آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي کاوه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 84752900 ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي). 1,136,166 85,044,950,664 Rls. 2,024,879 $
2 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 84248990 ساير وسايل مکانيکي حتي دستي براي پاشيدن موادابگون يا پودر، غير مذكور در جاي ديگر 10,400 40,696,614,000 Rls. 968,967 $
3 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 32042090 ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 25,200 39,011,427,000 Rls. 928,844 $
4 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 84178000 کوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي (همچنين زباله سوزها) غير برقي 71,320 33,834,010,000 Rls. 805,572 $
5 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 38099200 مواد تکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف درصنعت کاغذ سازي غير از مواد نشاسته اي 125,650 32,644,305,348 Rls. 777,245 $
6 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 162,269 31,515,551,560 Rls. 750,370 $
7 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 38099200 مواد تکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف درصنعت کاغذ سازي غير از مواد نشاسته اي 167,570 26,227,509,474 Rls. 624,464 $
8 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 87034010 سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه ای-احتراقی و موتور برقی به عنوان موتور برای نیروی محرکه به استثنای مواردی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق دارند، با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی 2500 سی سی و کمتر 30,410 24,053,712,800 Rls. 575,948 $
9 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 106,647 20,704,735,716 Rls. 492,970 $
10 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 38099200 مواد تکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف درصنعت کاغذ سازي غير از مواد نشاسته اي 252,000 19,860,796,080 Rls. 472,876 $
11 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 38099200 مواد تکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف درصنعت کاغذ سازي غير از مواد نشاسته اي 62,850 16,593,255,184 Rls. 385,744 $
12 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 94054020 چراغ هاي ضد انفجار 17,383 16,531,430,642 Rls. 393,605 $
13 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 38249990 سایر 216,000 16,110,086,880 Rls. 382,844 $
14 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 59113200 پارچه هاي نسجي و نمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650 گرم و بيشتر. 380 14,023,387,280 Rls. 333,890 $
15 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 38099200 مواد تکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف درصنعت کاغذ سازي غير از مواد نشاسته اي 42,000 12,914,186,760 Rls. 307,481 $
16 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 38099200 مواد تکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف درصنعت کاغذ سازي غير از مواد نشاسته اي 93,000 12,273,444,080 Rls. 292,225 $
17 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 87034020 با حجم موتور پيستوني درونسوز تراکمي - احتراقی 1501 تا 2000 سی سی (بنزین/هیبرید) 15,190 11,102,028,000 Rls. 296,726 $
18 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 94054020 چراغ هاي ضد انفجار 12,273 8,948,189,565 Rls. 213,052 $
19 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 39013000 کوپليمرهاي اتيلن واستات وينيل، به اشکال ا بتدا ئي 100,000 8,945,834,940 Rls. 212,996 $
20 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 59113200 پارچه هاي نسجي و نمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650 گرم و بيشتر. 1,269 8,373,626,644 Rls. 194,014 $
21 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 28112200 دي اکسيد سيليسيم 37,080 7,736,285,184 Rls. 184,197 $
22 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 13,600 7,523,752,385 Rls. 179,137 $
23 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 34029040 مواد تعاون نساجي 83,600 7,387,533,199 Rls. 175,894 $
24 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 87034010 سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه ای-احتراقی و موتور برقی به عنوان موتور برای نیروی محرکه به استثنای مواردی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق دارند، با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی 2500 سی سی و کمتر 9,006 7,267,922,400 Rls. 173,046 $
25 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 38099200 مواد تکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف درصنعت کاغذ سازي غير از مواد نشاسته اي 41,600 6,746,794,740 Rls. 160,638 $
26 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 13,824 6,570,083,952 Rls. 156,430 $
27 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 38099200 مواد تکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف درصنعت کاغذ سازي غير از مواد نشاسته اي 84,000 6,500,081,280 Rls. 154,764 $
28 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 38099200 مواد تکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف درصنعت کاغذ سازي غير از مواد نشاسته اي 21,050 6,170,179,104 Rls. 146,909 $
29 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 87034010 سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه ای-احتراقی و موتور برقی به عنوان موتور برای نیروی محرکه به استثنای مواردی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق دارند، با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی 2500 سی سی و کمتر 7,635 5,949,519,600 Rls. 144,895 $
30 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 69039010 قطعات چيدمان واگنهاي كوره ها از جنس ري كريستالايزسيليكون كاربايد (RSIC) و نيترات باندسيليكون كاربايد (NSIC) 20,614 4,853,785,513 Rls. 115,567 $
31 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 59113200 پارچه هاي نسجي و نمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650 گرم و بيشتر. 1,274 4,799,977,436 Rls. 114,285 $
32 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت مواد افزودني رنگ 36,000 4,365,670,320 Rls. 101,412 $
33 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 32072090 ترکيبات زجاجي و فرآورده هاي همانند به غير از لعاب ها 4,174 4,299,010,148 Rls. 102,357 $
34 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت مواد افزودني رنگ 36,000 4,012,505,640 Rls. 95,536 $
35 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 10,540 3,717,792,011 Rls. 85,400 $
36 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت مواد افزودني رنگ 36,000 3,699,043,200 Rls. 88,072 $
37 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 72112920 "نوار با عرض کمتر از 100 ميلي­متر، ضخامت حداقل 5/0 ميلي­متر و کمتر از 2/1ميلي­متر و مقاومت کششي بيشتر از 1000 مگا پاسکال " 24,148 3,458,688,271 Rls. 82,350 $
38 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 4,850 3,392,541,078 Rls. 80,775 $
39 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 17,929 3,163,782,702 Rls. 75,328 $
40 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 87034020 با حجم موتور پيستوني درونسوز تراکمي - احتراقی 1501 تا 2000 سی سی (بنزین/هیبرید) 4,515 3,163,381,200 Rls. 84,548 $
41 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 18,948 2,955,365,706 Rls. 70,366 $
42 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 84148010 واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor) 4,494 2,701,662,933 Rls. 64,325 $
43 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 84219900 اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها 4,245 2,276,019,339 Rls. 51,869 $
44 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند 41,770 2,274,632,500 Rls. 54,158 $
45 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 94054020 چراغ هاي ضد انفجار 2,347 2,261,163,803 Rls. 53,837 $
46 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند 48,000 2,254,397,500 Rls. 53,676 $
47 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 38099200 مواد تکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف درصنعت کاغذ سازي غير از مواد نشاسته اي 20,800 2,188,598,500 Rls. 50,780 $
48 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 38249990 سایر 21,120 2,119,914,840 Rls. 50,474 $
49 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 19,602 2,093,731,226 Rls. 49,851 $
50 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 44219990 ساير 24,300 2,056,810,867 Rls. 48,972 $
51 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 38249990 سایر 17,600 2,007,423,616 Rls. 47,278 $
52 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 32072090 ترکيبات زجاجي و فرآورده هاي همانند به غير از لعاب ها 1,294 1,902,687,248 Rls. 45,302 $
53 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 39059190 ساير کوپليمرها به غير از کوپليمر وينيل کلرايد / وينيل ايزو بوتيل اتر 5,000 1,724,642,500 Rls. 40,523 $
54 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 1,875 1,693,852,227 Rls. 40,329 $
55 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 39059190 ساير کوپليمرها به غير از کوپليمر وينيل کلرايد / وينيل ايزو بوتيل اتر 5,000 1,660,424,500 Rls. 39,534 $
56 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 950 1,542,259,614 Rls. 36,720 $
57 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 3,430 1,536,407,882 Rls. 36,582 $
58 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 2,495 1,307,749,252 Rls. 31,137 $
59 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 40103500 تسمه همزمان (Synchronous belt) بيکانتها، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 150 سانتيمتر 3,480 1,293,904,000 Rls. 30,807 $
60 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 28112200 دي اکسيد سيليسيم 3,960 1,110,240,431 Rls. 26,434 $
61 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 38089990 ساير حشره كش ها غير مذكور 9,600 1,066,098,816 Rls. 25,383 $
62 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها و خودروهاي هيبريدي 1,505 1,031,234,400 Rls. 27,562 $
63 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 28112200 دي اکسيد سيليسيم 9,360 992,145,448 Rls. 23,623 $
64 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 28112200 دي اکسيد سيليسيم 10,590 943,726,568 Rls. 22,470 $
65 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 21,120 905,027,000 Rls. 21,548 $
66 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 10,322 847,105,272 Rls. 20,169 $
67 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 400 822,179,400 Rls. 18,648 $
68 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 28470000 پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره 19,342 812,198,080 Rls. 19,338 $
69 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 1,500 798,655,080 Rls. 19,016 $
70 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 39069099 ساير پليمرهاي ا کريليک به اشکال ا بتدا يي غير مذکور 6,600 784,587,120 Rls. 18,681 $
71 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 32064910 گرانول مستربچ 1,232 676,577,404 Rls. 15,345 $
72 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,220 645,326,479 Rls. 15,365 $
73 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 28365000 کربنات کلسيم 46,200 607,620,090 Rls. 14,277 $
74 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,814 585,839,904 Rls. 13,949 $
75 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 34029040 مواد تعاون نساجي 6,080 551,264,358 Rls. 13,125 $
76 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 31 497,169,111 Rls. 11,837 $
77 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 84719090 ماشين قرائت مغناطيسي يااپتيکي ماشين انتقال داده هابروي حامل داده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 17 470,971,571 Rls. 11,214 $
78 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 1,000 457,694,820 Rls. 10,897 $
79 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 720 444,816,000 Rls. 10,591 $
80 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 275 434,219,212 Rls. 10,095 $
81 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 39233010 پریفرم (PET) 8,629 404,143,095 Rls. 9,622 $
82 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 175 319,222,627 Rls. 7,601 $
83 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 39069099 ساير پليمرهاي ا کريليک به اشکال ا بتدا يي غير مذکور 1,800 171,087,066 Rls. 4,074 $
84 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 200 130,198,563 Rls. 3,100 $
85 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 180 116,340,676 Rls. 2,770 $
86 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 72 92,711,124 Rls. 2,200 $
87 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 2 74,315,551 Rls. 1,769 $
88 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 100 68,215,800 Rls. 1,624 $
89 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 3 40,390,089 Rls. 924 $
90 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 84123100 موتورها و ماشين هاي محرک پنوماتيک، باحرکت خطي (سيلندرها) 1 4,697,196 Rls. 112 $
مجموع کل
638,945,078,384 ريال
مجموع کل
15,236,135 دلار
[1]