آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري کره) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري کره 39076110 گرید نساجی 3,724,000 167,533,779,877 Rls. 3,988,900 $
2 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري کره 39076110 گرید نساجی 2,964,000 129,410,316,758 Rls. 3,081,199 $
3 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري کره 39076110 گرید نساجی 2,470,000 112,543,207,007 Rls. 2,755,471 $
4 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري کره 39076190 سایر 1,976,000 86,017,988,430 Rls. 2,112,358 $
5 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري کره 39076110 گرید نساجی 1,482,000 64,849,267,989 Rls. 1,622,598 $
6 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري کره 39076110 گرید نساجی 1,474,000 61,549,183,384 Rls. 1,465,457 $
7 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري کره 39076110 گرید نساجی 1,330,000 54,801,004,320 Rls. 1,304,786 $
8 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري کره 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده، اتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5 تا 35 ميلمتر 387,042 17,164,399,160 Rls. 408,676 $
9 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري کره 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده، اتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5 تا 35 ميلمتر 252,684 10,325,454,329 Rls. 243,181 $
10 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري کره 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده، اتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5 تا 35 ميلمتر 138,145 6,397,415,931 Rls. 152,319 $
11 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري کره 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده، اتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5 تا 35 ميلمتر 99,420 4,443,292,462 Rls. 118,757 $
12 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري کره 84795000 رباتهاي صنعتي،(industrial robots) که در جاي ديگر مذکور نباشد 2,100 4,170,388,822 Rls. 99,295 $
13 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري کره 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 6,720 3,600,788,800 Rls. 84,605 $
14 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري کره 32041690 ساير مواد رنگي راكتيف و فراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 11,270 3,448,679,360 Rls. 81,031 $
15 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري کره 32041690 ساير مواد رنگي راكتيف و فراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 1,875 566,496,000 Rls. 13,488 $
مجموع کل
726,821,662,629 ريال
مجموع کل
17,532,121 دلار
[1]