آمار کل " واردات از" کشور (فيليپين) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 20,235,358 787,117,111,594 Rls. 20,186,698 $
2 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 15,258,279 635,905,095,962 Rls. 15,088,543 $
3 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 13,863,650 582,369,136,417 Rls. 13,865,934 $
4 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 1,656,136 57,649,293,795 Rls. 1,513,480 $
5 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 1,322,245 50,041,525,113 Rls. 1,191,465 $
6 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 640,020 26,751,438,695 Rls. 634,970 $
7 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 233,442 8,549,771,800 Rls. 203,566 $
8 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 178,608 5,861,974,679 Rls. 154,997 $
مجموع کل
2,154,245,348,055 ريال
مجموع کل
52,839,653 دلار
[1]