آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 84014000 ک اجزاء و قطعات رآكتورهاي هستهکاي 236,141 2,565,129,143,965 Rls. 76,727,337 $
2 2 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 84014000 ک اجزاء و قطعات رآكتورهاي هستهکاي 196,151 2,384,776,189,205 Rls. 67,572,576 $
3 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 38 99,024,283,986 Rls. 3,601,014 $
4 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 21069085 کآدامس بدون قند 71,440 13,489,737,944 Rls. 357,875 $
5 1 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 19,000 1,237,040,000 Rls. 32,709 $
مجموع کل
5,063,656,395,100 ريال
مجموع کل
148,291,511 دلار
[1]