آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 13,782,290 3,806,108,617,911 Rls. 99,058,032 $
2 3 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 11,528,155 2,745,549,975,256 Rls. 73,287,704 $
3 7 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 9,005,946 2,212,002,375,138 Rls. 51,339,127 $
4 4 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 8,230,696 2,163,955,577,630 Rls. 53,450,611 $
5 6 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 7,416,952 2,045,337,837,803 Rls. 48,460,636 $
6 1 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 5,542,467 1,498,161,745,656 Rls. 43,116,007 $
7 7 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870313 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 3,541,250 1,383,000,000,000 Rls. 32,676,331 $
8 5 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 5,042,076 1,382,000,459,458 Rls. 34,581,965 $
9 1 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870313 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 3,102,434 1,103,000,000,000 Rls. 29,876,366 $
10 2 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 2,178,396 991,833,830,074 Rls. 28,440,536 $
11 2 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870313 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 2,481,532 960,837,223,044 Rls. 24,400,035 $
12 2 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870322 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30%به استثناي لاستيك 2,349,327 832,483,812,417 Rls. 20,914,057 $
13 5 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870313 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 1,856,307 726,000,000,000 Rls. 16,959,313 $
14 3 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870313 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 1,861,941 695,539,353,600 Rls. 16,512,601 $
15 3 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 2,719,540 676,200,606,834 Rls. 19,052,263 $
16 2 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 2,666,910 674,538,820,283 Rls. 18,901,708 $
17 2 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 686,797 621,595,689,452 Rls. 17,238,365 $
18 3 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 678,133 583,412,121,325 Rls. 16,499,926 $
19 3 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870322 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30%به استثناي لاستيك 1,502,586 577,388,939,945 Rls. 13,747,358 $
20 3 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 1,154,952 554,327,819,640 Rls. 15,189,316 $
21 7 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 1,866,017 524,549,562,098 Rls. 12,406,963 $
22 7 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 469,286 445,021,153,669 Rls. 10,513,307 $
23 1 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870322 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30%به استثناي لاستيك 934,467 313,015,024,795 Rls. 8,431,045 $
24 4 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 978,998 293,778,589,753 Rls. 7,140,909 $
25 5 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 507,180 274,980,395,281 Rls. 6,462,829 $
26 4 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 275,140 270,238,128,379 Rls. 6,586,172 $
27 5 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 945,236 269,245,952,107 Rls. 6,552,420 $
28 6 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 270,491 261,044,455,132 Rls. 6,179,859 $
29 7 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 395,040 252,402,630,927 Rls. 5,982,922 $
30 6 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 871,377 250,609,258,576 Rls. 5,893,050 $
31 4 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870313 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 617,874 245,523,000,000 Rls. 5,740,552 $
32 5 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 272,234 245,330,307,881 Rls. 5,912,894 $
33 6 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 429,566 244,850,847,619 Rls. 5,666,321 $
34 3 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 279,274 242,247,712,978 Rls. 6,881,508 $
35 6 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870313 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 617,874 234,120,000,000 Rls. 5,574,288 $
36 3 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 439,774 208,724,002,435 Rls. 5,968,515 $
37 1 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 277,966 202,012,441,144 Rls. 5,364,565 $
38 3 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87089211 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 560,443 188,426,264,473 Rls. 5,338,829 $
39 6 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870322 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30%به استثناي لاستيك 604,468 182,945,438,208 Rls. 4,950,894 $
40 5 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870322 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30%به استثناي لاستيك 528,868 182,226,100,910 Rls. 4,291,712 $
41 2 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87089211 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 506,635 168,141,343,615 Rls. 4,815,832 $
42 4 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 313,886 153,165,344,072 Rls. 3,658,923 $
43 6 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 203,706 149,593,374,704 Rls. 3,560,453 $
44 1 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 575,405 144,916,014,902 Rls. 4,095,902 $
45 1 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 158,944 141,136,212,377 Rls. 3,968,443 $
46 2 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 411,041 132,952,715,658 Rls. 3,890,609 $
47 7 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 225,610 121,965,902,614 Rls. 2,894,819 $
48 3 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 224,876 115,627,524,720 Rls. 3,433,207 $
49 2 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 142,521 114,051,092,163 Rls. 3,244,637 $
50 2 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073390 سايرموتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت بيشتر از250تا1000 CC براي وسايل نقليه فصل 87,غيرمذکور درجاي ديگر 260,109 106,639,334,773 Rls. 3,251,565 $
51 7 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073390 سايرموتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت بيشتر از250تا1000 CC براي وسايل نقليه فصل 87,غيرمذکور درجاي ديگر 152,292 98,833,386,129 Rls. 2,349,149 $
52 7 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 80,011 95,949,983,372 Rls. 2,264,934 $
53 4 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 105,534 95,317,303,306 Rls. 2,451,818 $
54 7 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87089211 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 225,422 92,301,495,296 Rls. 2,186,319 $
55 1 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 183,600 81,799,999,884 Rls. 2,354,735 $
56 6 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 991,870 80,506,762,761 Rls. 1,914,382 $
57 6 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87089211 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 173,478 79,829,216,504 Rls. 1,895,665 $
58 2 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870321 با ساخت داخل كمتر از 20 درصد 343,126 79,111,774,464 Rls. 2,422,358 $
59 4 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87089211 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 226,267 77,290,947,878 Rls. 2,010,983 $
60 4 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 186,364 69,321,583,405 Rls. 1,930,210 $
61 3 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 921,125 68,692,057,443 Rls. 1,915,874 $
62 3 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 124,390 66,024,832,320 Rls. 1,846,332 $
63 7 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 518,718 60,093,185,877 Rls. 1,427,563 $
64 3 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 179,845 58,966,625,208 Rls. 1,693,552 $
65 6 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 33,162 45,735,421,255 Rls. 1,072,179 $
66 3 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073390 سايرموتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت بيشتر از250تا1000 CC براي وسايل نقليه فصل 87,غيرمذکور درجاي ديگر 115,303 45,302,416,195 Rls. 1,376,514 $
67 1 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073390 سايرموتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت بيشتر از250تا1000 CC براي وسايل نقليه فصل 87,غيرمذکور درجاي ديگر 128,912 44,289,247,793 Rls. 1,353,663 $
68 2 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870311 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 122,486 37,161,981,456 Rls. 912,525 $
69 4 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 68,000 35,637,562,466 Rls. 1,010,966 $
70 5 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 27,755 29,244,010,640 Rls. 721,297 $
71 7 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870311 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 143,799 26,594,763,552 Rls. 753,307 $
72 4 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 275,710 26,225,689,384 Rls. 648,411 $
73 2 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 318,468 24,209,669,245 Rls. 712,900 $
74 1 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 31,631 23,490,209,733 Rls. 670,211 $
75 4 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 54,603 22,450,626,612 Rls. 621,907 $
76 5 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 44,000 22,293,391,920 Rls. 623,417 $
77 5 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87089211 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 72,551 20,025,378,157 Rls. 478,136 $
78 5 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 36,100 19,173,939,840 Rls. 536,184 $
79 3 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 7,969 18,105,320,350 Rls. 477,425 $
80 5 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870311 قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 50,981 16,644,080,160 Rls. 394,737 $
81 2 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 52,710 16,322,984,242 Rls. 475,802 $
82 5 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 41,498 15,375,752,099 Rls. 381,924 $
83 4 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 3,733 11,180,082,800 Rls. 306,948 $
84 4 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073390 سايرموتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت بيشتر از250تا1000 CC براي وسايل نقليه فصل 87,غيرمذکور درجاي ديگر 31,541 10,500,130,191 Rls. 313,156 $
85 7 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85340000 مدا رهاي چاپي 1,030 9,915,771,360 Rls. 234,582 $
86 3 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 399,770 9,633,104,370 Rls. 287,298 $
87 5 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 129,167 8,755,373,444 Rls. 243,179 $
88 6 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85340000 مدا رهاي چاپي 975 8,461,453,854 Rls. 192,831 $
89 7 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 20,734 8,229,415,038 Rls. 191,790 $
90 3 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 83021090 سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 22,779 8,158,752,000 Rls. 237,021 $
91 1 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87089211 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 38,308 7,788,796,663 Rls. 222,785 $
92 6 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 742 7,396,170,480 Rls. 168,554 $
93 5 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073390 سايرموتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت بيشتر از250تا1000 CC براي وسايل نقليه فصل 87,غيرمذکور درجاي ديگر 16,680 7,302,630,621 Rls. 223,288 $
94 3 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 756 5,888,476,416 Rls. 174,437 $
95 1 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 17,358 5,633,940,082 Rls. 162,937 $
96 6 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 12,286 4,924,304,552 Rls. 114,971 $
97 1 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 66,308 4,321,020,233 Rls. 132,104 $
98 6 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,584 4,040,025,580 Rls. 92,070 $
99 3 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 10,524 3,563,142,330 Rls. 107,362 $
100 5 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 30,845 3,281,920,610 Rls. 78,010 $
مجموع کل
34,634,051,040,999 ريال
مجموع کل
887,724,903 دلار