آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 84014000 ک اجزاء و قطعات رآكتورهاي هستهکاي 72,097 2,753,209,441,386 Rls. 65,569,093 $
2 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 84014000 ک اجزاء و قطعات رآكتورهاي هستهکاي 236,141 2,565,129,143,965 Rls. 76,727,337 $
3 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 84014000 ک اجزاء و قطعات رآكتورهاي هستهکاي 307,475 2,521,664,211,013 Rls. 71,497,222 $
4 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 84014000 ک اجزاء و قطعات رآكتورهاي هستهکاي 164,827 1,383,908,713,113 Rls. 40,680,299 $
5 7 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 84014000 ک اجزاء و قطعات رآكتورهاي هستهکاي 85,621 1,181,961,721,798 Rls. 28,191,261 $
6 4 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 84014000 ک اجزاء و قطعات رآكتورهاي هستهکاي 49,416 335,787,396,270 Rls. 9,659,626 $
7 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 38 99,024,283,986 Rls. 3,601,014 $
8 5 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 84014000 ک اجزاء و قطعات رآكتورهاي هستهکاي 47,154 93,457,135,284 Rls. 2,659,170 $
9 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 21069085 کآدامس بدون قند 71,440 13,489,737,944 Rls. 357,875 $
10 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 84304190 ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي ( خودرو ) بجزانواع دريل واگن تا شش اينچ 24,760 2,478,409,500 Rls. 59,010 $
11 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 19,000 1,237,040,000 Rls. 32,709 $
12 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 84099960 براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 3,563 655,404,036 Rls. 15,605 $
13 3 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 4,228 461,188,160 Rls. 10,981 $
مجموع کل
10,952,463,826,455 ريال
مجموع کل
299,061,202 دلار
[1]