آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 46,814 78,083,384,785 Rls. 1,859,129 $
2 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 56,894 77,712,035,432 Rls. 1,850,285 $
3 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 55,820 59,057,399,912 Rls. 1,406,130 $
4 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 73044100 سرد كشيده شده يا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن كاسته شده) 115,180 53,311,682,270 Rls. 1,269,326 $
5 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 399,400 35,424,330,450 Rls. 867,900 $
6 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 68,998 21,634,314,600 Rls. 515,103 $
7 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 18,368 21,394,019,495 Rls. 508,962 $
8 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غير از دي برومواتيلن 72,726 16,992,036,484 Rls. 403,249 $
9 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 138,855 16,085,933,612 Rls. 371,796 $
10 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 151,670 15,946,856,590 Rls. 379,687 $
11 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 66,330 14,025,179,172 Rls. 320,795 $
12 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 28421090 سيليكاتهاي مضاعف يا كمپلكس، از جمله آلومينيو سيليكات با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 201,221 13,962,679,720 Rls. 332,100 $
13 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 24,341 12,910,000,827 Rls. 297,654 $
14 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 28421090 سيليكاتهاي مضاعف يا كمپلكس، از جمله آلومينيو سيليكات با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 288,000 12,622,702,080 Rls. 300,541 $
15 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 145,938 12,456,602,459 Rls. 296,586 $
16 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 63,578 12,051,583,960 Rls. 286,943 $
17 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 124,235 12,009,930,355 Rls. 285,951 $
18 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 22,905 11,784,365,192 Rls. 280,580 $
19 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 118,600 11,086,128,960 Rls. 263,955 $
20 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 38247800 مخلوط ها حاوي مشتقات هالوژنه ازمتان، اتان يا پروپان حاوي پرفلوئورو كربنها يا هيدروفلوئوروكربنها ليكن فاقد كلرو فلوئوذوكربنها ياهيدروكلروفلوئور و كربنها 37,734 9,708,850,402 Rls. 231,163 $
21 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 87149990 ساير اجزا و قطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور در جاي ديگر 75,315 9,214,482,384 Rls. 219,392 $
22 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 28421090 سيليكاتهاي مضاعف يا كمپلكس، از جمله آلومينيو سيليكات با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 192,000 9,016,934,400 Rls. 214,689 $
23 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 31051010 کود NPK دربسته هاي كمتر از10كيلوگرم 200,000 8,684,523,000 Rls. 206,774 $
24 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غير از دي برومواتيلن 44,336 8,215,804,892 Rls. 195,614 $
25 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 27,041 7,939,294,236 Rls. 189,031 $
26 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 22,130 7,654,237,360 Rls. 182,244 $
27 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 22,030 7,617,641,500 Rls. 181,373 $
28 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 29124100 وانيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك) 10,000 7,011,257,000 Rls. 166,281 $
29 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 28421090 سيليكاتهاي مضاعف يا كمپلكس، از جمله آلومينيو سيليكات با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 168,000 7,002,491,520 Rls. 166,726 $
30 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 29124100 وانيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك) 10,000 6,379,593,000 Rls. 169,278 $
31 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 38247800 مخلوط ها حاوي مشتقات هالوژنه ازمتان، اتان يا پروپان حاوي پرفلوئورو كربنها يا هيدروفلوئوروكربنها ليكن فاقد كلرو فلوئوذوكربنها ياهيدروكلروفلوئور و كربنها 25,132 6,308,057,934 Rls. 150,191 $
32 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84178000 کوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي (همچنين زباله سوزها) غير برقي 23,300 6,251,310,000 Rls. 148,841 $
33 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 44,006 6,249,965,275 Rls. 148,809 $
34 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 71,634 6,109,066,755 Rls. 145,454 $
35 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 44219990 ساير 64,885 6,069,936,145 Rls. 144,523 $
36 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 48116000 کاغذ و مقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده شده با موم موم پارا فين- ا ستارين- روغن يا گليسرول 22,000 6,057,874,680 Rls. 144,235 $
37 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 29181400 اسيد سيتريك 200,000 5,972,995,152 Rls. 142,214 $
38 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84659900 ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره 25,880 5,889,856,100 Rls. 134,069 $
39 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 47,500 5,839,768,750 Rls. 138,498 $
40 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 10,514 5,633,901,250 Rls. 132,540 $
41 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 44219990 ساير 63,943 5,632,834,259 Rls. 134,115 $
42 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 76,084 5,589,321,540 Rls. 133,079 $
43 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 31059090 سايرکودهاي غير مذکور 32,000 5,369,345,286 Rls. 142,472 $
44 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 83021090 ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC 39,478 5,294,756,132 Rls. 126,066 $
45 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 22,356 5,170,911,750 Rls. 121,783 $
46 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 28421090 سيليكاتهاي مضاعف يا كمپلكس، از جمله آلومينيو سيليكات با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 96,000 4,866,048,000 Rls. 115,118 $
47 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 23,300 4,600,177,200 Rls. 109,529 $
48 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 28421090 سيليكاتهاي مضاعف يا كمپلكس، از جمله آلومينيو سيليكات با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 96,000 4,464,230,400 Rls. 106,291 $
49 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 24,225 4,401,141,900 Rls. 116,781 $
50 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 48,200 4,232,678,180 Rls. 100,778 $
51 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 38247800 مخلوط ها حاوي مشتقات هالوژنه ازمتان، اتان يا پروپان حاوي پرفلوئورو كربنها يا هيدروفلوئوروكربنها ليكن فاقد كلرو فلوئوذوكربنها ياهيدروكلروفلوئور و كربنها 12,882 4,134,971,862 Rls. 95,939 $
52 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 16,513 4,017,486,007 Rls. 93,213 $
53 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 87149990 ساير اجزا و قطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور در جاي ديگر 28,409 4,006,172,748 Rls. 95,387 $
54 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 28429000 ساير املاح اسيدها يا پراکسو اسيدهاي غيرآلي غير از سيليكاتهاي مضاعف يا كمپكس از جمله آلومينيو سيليكاتها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص به استثناي آزوتورها 103,500 3,787,511,605 Rls. 90,179 $
55 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 54049010 نوار براي توليد چمن مصنوعي از مواد نسجي سنتيك كه عرض ظاهري آن ها از 5 ميليمتر بيشتر نباشد 35,208 3,731,963,945 Rls. 88,857 $
56 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 72230000 مفتول ا ز فولاد زنگ نزن. 51,000 3,616,276,174 Rls. 86,102 $
57 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنه هاي روغن كشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آن هايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 9,590 3,440,711,326 Rls. 81,766 $
58 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 38247800 مخلوط ها حاوي مشتقات هالوژنه ازمتان، اتان يا پروپان حاوي پرفلوئورو كربنها يا هيدروفلوئوروكربنها ليكن فاقد كلرو فلوئوذوكربنها ياهيدروكلروفلوئور و كربنها 12,882 3,397,165,002 Rls. 80,885 $
59 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85439000 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي برقي داراي عمل خاص، که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,761 3,310,430,310 Rls. 90,151 $
60 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 87149110 تنه و دوشاخه براي دوچرخه 44,310 3,250,218,836 Rls. 77,386 $
61 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 29252990 ساير ايمين ها ومشتقات آن ها، املاح آن ها غير از متفورمين وکلرودي مفورم 10,500 3,128,577,998 Rls. 74,490 $
62 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 7,860 3,122,031,600 Rls. 74,731 $
63 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 29033990 ساير 15,504 3,051,193,766 Rls. 72,647 $
64 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 38159090 مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر 50,000 3,016,930,000 Rls. 71,832 $
65 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد زنگ نزن، با پهناي کمتر از600mm که در جاي ديگرذکرنشده. 15,843 3,009,814,569 Rls. 70,211 $
66 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85471010 قطعات عايق ازسراميك ،محتوي 80 درصد وزني يا بيشتر ا ز ا کسيدهاي فلزي 33,582 2,906,465,535 Rls. 69,202 $
67 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 70199099 ساير واشياءساخته شده ا زالياف شيشه اي غير مذکور در جاي ديگر 13,078 2,897,448,228 Rls. 68,988 $
68 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85159000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري، جوشکاري و غيره مشمول شماره 8515 7,300 2,736,799,886 Rls. 65,162 $
69 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 32,435 2,711,516,253 Rls. 64,560 $
70 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 87149910 شانژمان GEAR SYSTEM 5,024 2,652,726,650 Rls. 63,160 $
71 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت يا مواد روا ن کننده مورد استفاده در جايگاه توزيع بنزين يا در تعميرگاه 4,500 2,624,009,364 Rls. 62,476 $
72 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 19,290 2,591,122,840 Rls. 59,566 $
73 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 25,921 2,581,265,022 Rls. 61,459 $
74 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 19,800 2,549,992,500 Rls. 57,836 $
75 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85152900 ساير ماشينها و دستگاه هاي زرد جوشكاري يا لحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 12,570 2,528,712,336 Rls. 60,003 $
76 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 98871181 موتورسیکلت ها با ساخت داخل کمتر از 30 درصد به استثنای موتور، لاستیک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپایی ، درپوش بغل، دوشاخه وکربی 12,740 2,472,918,000 Rls. 58,879 $
77 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 28421090 سيليكاتهاي مضاعف يا كمپلكس، از جمله آلومينيو سيليكات با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 48,000 2,439,268,800 Rls. 58,078 $
78 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 23,919 2,396,303,258 Rls. 56,468 $
79 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85471010 قطعات عايق ازسراميك ،محتوي 80 درصد وزني يا بيشتر ا ز ا کسيدهاي فلزي 35,262 2,382,488,008 Rls. 56,726 $
80 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 28429090 ساير املاح اسيدها يا پراکسواسيدهاي غيرآلي) باستثناي آزوتورها( 53,000 2,352,528,000 Rls. 56,013 $
81 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85158010 ماشين جوشکاري ا لقايي 5,225 2,320,500,000 Rls. 55,250 $
82 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 24,530 2,292,173,261 Rls. 54,576 $
83 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84322990 ساير ماشين الات و دستگاه هاي براي آماده كردن وكشت و زرع زمين به استثناي خاك ورز مركب حفاظتي غير مذكور 38,829 2,285,876,628 Rls. 60,441 $
84 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85094000 آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير 14,188 2,271,276,000 Rls. 54,078 $
85 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85094000 آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير 13,479 2,234,271,229 Rls. 53,197 $
86 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 24,680 2,186,779,520 Rls. 50,271 $
87 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 8,113 2,158,193,156 Rls. 51,386 $
88 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 84659900 ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره 15,400 2,146,724,900 Rls. 51,112 $
89 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 9,420 2,077,214,860 Rls. 49,457 $
90 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85103000 دستگاه هاي موزدايي توا م شده با موتور برقي،(غير از ريش ترا ش و ماشين هاي موزني) 3,489 2,063,982,519 Rls. 49,142 $
91 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 87141025 كمك فنر 30,050 2,032,672,700 Rls. 51,998 $
92 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85163100 موخشک کن هاي الکتروترميک 5,374 1,926,702,432 Rls. 45,874 $
93 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 18,572 1,913,524,675 Rls. 43,400 $
94 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 87141025 كمك فنر 16,715 1,906,795,880 Rls. 45,399 $
95 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 21,713 1,877,396,452 Rls. 43,423 $
96 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 69119000 اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني 4,910 1,863,836,774 Rls. 44,377 $
97 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 82119400 تيغه براي کارد و چاقو 15,702 1,839,278,430 Rls. 43,793 $
98 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 14,054 1,838,883,522 Rls. 43,783 $
99 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85071090 ساير انباره هاي برقي با سرب - اسيدبراي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 20,600 1,816,326,720 Rls. 43,246 $
100 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 7,969 1,813,970,447 Rls. 43,189 $
مجموع کل
838,711,853,270 ريال
مجموع کل
19,994,367 دلار