آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي کاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن، مخلوط نشده 29,500 96,817,153,026 Rls. 2,305,170 $
2 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن، مخلوط نشده 25,700 84,169,309,274 Rls. 2,004,031 $
3 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن، مخلوط نشده 21,900 69,304,207,512 Rls. 1,650,101 $
4 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 20079910 پوره موز، انبه، پشن فروت، ليچي و آناناس 857,520 55,267,407,250 Rls. 1,315,891 $
5 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 20079910 پوره موز، انبه، پشن فروت، ليچي و آناناس 897,770 50,477,261,397 Rls. 1,201,839 $
6 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن، مخلوط نشده 14,600 47,003,917,546 Rls. 564,643 $
7 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 20079910 پوره موز، انبه، پشن فروت، ليچي و آناناس 546,280 28,172,434,890 Rls. 670,772 $
8 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 40011000 شيره کائوچوي طبيعي، حتي پيش ولکانيزه شده به اشکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه، ورق يا نوار 302,400 21,835,094,400 Rls. 519,883 $
9 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 39076120 گرید بطری 253,000 15,191,457,840 Rls. 361,701 $
10 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 20079910 پوره موز، انبه، پشن فروت، ليچي و آناناس 240,320 13,673,040,980 Rls. 325,548 $
11 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن، مخلوط نشده 3,800 12,275,757,751 Rls. 292,280 $
12 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 167,200 9,023,512,467 Rls. 214,845 $
13 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 72241090 ساير 217,750 7,212,751,000 Rls. 164,374 $
14 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 125,400 6,596,884,980 Rls. 157,069 $
15 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 16,760 5,942,707,067 Rls. 137,882 $
16 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 29313935 متيل فسفونيک اسيد 83,600 4,490,027,758 Rls. 106,905 $
17 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 72222000 ميله ها ا زفولاد زنگ نزن، سرد شکل دا ده شده يا سرد تمام شده. 23,905 4,466,242,255 Rls. 106,339 $
18 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 38013000 خميرهاي كربن دار براي الكترودها و خميرهاي مشابه براي پوشش داخلي كوره ها 117,000 4,370,146,751 Rls. 104,051 $
19 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 38013000 خميرهاي كربن دار براي الكترودها و خميرهاي مشابه براي پوشش داخلي كوره ها 110,000 4,289,040,000 Rls. 97,279 $
20 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 85149000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 132,450 4,144,150,800 Rls. 98,670 $
21 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 29154090 سايراسيدهاي منو- دي ياتري کلروا ستيک واملاح و ا سترهاي آن ها 96,000 3,851,520,000 Rls. 91,703 $
22 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 20098910 "آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و ليچي)" 91,200 3,798,480,000 Rls. 90,440 $
23 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 29313935 متيل فسفونيک اسيد 62,700 3,289,228,958 Rls. 78,315 $
24 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 72285000 ميله هاا زفولادممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 34,564 3,013,475,585 Rls. 71,749 $
25 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 32042090 ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 19,200 2,684,334,624 Rls. 63,913 $
26 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 20098910 "آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و ليچي)" 54,720 2,231,812,752 Rls. 52,563 $
27 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 29154090 سايراسيدهاي منو- دي ياتري کلروا ستيک واملاح و ا سترهاي آن ها 47,000 2,097,857,600 Rls. 49,949 $
28 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 29154090 سايراسيدهاي منو- دي ياتري کلروا ستيک واملاح و ا سترهاي آن ها 48,000 1,820,160,000 Rls. 43,337 $
29 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 32042090 ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 9,600 1,314,014,400 Rls. 30,207 $
30 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 32042090 ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 9,600 1,290,582,720 Rls. 30,728 $
31 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 32042090 ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 9,600 1,273,008,960 Rls. 30,310 $
32 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 13023200 لعاب ها و مواد غليظ كننده، حتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گواره 10,000 721,520,000 Rls. 17,121 $
33 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال 10,000 649,922,300 Rls. 17,242 $
34 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 325 552,751,600 Rls. 13,161 $
35 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 85323000 خازنهاي برقي متغير يا قابل تنظيم (pre-set) 1,726 220,320,000 Rls. 5,246 $
36 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 110 197,397,440 Rls. 4,700 $
37 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 20 59,061,577 Rls. 1,401 $
38 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 25 58,448,400 Rls. 1,392 $
مجموع کل
573,846,401,860 ريال
مجموع کل
13,092,750 دلار
[1]