آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق 4,291,580 162,563,369,612 Rls. 3,870,556 $
2 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 9,285,856 134,519,767,474 Rls. 3,248,439 $
3 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 12,854,755 125,649,860,316 Rls. 2,991,663 $
4 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 11,232,623 111,891,638,641 Rls. 2,664,086 $
5 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق 3,221,906 109,524,453,326 Rls. 2,607,725 $
6 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 11,220,620 105,065,027,200 Rls. 2,501,549 $
7 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 11,449,677 104,552,160,164 Rls. 2,489,338 $
8 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق 2,517,436 101,325,150,473 Rls. 2,412,503 $
9 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 44071190 سایر 6,104,046 98,267,116,737 Rls. 2,339,694 $
10 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 44071190 سایر 5,848,267 88,923,315,471 Rls. 2,117,223 $
11 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 44071190 سایر 5,623,764 85,244,974,361 Rls. 2,029,640 $
12 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق 2,680,048 82,732,578,023 Rls. 1,965,905 $
13 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 8,307,751 82,330,353,585 Rls. 1,960,247 $
14 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 5,213,090 80,514,005,288 Rls. 1,900,537 $
15 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 7,710,168 75,960,009,521 Rls. 1,808,573 $
16 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 44071190 سایر 4,625,028 75,118,389,280 Rls. 1,788,533 $
17 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 4,665,078 72,529,610,215 Rls. 1,710,743 $
18 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق 1,677,420 68,411,141,837 Rls. 1,628,837 $
19 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق 1,795,214 66,565,422,161 Rls. 1,570,484 $
20 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 44071190 سایر 4,194,840 63,615,584,701 Rls. 1,514,653 $
21 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 6,667,697 60,547,771,952 Rls. 1,438,803 $
22 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق 1,598,510 60,196,353,376 Rls. 1,433,246 $
23 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق 2,013,459 59,960,082,772 Rls. 1,569,327 $
24 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 4,082,662 58,347,399,023 Rls. 1,385,761 $
25 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 5,644,475 51,983,625,459 Rls. 1,293,114 $
26 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق 1,398,325 47,074,054,385 Rls. 1,120,812 $
27 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 4,642,160 45,629,890,374 Rls. 1,086,427 $
28 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 5,756,355 44,515,101,003 Rls. 1,185,584 $
29 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق 1,301,097 44,419,977,201 Rls. 1,020,782 $
30 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي با ظرفيت زياد سفيد نشده قشر نزده بشكل رول يا ورق 973,447 42,752,123,966 Rls. 1,016,923 $
31 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 3,764,617 40,400,217,394 Rls. 926,878 $
32 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 3,937,621 39,078,586,540 Rls. 930,442 $
33 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 44071200 از نراد (گونه آبیس) کاج نوئل (گونه پیسه آ) 2,463,247 38,051,541,699 Rls. 875,291 $
34 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 2,615,361 37,101,508,932 Rls. 947,293 $
35 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 4,102,787 36,009,144,972 Rls. 857,361 $
36 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق 901,970 35,770,875,423 Rls. 851,688 $
37 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 44071190 سایر 2,157,372 34,024,611,662 Rls. 810,110 $
38 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي با ظرفيت زياد سفيد نشده قشر نزده بشكل رول يا ورق 1,063,761 32,218,380,322 Rls. 767,105 $
39 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق 815,283 31,868,762,573 Rls. 758,780 $
40 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 1,918,570 29,985,702,336 Rls. 687,165 $
41 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 3,017,446 29,814,852,943 Rls. 709,877 $
42 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 2,901,526 29,018,582,595 Rls. 690,918 $
43 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 2,617,036 25,104,817,511 Rls. 583,617 $
44 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 2,624,580 24,861,900,934 Rls. 591,950 $
45 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 2,301,000 23,792,954,367 Rls. 566,499 $
46 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 28230000 اکسيدهاي تيتان 200,000 21,086,136,000 Rls. 502,051 $
47 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 28230000 اکسيدهاي تيتان 200,000 20,830,378,000 Rls. 478,023 $
48 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 495,000 20,795,148,000 Rls. 495,123 $
49 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي با ظرفيت زياد سفيد نشده قشر نزده بشكل رول يا ورق 479,287 19,703,922,557 Rls. 520,992 $
50 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 459,640 18,596,760,186 Rls. 437,983 $
51 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي با ظرفيت زياد سفيد نشده قشر نزده بشكل رول يا ورق 495,000 14,597,698,500 Rls. 347,564 $
52 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمتر سفيد نشده 397,000 12,120,281,420 Rls. 288,578 $
53 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمتر سفيد نشده 252,600 8,984,984,400 Rls. 213,928 $
54 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 199,537 8,921,518,761 Rls. 212,417 $
55 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي با ظرفيت زياد سفيد نشده قشر نزده بشكل رول يا ورق 290,500 8,576,838,200 Rls. 204,210 $
56 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمتر سفيد نشده 261,000 8,495,774,700 Rls. 202,280 $
57 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 589,402 8,215,402,620 Rls. 195,605 $
58 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 1,851 8,064,000,000 Rls. 192,000 $
59 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 199,344 7,928,074,342 Rls. 188,764 $
60 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 218,670 7,758,977,955 Rls. 180,023 $
61 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 28230000 اکسيدهاي تيتان 80,000 7,618,292,000 Rls. 201,436 $
62 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمتر سفيد نشده 235,000 6,822,830,828 Rls. 180,403 $
63 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، سفيد نشده، تيره کاج 182,710 6,233,676,941 Rls. 144,633 $
64 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 147,873 5,430,813,373 Rls. 127,604 $
65 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 85069000 اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها 229 5,417,968,320 Rls. 128,754 $
66 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 151,508 3,752,861,171 Rls. 89,354 $
67 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 94,045 3,209,900,679 Rls. 76,281 $
68 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي با ظرفيت زياد سفيد نشده قشر نزده بشكل رول يا ورق 100,280 2,929,519,752 Rls. 69,750 $
69 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي با ظرفيت زياد سفيد نشده قشر نزده بشكل رول يا ورق 99,720 2,919,562,272 Rls. 69,513 $
70 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 44039900 ساير چوب هاي خام يا چهار ترا شي که در جاي ديگر مذکور نيست 340,000 2,867,262,268 Rls. 68,268 $
71 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 82,494 2,605,823,772 Rls. 62,043 $
72 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 281,326 2,358,445,882 Rls. 62,580 $
73 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 66,740 2,291,455,811 Rls. 54,558 $
74 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48053000 کاغذ سولفيت به شکل رول يا ورق براي لفاف 49,335 2,276,208,000 Rls. 54,195 $
75 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 58,314 2,156,685,829 Rls. 50,953 $
76 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 191,687 2,054,997,165 Rls. 48,737 $
77 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 59,950 1,977,248,718 Rls. 52,281 $
78 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 49,120 1,973,725,104 Rls. 44,766 $
79 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 48,168 1,649,498,710 Rls. 38,757 $
80 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي با ظرفيت زياد سفيد نشده قشر نزده بشكل رول يا ورق 49,590 1,483,893,345 Rls. 34,112 $
81 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي با ظرفيت زياد سفيد نشده قشر نزده بشكل رول يا ورق 49,120 1,407,671,136 Rls. 33,516 $
82 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 44039900 ساير چوب هاي خام يا چهار ترا شي که در جاي ديگر مذکور نيست 136,000 1,217,255,526 Rls. 27,983 $
83 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 20,381 757,325,800 Rls. 17,961 $
مجموع کل
3,163,921,566,143 ريال
مجموع کل
75,624,660 دلار
[1]