230,252 $
8 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 697,000 37,138,679,875 Rls. 874,243 $
9 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 153,950 28,101,899,140 Rls. 640,404 $
10 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 402,500 22,572,517,250 Rls. 517,951 $
11 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 480,250 20,675,302,000 Rls. 492,269 $
12 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 420,000 18,996,883,200 Rls. 452,307 $
13 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 81,500 14,604,927,330 Rls. 389,625 $
14 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 190,000 13,765,500,000 Rls. 326,467 $
15 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 15155000 روغن کنجد و اجزاء آن 141,977 13,487,252,819 Rls. 358,310 $
16 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 15155000 روغن کنجد و اجزاء آن 96,000 9,509,096,468 Rls. 217,391 $
17 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 214,000 9,427,099,200 Rls. 224,454 $
18 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 15155000 روغن کنجد و اجزاء آن 96,570 9,104,014,234 Rls. 216,297 $
19 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 114,000 8,244,480,000 Rls. 196,297 $
20 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 240,000 8,100,000,000 Rls. 189,386 $
21 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 180,000 7,994,385,000 Rls. 190,343 $
22 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 129,150 7,785,155,200 Rls. 184,446 $
23 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 33011900 روغن هاي اسانسي (ا زجمله روغن هاي اسانسي كنسانتره وروغن هاي اسانس مطلق) مرکبات غير ازپرتقال و ليموترش 10,000 7,491,088,800 Rls. 173,807 $
24 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 75,000 6,618,894,000 Rls. 156,116 $
25 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 72230000 مفتول ا ز فولاد زنگ نزن. 133,596 6,541,094,301 Rls. 173,675 $
26 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 52052400 نخ يك لا، از الياف شانه زده، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتر از 125 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 42,638 6,502,356,000 Rls. 152,031 $
27 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 23,000 6,445,269,300 Rls. 151,796 $
28 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 41,605 6,211,278,021 Rls. 146,537 $
29 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 200,200 6,106,600,500 Rls. 162,004 $
30 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 72230000 مفتول ا ز فولاد زنگ نزن. 109,414 5,978,385,960 Rls. 142,343 $
31 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 15155000 روغن کنجد و اجزاء آن 63,575 5,700,640,000 Rls. 135,730 $
32 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 115,000 5,083,706,880 Rls. 135,873 $
33 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 23,000 4,992,840,000 Rls. 118,877 $
34 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 34,529 4,970,700,000 Rls. 117,887 $
35 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 32,533 4,725,839,074 Rls. 112,520 $
36 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 52,000 4,600,960,000 Rls. 109,547 $
37 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 33012500 روغن هاي اسانسي از ساير نعناع ها (ا زجمله روغن هاي اسانسي كنسانتره و روغن هاي اسانسي مطلق) 4,700 4,281,250,000 Rls. 100,100 $
38 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 48119090 ساير كاغذ و مقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 72,537 4,069,818,060 Rls. 107,610 $
39 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 32041690 ساير مواد رنگي راكتيف و فراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 24,000 3,750,038,000 Rls. 88,984 $
40 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 18,000 3,718,764,740 Rls. 88,196 $
41 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 36,000 3,709,682,000 Rls. 88,326 $
42 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 87084040 اجزاء و قطعات رديف 87084020 28,220 3,648,061,100 Rls. 86,564 $
43 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 32041690 ساير مواد رنگي راكتيف و فراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 24,000 3,581,412,800 Rls. 81,230 $
44 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 72,000 3,414,204,000 Rls. 80,771 $
45 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 18,000 3,359,996,640 Rls. 77,241 $
46 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد 2,250 3,148,352,075 Rls. 74,961 $
47 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 33012910 اسانس روغني از گل محمدي 24 3,118,750,000 Rls. 72,919 $
48 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 20,059 3,078,737,858 Rls. 70,600 $
49 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40115000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواعي كه براي دوچرخه بكار ميرود 41,276 3,017,041,600 Rls. 71,835 $
50 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 52052300 نخ يك لا، از الياف شانه زده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 20,278 2,977,863,425 Rls. 70,902 $
51 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 80,080 2,973,210,240 Rls. 70,791 $
52 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 72,000 2,911,896,000 Rls. 69,331 $
53 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 73181510 پيچها و پيچهاي مهره خورحتي بامهره ها يا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل، حديدشده 19,843 2,867,961,600 Rls. 68,285 $
54 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 18,404 2,834,352,417 Rls. 76,697 $
55 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 14049030 كوكوپيت 237,510 2,270,254,978 Rls. 54,054 $
56 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40103300 تسمه انقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه(تسمه V شكل)، شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 180 سانتيمتر و حداكثر 240 سانتيمتر 17,051 2,147,200,000 Rls. 50,950 $
57 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 15159090 ساير چربي ها، روغن هاي ثابت نباتي و اجزاء آن ها حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته كه در جاي ديگري مذكور نباشد 24,570 2,046,290,706 Rls. 54,106 $
58 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27101920 گريس 19,006 1,937,656,800 Rls. 46,135 $
59 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 6,043 1,886,586,000 Rls. 44,631 $
60 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09012120 قهوه بوداده کافئين نگرفته به صورت کوبيده در بسته بندي هاي غير خرده فروشي 16,270 1,775,792,530 Rls. 42,281 $
61 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 35,000 1,695,330,000 Rls. 40,365 $
62 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 87089421 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 15,730 1,596,081,384 Rls. 38,002 $
63 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 38,000 1,570,885,132 Rls. 41,682 $
64 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 14049030 كوكوپيت 162,000 1,516,126,910 Rls. 35,957 $
65 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40103300 تسمه انقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه(تسمه V شكل)، شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 180 سانتيمتر و حداكثر 240 سانتيمتر 14,000 1,512,800,000 Rls. 40,000 $
66 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84831020 بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي و کشاورزي 15,750 1,491,285,600 Rls. 35,507 $
67 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 13023200 لعاب ها و مواد غليظ كننده، حتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گواره 20,000 1,411,320,000 Rls. 33,603 $
68 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 24,000 1,399,200,000 Rls. 36,996 $
69 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40118090 سایر 13,779 1,388,320,128 Rls. 32,697 $
70 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 14049030 كوكوپيت 129,850 1,379,564,722 Rls. 31,345 $
71 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 73249000 لوا زم بهداشتي ياپاكيزگي واجزاءو قطعات آن ها از آهن ياا زچدن باازفولاد 6,895 1,326,291,862 Rls. 31,578 $
72 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84099950 کيت کامل گازسوز غير ازرديف 84099110 18,240 1,310,849,000 Rls. 31,151 $
73 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 15,504 1,280,524,000 Rls. 33,972 $
74 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري). 2,338 1,264,768,512 Rls. 29,921 $
75 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 11,758 1,263,603,600 Rls. 30,086 $
76 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40132000 لاستيک توئي ا زکائوچو ا زا نوا عي که برا ي دوچرخه بکار ميرود 9,405 1,246,812,000 Rls. 29,686 $
77 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 73239390 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا زفولاد زنگ نزن 10,196 1,229,554,887 Rls. 29,275 $
78 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 87089221 لوله هاي اگزوز و قطعات مربوطه براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 14,358 1,204,089,927 Rls. 32,282 $
79 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 87087039 چرخ ها براي سواري سواري کار وانت و تراکتور کشاورزي 21,590 1,147,006,760 Rls. 27,310 $
80 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40093100 لوله وشيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده فقط با مواد نسجي بدون لوا زم و ملحقات 13,607 1,111,224,363 Rls. 26,458 $
81 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 87084030 اجزاء و قطعات رديف 87084010 18,376 1,058,058,750 Rls. 25,191 $
82 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40092100 لوله وشيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده فقط با فلز بدون لوازم و ملحقات 10,424 1,051,892,511 Rls. 24,997 $
83 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 83079000 لوله هاي قابل ا نحناء ازسايرفلزمعمولي (غير ازآهن يافولاد). 6,473 896,015,604 Rls. 20,789 $
84 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 6,299 884,787,036 Rls. 21,066 $
85 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 40117090 سایر 7,264 847,487,472 Rls. 19,959 $
86 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 87084030 اجزاء و قطعات رديف 87084010 18,749 840,490,560 Rls. 22,464 $
87 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد زنگ نزن، با پهناي کمتر از600mm که در جاي ديگرذکرنشده. 20,026 833,121,652 Rls. 22,029 $
88 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 96082000 قلم و قلمهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكهاي متخلخل 2,242 825,081,785 Rls. 19,645 $
89 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 44,800 805,229,512 Rls. 19,172 $
90 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 1,200 796,875,000 Rls. 18,632 $
91 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، اشياء خانه داري و اجزاء و قطعات آن ازمس 2,610 769,221,159 Rls. 18,315 $
92 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84211100 خامه گيراز نوع گريزا زمرکز 2,101 723,093,988 Rls. 17,184 $
93 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 87141090 سایر 5,073 680,853,035 Rls. 16,211 $
94 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولد گازي توليد همزمان برق و گرما 34,200 664,893,600 Rls. 15,831 $
95 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 44219990 ساير 4,100 604,877,100 Rls. 14,345 $
96 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84821000 بلبرينگ. 6,470 603,345,036 Rls. 14,365 $
97 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84806000 قالب براي مواد معدني. 1,690 600,125,937 Rls. 14,032 $
98 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 4,300 562,620,492 Rls. 14,926 $
99 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 48099020 كاغذ كاربن يا كاغذهاي كپي همانند 9,996 561,471,322 Rls. 14,896 $
100 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 44151000 صندوق، صندوقچه، قفسه،...وظروف بسته بندي همانند، ا زچوب، قرقره براي کابل ازچوب 3,700 545,864,700 Rls. 12,946 $
مجموع کل
1,418,118,762,879 ريال
مجموع کل
33,784,101 دلار