آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 39,042 216,166,203,765 Rls. 5,146,814 $
2 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 16,739,140 169,017,259,890 Rls. 4,024,222 $
3 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 4,321,683 100,109,447,000 Rls. 2,345,398 $
4 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 11,821,237 95,900,579,241 Rls. 2,396,389 $
5 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 9,328,795 92,013,569,232 Rls. 2,190,799 $
6 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 10,740,012 89,540,515,602 Rls. 2,371,519 $
7 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 5,986,986 58,690,243,488 Rls. 1,397,387 $
8 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 5,125,633 51,718,361,721 Rls. 1,231,390 $
9 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 5,200,000 45,288,557,600 Rls. 1,201,702 $
10 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 3,570,466 38,667,533,877 Rls. 885,078 $
11 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 2,836,818 31,602,216,416 Rls. 752,434 $
12 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 2,885,459 30,524,041,335 Rls. 726,763 $
13 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 3,256,094 30,044,436,460 Rls. 714,655 $
14 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 2,878,175 29,508,834,568 Rls. 702,591 $
15 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 2,947,706 29,461,166,065 Rls. 701,456 $
16 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 771,754 29,287,840,472 Rls. 697,329 $
17 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 694,925 27,768,637,356 Rls. 661,158 $
18 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 2,908,534 25,041,454,689 Rls. 664,458 $
19 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 2,500,000 23,785,000,000 Rls. 566,310 $
20 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 2,000,000 20,627,460,000 Rls. 491,130 $
21 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 1,912,370 19,942,118,320 Rls. 469,668 $
22 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 480,000 19,477,920,000 Rls. 463,760 $
23 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 480,000 19,348,992,000 Rls. 460,690 $
24 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 478,267 18,910,875,193 Rls. 450,259 $
25 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمتر از5/0 mm 493,970 11,212,623,054 Rls. 266,967 $
26 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 48041100 کرا فت لانير، سفيدنشده قشرنزده، به شکل رول ياورق 232,685 9,276,906,872 Rls. 220,879 $
27 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده با سود يا با سولفات،.، نيمه سفيدشده يا سفيدشده ازغير تيره کاج 180,000 6,683,166,000 Rls. 159,123 $
28 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 44071190 سایر 306,044 5,177,339,245 Rls. 123,270 $
29 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 10039000 جو به استثناي بذر 370,498 3,584,938,648 Rls. 85,356 $
30 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 174,530 3,104,255,680 Rls. 73,911 $
31 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 67,793 1,574,791,639 Rls. 37,495 $
32 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 44071200 از نراد (گونه آبیس) کاج نوئل (گونه پیسه آ) 82,500 1,332,201,464 Rls. 30,625 $
33 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 72081000 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده، به شکل طومار، با پهناي 600 mm يا بيشتربا نقش برجسته. 60,480 1,235,178,020 Rls. 29,409 $
مجموع کل
1,355,624,664,912 ريال
مجموع کل
32,740,394 دلار
[1]