آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 13,290,971 3,618,484,279,653 Rls. 94,590,786 $
2 1 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 5,542,467 1,498,161,745,656 Rls. 43,116,007 $
3 1 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 3,102,434 1,103,000,000,000 Rls. 29,876,366 $
4 2 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 2,131,719 972,576,653,678 Rls. 27,885,891 $
5 2 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870322 ----قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30%به استثناي لاستيك 2,349,327 832,483,812,417 Rls. 20,914,057 $
6 2 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 1,858,969 492,280,441,505 Rls. 13,738,340 $
7 2 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 495,007 462,531,922,497 Rls. 12,830,641 $
8 2 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 1,240,238 436,997,862,720 Rls. 11,927,669 $
9 1 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870322 ----قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30%به استثناي لاستيك 934,467 313,015,024,795 Rls. 8,431,045 $
10 1 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 277,966 202,012,441,144 Rls. 5,364,565 $
11 2 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87089211 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 496,118 165,567,904,287 Rls. 4,743,413 $
12 1 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 575,405 144,916,014,902 Rls. 4,095,902 $
13 1 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 158,944 141,136,212,377 Rls. 3,968,443 $
14 2 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 395,749 131,666,963,609 Rls. 3,853,094 $
15 2 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 136,472 107,103,965,834 Rls. 3,052,830 $
16 2 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073390 سايرموتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت بيشتر از250تا1000 CC براي وسايل نقليه فصل 87,غيرمذکور درجاي ديگر 260,109 106,639,334,773 Rls. 3,251,565 $
17 1 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 183,600 81,799,999,884 Rls. 2,354,735 $
18 2 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870321 ک با ساخت داخل كمتر از 20 درصد 343,126 79,111,774,464 Rls. 2,422,358 $
19 1 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073390 سايرموتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت بيشتر از250تا1000 CC براي وسايل نقليه فصل 87,غيرمذکور درجاي ديگر 128,912 44,289,247,793 Rls. 1,353,663 $
20 2 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 122,486 37,161,981,456 Rls. 912,525 $
21 2 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 318,468 24,209,669,245 Rls. 712,900 $
22 1 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 31,631 23,490,209,733 Rls. 670,211 $
23 2 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 47,974 14,651,814,523 Rls. 426,308 $
24 1 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 87089211 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 38,308 7,788,796,663 Rls. 222,785 $
25 1 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 17,358 5,633,940,082 Rls. 162,937 $
26 1 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 66,308 4,321,020,233 Rls. 132,104 $
27 2 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84159050 کندانسور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 5,776 1,568,969,487 Rls. 44,856 $
مجموع کل
11,052,602,003,410 ريال
مجموع کل
301,055,996 دلار
[1]