آمار کل " واردات از" کشور (قزاقستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر قزاقستان 10039000 جو به استثناي بذر 13,794,750 143,031,639,655 Rls. 3,405,515 $
2 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر قزاقستان 10039000 جو به استثناي بذر 16,159,100 135,358,235,103 Rls. 3,631,890 $
3 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر قزاقستان 10039000 جو به استثناي بذر 9,452,600 88,599,605,543 Rls. 2,109,514 $
4 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر قزاقستان 10039000 جو به استثناي بذر 10,533,522 88,310,512,471 Rls. 2,271,536 $
5 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر قزاقستان 10039000 جو به استثناي بذر 4,456,550 38,684,453,031 Rls. 971,039 $
6 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر قزاقستان 10039000 جو به استثناي بذر 4,139,849 35,586,167,985 Rls. 847,289 $
7 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر قزاقستان 10039000 جو به استثناي بذر 649,003 6,364,967,026 Rls. 151,547 $
مجموع کل
535,935,580,814 ريال
مجموع کل
13,388,330 دلار
[1]